Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN-LK-36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-LSlk
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana - Lingwistyka komputerowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

● C1 przyswojenie słownictwa na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

● C2 rozwijanie kompetencji gramatycznej na poziomie A2

● C3 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie A2

● C4 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem na poziomie A2

● C5 rozwijanie kompetencji mówienia na poziomie A2

● C6 rozwijanie kompetencji pisania na poziomie A2

● C7 zapoznanie ze zjawiskami kulturowymi dotyczącymi niemieckiego obszaru językowego na poziomie A2

● C8 rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych osób, poglądów i kultur

● C9 rozwijanie strategii efektywnego uczenia się i organizowania pracy własnej i w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu gramatyki, słownictwa i zjawisk kulturowych dotyczących niemieckiego obszaru językowego na poziomie A1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz umiejętności komunikacyjne z zakresu sprawności słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku niemieckim na tym samym poziomie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Prowadzący przedstawia informacje na początku semestru.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Krótka forma pisemna (np. e-mail)


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Celem ogólnym zajęć jest osiągnięcie pierwszego stopnia kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Wokół tematyki rodzinno-zawodowej: czas Perfekt oraz Präteritum, zaimek dzierżawczy

Mieszkanie: urządzanie, przeprowadzka

Turystyka: przyroda i krajobrazy

Zakupy

Zwiedzane miasta

Kultura: moje ulubione przedstawienie

Sport i fitness: Konjunktiv II

Zdrowie i choroba: zdania z weil i deshalb

Życie zawodowe

W restauracji

Portret firmy

Zdrowe odżywanie

Literatura:

- Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht (2013). Menschen A2/1: Kursbuch mit DVD-ROM. Hueber;

- Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht (2013). Menschen A2/1: Arbeitsbuch mit Audio-CD Hueber;

- Stanisław Bęza (2007). Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

zna słownictwo oraz gramatykę języka niemieckiego na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

potrafi zrozumieć teksty słuchane w języku niemieckim z zakresu omawianej tematyki

czyta ze zrozumieniem krótkie teksty związane z omawianą tematyką

potrafi w języku niemieckim krótko wypowiedzieć się w zakresie tematyki omawianej na zajęciach

potrafi napisać krótki tekst z zakresu tematyki omawianej na zajęciach np. list lub fragment bloga internetowego

umie samodzielnie zdobywać wiedzę językową i o świecie wykorzystując słowniki, leksykony oraz multimedialne źródła informacji

efektywnie organizuje swoją pracę podczas pracy w parach, grupie i podczas przygotowań prezentacji, przyjmując różne role i wykazując się otwartością i tolerancją wobec innych osób i kultur

wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego polskiego i niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Kryteria oceny z zaliczenia na zajęciach prowadzonych w oparciu o podręcznik kursowy:

⮚ Napisanie prac pisemnych, ocenianych wg podanych kryteriów:

− poprawność morfosyntaktyczna, ortograficzna i leksykalna: 14 pkt. (za każdy błąd morfosyntaktyczny i leksykalny odejmowane jest 0,5 pkt., a za błąd ortograficzny odejmowane jest 0,25 pkt.),

− poprawność stylistyczna: 2 pkt. (za każdy błąd odejmowane jest 0,25 pkt.),

− zgodność pracy z tematem i logiczna struktura treści – 4 pkt.

Ocena opiera się o poniższe przedziały:

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

⮚ Przygotowanie krótkich prezentacji indywidualnych, ocenianych wg następujących kryteriów:

− zgodność treści prezentacji z tematem, logiczna struktura prezentacji – maks. 4. pkt.,

− względna swoboda wypowiedzi (istotne jest to, żeby treści nie były odczytywane z kartki) – maks. 4 pkt.,

− poprawność morfosyntaktyczna w zakresie przerobionych w trakcie kursu struktur gramatycznych – maks. 4 pkt.,

− poprawność leksykalno-semantyczna – maks. 4 pkt.,

− poprawność wymowy – maks. 4 pkt.,

− ewentualnie w zależności od tematu oprawa multimedialna prezentacji – ew. 1 pkt. (bonus punktowy).

Ocena opiera się o poniższe przedziały:

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

⮚ Napisanie testów śródsemestralnych ocenianych wg podanych kryteriów:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

⮚ Aktywny udział w zajęciach.

⮚ Terminowość w zakresie przygotowywania zadań domowych.

Kryteria oceny egzaminu:

A. Egzamin pisemny obejmujący test gramatyczno-leksykalny (zawierający także komponent czytania oraz pisania) będzie oceniany wg poniższej skali:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

B. Egzamin ustny (odpowiedzi na przygotowane w czasie zajęć zagadnienia tematyczne) oceniany będzie wg poniższych kryteriów:

⮚ zgodność odpowiedzi z tematem, logiczna struktura wypowiedzi – maks. 4. pkt.,

⮚ względna swoboda i płynność wypowiedzi, adekwatna dla zakładanego poziomu biegłości językowej ESOKJ – maks. 4 pkt.,

⮚ poprawność morfosyntaktyczna w zakresie przerobionych w trakcie kursu struktur gramatycznych – maks. 4 pkt.,

⮚ poprawność leksykalno-semantyczna w zakresie materiału zajęć – maks. 4 pkt.,

⮚ poprawność wymowy – maks. 4 pkt.

Ocena będzie opierać się o poniższą skalę.

bdb 19-20 pkt.

db+ 17-18 pkt.

db 15-16 pkt.

dst+ 13-14 pkt.

dst 11-12 pkt.

ndst <11 pkt.

C. Ocena z egzaminu stanowi średnią ocen cząstkowych z części pisemnej i ustnej. Oba komponenty egzaminu mają równą wagę w ocenie końcowej. W przypadku uzyskania nierozstrzygającej oceny średniej, np. 4,25, ocena końcowa z egzaminu zostanie podwyższona do 4,5.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Bąkiewicz, Dorota Kalecińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaszczyk-Grzyb
Prowadzący grup: Anna Kurzaj, Marianna Meyer-Czajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaszczyk-Grzyb
Prowadzący grup: Marcel Knorn, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kwiryna Kuźmar, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)