Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-ZU24 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego pisania (forma eseju) i ustnego wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa; poszerzenie wiadomości o wybranych zagadnieniach gramatycznych i ich zastosowaniu; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki wybranych tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Testy gramatyczne

Skrócony opis:

moduł składa się z czterech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Uzależnienia – ucieczka człowieka od rzeczywistości

Ochrona środowiska

Starsi ludzie w społeczeństwie

Problemy wychowawcze rodziców, wychowawców i nauczycieli

Problemy zdrowotne dzisiejszego człowieka. Choroby cywilizacyjne

Bioetyka: przeszczepy organów, klonowanie – problemy techniczne i etyczne

Sekty: niebezpieczeństwo XXI wieku

Emigracja: Dylemat i doświadczenie życiowe wielu młodych Polaków

Literatura:

B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej.

Czasownik. Poznań,2002; B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Poznań, 2003; H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Ismaning 2002; K. Hall, B. Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Hueber 2001

Materiały własne lektora i studentów (referaty)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka:

Posiada umiejętność merytorycznego, prawie bezbłędnego argumentowania w języku niemieckim , z wykorzystaniem poglądów własnych oraz cudzych - zaczerpniętych z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Potrafi biegle i twórczo, w zależności od sytuacji komunikacyjnej, posługiwać się prawie bezbłędnie w piśmie różnymi stylami funkcjonalnymi języka niemieckiego z naciskiem na formę pisemną eseju

Potrafi biegle i twórczo przygotowywać oraz swobodnie wygłaszać prawie bezbłędne pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustne w języku niemieckim

Dysponuje umiejętnością w wysokim stopniu poprawnego tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki, zna leksykę omawianych tematów z uwzględnieniem właściwej tematyce zajęć płaszczyzny stylistycznej

Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka niemieckiego i historycznej zmienności jego znaczeń w jego różnych rejestrach, także w zakresie współczesnej technologii mowy i języka niemieckiego.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Egzamin ustny. Kolokwium pisemne. Kolokwium ustne. Test. Esej. Prezentacja multimedialna. Krótkie formy pisemne. Ocena w dyskusji

Wystąpienia i tłumaczenia oceniane są przez wskazanie błędów merytorycznych i językowych

Ocenianie prac pisemnych:

• Treść 6 punktów

• Spójność tekstu 2 punkty

• Poprawność gramatyczna 7 punktów

• Bogactwo leksyki 7 punktów

• Połączenie zdań 3 punkty

• Ortografia 3 punkty

• 27-28 punktów – 5,0

• 25-26 punktów – 4,5

• 22-24 punktów – 4,0

• 19-21 punktów – 3,5

• 17-18 punktów – 3,0

• 0-16,5 punktów – 2,0

Ocenianie wejściówek gramatycznych i tłumaczeń oraz testu gramatycznego na egzaminie pisemnym:

• 60-70% - 3,0

• 71-75% - 3,5

• 76-84% - 4,0

• 85-90% - 4,5

• 91-100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Violetta Frankowska, Michał Piosik, Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Violetta Frankowska, Marta Wimmer, Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Katarzyna Meinel, Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.