Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJS-26
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSs
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 13.00 LUB 15.00 LUB 10.00 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie A2/B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających uczestnictwo w komunikacji bezpośredniej i pośredniej

dalsze kształtowania poprawnej wymowy, szczególnie akcentacji i intonacji w języku szwedzkim na poziomie podstawowym

wprowadzenie transkrypcji fonetycznej

rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku szwedzkim z uwzględnieniem zasad wymowy, akcentacji i intonacji na poziomie podstawowym

wprowadzenie kolejnych kategorii, terminów i struktur gramatycznych języka szwedzkiego na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

rozwijanie umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu gramatyki języka szwedzkiego

kształtowanie umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych na poziomie A2/B1 (ESOKJ) w języku szwedzkim

kształtowanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych w języku szwedzkim na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

utrwalenie umiejętności poprawnego posługiwania się szwedzkim słownictwem w zakresie tematów typowych dla życia codziennego oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się szwedzkim słownictwem w zakresie innych aktualnych tematów, opisów przeżyć i zdarzeń, a także wyrażania i uzasadnienia własnych poglądów i planów

kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi pisemnych na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

kształtowanie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy w zakresie znajomości języka szwedzkiego na poziomie podstawowym z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych, w tym słowników elektronicznych

poszerzenie podstawowej wiedzy o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Prezentacja i poszerzenie podstawowej terminologii dotyczącej struktur i kategorii gramatycznych języka szwedzkiego

Prezentacja i poszerzenie zasad dotyczących wymowy, akcentacji i intonacji w języku szwedzkim

(akcent wyrazowy, frazowy i zdaniowy, redukcje i asymilacje)

Prezentacja ogólnych zasad transkrypcji fonetycznej

Odtwarzanie, utrwalenie i zautomatyzowanie przez studentów wymowy, akcentacji, intonacji, asymilacji i redukcji w języku szwedzkim na poziomie podstawowym

Prezentacja i poszerzenie podstawowych kategorii gramatycznych języka szwedzkiego: czasownika, rzeczownika, przymiotnika, zaimka, przysłówka, przyimka, liczebnika, a także szyku zdania oznajmującego, pytania i przeczenia na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

Utrwalanie poznanych zasad gramatycznych poprzez ćwiczenia

Prezentacja słownictwa dotyczącego tematów typowych dla życia codziennego studenta i jego rodziny, czasu wolnego, zainteresowań, planów, podróżowania, opisów wydarzeń i przeżyć oraz

tematów aktualnych

Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów w języku szwedzkim na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu prostych wypowiedzi w języku szwedzkim na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi pisemnych w języku szwedzkim na tematy, które są studentowi znane i dotyczą życia codziennego studenta, jego rodziny i najbliższego otoczenia (na poziomie A2/B1 ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi ustnych w języku szwedzkim na tematy, które dotyczą studenta, jego rodziny i najbliższego otoczenia, a także zawierającego proste opisy przeżyć i zdarzeń (na poziomie A2/B1 ESOKJ)

Ćwiczenie umiejętności rozmawiania na tematy znane studentowi, które dotyczą jego samego, jego rodziny i najbliższego otoczenia

Poszerzenie wiedzy ogólnej o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i geografii kraju

Rozwijanie umiejętności wykorzystania słownika dwujęzycznego, słowników elektronicznych oraz innych elektronicznych źródeł informacji w celu poszerzania zasobu słownictwa w zakresie języka szwedzkiego

Literatura:

Brandeby, U. 2008. Hör och härma. Uttalsträning i svenska som andra språk. Universus

Fasth, C. & Kannermark, A. 1996. Form i fokus. Del A. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Gull, M. & Klintenberg, B. 1996. +46. Del 1. Stockholm: Almqvist&Wiksell.

Gull, M.; Klintenberg B. 2001. +46 Kurs B. Svenska för invandrare (SFI).Stockholm: Almqvist & Wiksell

Hedlin, P. 1997. Norstedts svenska uttalslexikon. Stockholm: Norstedts

Hellström, G. 1994. Första övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB.

Håkansson Mari. 1992 Öva uttal, Stockholm: Skriptor Almqvist & Wiksell

Levy Scherrer P., Lindemalm K., 2008, Rivstart A1+A2, Stockholm: Natur & Kultur.

Nyborg, R., Pettersson, N.-O. & Holm, B.. 2001. Svenska utifrån. Lärobok i svenska. Stockholm: Svenska institutet.

Rosenqvist, H. 2007. Uttalsboken. Svenskt utal i praktik och teori. Stockholm: Natur och Kultur

Westergren, A. 2000. Svenska med melodi. Om uttal i svenska språket. Elvbok. Stockholm: Natur och Kultur

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku szwedzkim na poziomie A2/B1 (ESOKJ) oraz ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności

zna zasady dotyczące wymowy, intonacji i akcentacji w języku szwedzkim i potrafi je stosować

zna zasady transkrypcji fonetycznej

zna zasady gramatyki języka szwedzkiego, potrafi zastosować poprawne struktury gramatyczne formułując wypowiedzi ustne i pisemne na poziomie A2/B1 (ESOKJ)

zna słownictwo w zakresie języka szwedzkiego co najmniej na poziomie A2 (ESOKJ) i potrafi się nim poprawnie posługiwać

rozumie wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie A2/B1 (ESOKJ) na tematy związane z życiem codziennym, potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedzi sformułowanej w standardowej odmianie języka na znane sobie tematy, a także na tematy dotyczące spraw bieżących

rozumie krótkie wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie A2/B1 (ESOKJ) na tematy związane z życiem codziennym i bieżącymi sprawami, zawierające opisy wydarzeń, uczuć i pragnień

potrafi formułować poprawne krótkie wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej A2 (ESOKJ) posługując się w tym celu słownictwem i wyrażeniami dotyczącymi tematów mu znanych i dotyczących życia codziennego (rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących)

potrafi formułować poprawnie krótkie wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej A2 (ESOKJ) posługując się w tym celu słownictwem i wyrażeniami dotyczącymi znanych mu tematów lub tematów związanych z jego zainteresowaniami, potrafi opisywać przeżycia i wrażenia

potrafi brać udział w krótkiej rozmowie z innymi osobami w języku szwedzkim na poziomie podstawowym i w zakresie znanych tematów, potrafi w prosty sposób opisywać przeżycia i zdarzenia, a także objaśniać i uzasadniać własne poglądy

posiada poszerzoną wiedzę o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i geografii kraju

posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnego słownictwa posługując się słownikami dwujęzycznymi, w tym słownikami elektronicznymi i innymi źródłami multimedialnymi

potrafi pracować w grupie przyjmując różne role w wykonywanych zadaniach w zakresie objętym modułem dla poziomu A2/B1

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i efektywnie organizuje swoją pracę

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

F: Dyskusja w grupie

P: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin

P: Sprawdzian zaliczeniowy

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy, egzamin

przykładowe zadnia (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

- Skriv bisatsens satsdelar i rätt ordning!

- Skriv rätt form av verben!

- Fyll i det ord som saknas i luckan!

- Fyll i de verb som saknas i texten!

- Läs följande satser och stryk under de ord som bör betonas.

- Välj ett av följande ämnen och skriv en uppsats på 200 ord.

Kryteria oceniania:

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)