Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNpp-DU12
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego pisania (forma eseju) i ustnego wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki wybranych tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Skrócony opis:

OPIS MODUŁU PNJN SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 3 ZAJĘĆ pisanie 09-PNJNpp-DU12, komunikacja 09-PNJNt-DU12, mówienie 09-PNJNtt-DU12

Pełny opis:

Miejsce i znaczenie religii w społeczeństwie (post)industrialnym, duchowość i wiara człowieka, wiara a religia zinstytucjonalizowana, ekumenizm, polska religijność, Islam w Niemczech: historia fenomenu, realia - źródła uprzedzeń i konfliktów, potencjał pozytywów

Starzenie się jednostki jako proces społeczny, starość a „kult młodości”: zagrożenia, rewizje dotychczasowych paradygmatów (język reklamy, przekaz mediów) Systemy emerytalne w Polsce i w Niemczech, reformy emerytalne w obliczu groźby nadciągającej katastrofy demograficznej, rozwiązania alternatywne

Zadania i obowiązki współczesnej sztuki: epatowanie brzydotą i szokowanie czy promocja piękna? Nowe definicje: odzwierciedlenie rzeczywistości, zaangażowanie polityczne, krytyka społeczna poprzez dzieło sztuki

Blaski i cienie epoki Internetu, wpływ portali społecznościowych na życie współczesnego człowieka, ochrona danych osobowych: teoria i praktyka, cywilizacja Wikipedii, zarządzanie wiedzą w czasach nadmiaru informacji

Telewizja dziś: nowe formaty (talk show, reality show, opera mydlana, serial paradokumentalny) oraz kanały tematyczne i ich wpływ na życie emocjonalne przeciętnego widza i na postrzeganie przez niego świata, Internet i usługi / platformy streamingowe jako „zabójca” tradycyjnej formy telewizyjnej

Antysemityzm = socjalizm głupich? Ksenofobia i uprzedzenia rasowe: problematyczna spuścizna Europejczyków. Postrzeganie państwa Izrael przez opinię publiczną na wschodzie i na zachodzie kontynentu. Wpływ aktualnej światowej sytuacji politycznej na ugruntowane kulturowo wizje obcego

W poszukiwaniu tolerancji i akceptacji: stosunek większości społeczeństwa do jego mniejszości, funkcjonowanie osób LGB w społeczeństwie konserwatywnym, problematyka związków partnerskich i adopcji dzieci przez pary homoseksualne, kulturowe granice akceptowalności

Alterglobalizm: współczesne próby tworzenia alternatywy do obowiązującego systemu społeczno-gospodarczego, odbiór społeczny protestów: zróżnicowany obraz protestujących

Aktualne w danym roku tematy debaty publicznej w Niemczech i w Polsce, porównanie ich potraktowania w obu krajach, niemiecki język potoczny (regionalizmy; język niemiecki mniejszości etnicznych), ćwiczenia z fonetyki praktycznej, anglicyzmy we współczesnym języku niemieckim – znaczenie i zastosowanie

Literatura:

1. Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch.

2. Rug, W. / Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. Klett.

3. Mikołajczyk, B. / Theobald, P.: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros.

4. Földeak, H.: Sag’s besser. Teil 2. (Reihe Deutsch üben, Bd. 6) Verlag für Deutsch.

5. Latzel, S.: sprechen von? sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben. Hueber.

6. Grimm, H.-J. / Kempter, F.: Kleine deutsche Artikellehre: Ein Übungsbuch. Langenscheidt.

7. Białek, E. / Hubicka-Kot, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Przewodnik leksykalno-gramatyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Buscha, A. / Linthout, G: Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner. Schubert-Verlag.

9. Teksty wybrane przez wykładowców z literatury i prasy niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Posiada umiejętność merytorycznego, prawie bezbłędnego argumentowania w języku niemieckim , z wykorzystaniem poglądów własnych oraz cudzych - zaczerpniętych z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Potrafi biegle i twórczo, w zależności od sytuacji komunikacyjnej, posługiwać się prawie bezbłędnie w piśmie różnymi stylami funkcjonalnymi języka niemieckiego z naciskiem na formę pisemną eseju

Potrafi biegle i twórczo przygotowywać oraz swobodnie wygłaszać prawie bezbłędne pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustne w języku niemieckim

Dysponuje umiejętnością w wysokim stopniu poprawnego tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki, zna leksykę omawianych tematów z uwzględnieniem właściwej tematyce zajęć płaszczyzny stylistycznej

Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka niemieckiego i historycznej zmienności jego znaczeń w jego różnych rejestrach, także w zakresie współczesnej technologii mowy i języka niemieckiego.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności bezbłędnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustnego w języku niemieckim, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

progi procentowe dla testu gramatycznego, zaliczeń pisemnych, tłumaczeń

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

schemat oceny esejów:

I. Treść

1. Uwzględnienie poszczególnych wymagań 6 Punktów

2. Zwartość tekstu 2 Punkty

II. Poprawność językowa

1.Grammatyka: morfologia, słowotwórstwo: 7 Punktów

2.Stylistyka: dobór słownictwa, adekwatność wyrażeń: 7 Punktów

3. Budowa tekstu: 3 Punkty

4.Ortografia: 3 Punkty

(maksimum. 28 Punktów)

OCENY: Progi:

5 (bdb): 27-28 Punktów

4+ (db plus): 25-26 Punktów

4(db): 22-24 Punktów

3+ (dst plus): 19-21 Punktów

3 (dst): 17-18 Punktów

2 (ndst): 0-16 Punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Karolin Toledo Flores
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)