Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJK-56
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FKO
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka koreańskiego. Student poznaje system gramatyczny, poszerza słownictwo przewidziane zakresem podręcznika, uzyskuje praktyczną znajomość kontekstu kulturowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka koreańskiego. Poznanie systemu gramatycznego, poszerzenie słownictwa przewidzianego zakresem podręcznika, uzyskanie praktycznej znajomości kontekstu kulturowego.

Pełny opis:

Student poznaje słownictwo i konstrukcje gramatyczne z lekcji 1-14 (Korean Language III) w semestrze I oraz słownictwo i konstrukcje gramatyczne z lekcji 15-34 (Korean Language III) w semestrze II. Przydział jest umowny i może się różnić w zalezności od tempa pracy grupy.

Zagadnienia gramatyczne:

- - aktywne i deskryptywne czasowniki posiłkowe

- czasowniki kauzatywne

- konstrukcje z czasem przeszłym ciągłym

- konstrukcje wyrażające przypuszczenie

- mowa zależna

- derywacja czasowników odprzymiotnikowych (za

pomocą ‘–아/ 어 하다’)

- derywacja przymiotników odrzeczownikowych (za

pomocą ‘–답다’)

- konstrukcje wyrażające reminiscencję

- użycie wołacza itp.

-- konstrukcje przyczynowo-skutkowe negatywne i pozytywne;

- mowa zależna pośrednia (pytania, nakazy, zdania oznajmiające);

- konstrukcje wyrażania żalu;

- niesprecyzowane terminowo wyrażenia czasowe;

- konstrukcje braku wiedzy odnoszące się do przeszłości;

- strony bierne;

- konstrukcje natychmiastowości zdarzeń;

- wyrażenia zamienne;

Literatura:

Podstawowa:

- ‘Korean 3 (한국어 3) 2nd edition, Language Education Institute, SNU, Moonjinmedia, Seoul.

- ‘Korean 3 Practice Book (한국어 3 연습 책) Language Education Institute, SNU, Moonjinmedia, Seoul.

Dodatkowa:

- Lim Hobin et al (2001) ‘Korean Grammar for International Learners’, Yonsei University Press, Seoul.

- 김정숙 외 (2005) ‘외국인을 위한 한국어 문법 II. 국립국어원, 서울.

-백봉자 (2006) ‘외국어로서의 한국어 문법 사전’, 도서출판 하우, 서울.

Efekty uczenia się:

Student potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej, potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w zakresie przewidzianym przedmiotem, tłumaczyć i analizować teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku koreańskim w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi komunikować się pisemnie w języku koreańskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie (listu, eseju, wypracowania) zakresie przewidzianym przedmiotem, zna terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem,, potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka koreańskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych. Ocena realizacji zadań pozalekcyjnych. Bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych. Prace domowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 61%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60,01-68,5% dst, 68,51-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Choonsil Lim
Prowadzący grup: Paweł Kida, Saia Lee, Choonsil Lim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Choonsil Lim
Prowadzący grup: Yelin Jeong, Choonsil Lim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Choonsil Lim
Prowadzący grup: Yelin Jeong, Choonsil Lim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)