Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJK-36 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka koreańskiego. Student poznaje system gramatyczny, poszerza słownictwo przewidziane zakresem podręcznika, uzyskuje praktyczną znajomość kontekstu kulturowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Student uzyskuje wiedzę gramatyczną oraz leksykalną, rozbudowując posiadane zasoby wiedzy o języku koreańskim. Rozumie wypowiedź ustną zarówno wypowiadaną przez wykładowcę, jak i innego studenta a także nagraną i odsłuchaną. Posiada umiejętności komunikacyjne pozwalające na przekaz i uzyskanie pożądanej informacji. Uzyskuje podstawę do dalszej nauki języka koreańskiego.

Pełny opis:

Student poznaje słownictwo oraz gramatykę z lekcji 1-15 (Korean 2) w semestrze I oraz słownictwo i gramatykę z lekcji 15-30 (Korean 2) w semestrze II. Podział zajęć jest umowny i może zostać zrealizowany szybciej lub później w zależności od tempa pracy grupy.

Zagadnienia gramatyczne:

- konstrukcje postępu/zmiany stanu (z czasownikami aktywnymi i deskryptywnymi)

- konstrukcje mowy zależnej;

- konstrukcje porównawcze;

- stopniowanie przymiotników;

- konstrukcje przypuszczające z obydwoma typami czasowników we wszystkich czasach;

- konstrukcje przyczynowo-skutkowe ze skutkiem/przyczyną w przyszłości/przeszłości/teraźniejszości;

- konstrukcje nakazu i wyboru;

- konstrukcje doświadczenia;

- czasowniki nieregularne (grupy 6-7);

- reporterski styl wypowiedzi;

- konstrukcje przypuszczalne i sugestywne;

- konstrukcje upływu czasu i paralelne;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Korean 2. Seoul National University, Moonjinmedia Publishing, 1999. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Student potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej, potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem, tłumaczyć i analizować teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku koreańskim w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi komunikować się pisemnie w języku koreańskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie (listu, eseju, wypracowania) w zakresie przewidzianym przedmiotem, zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem, potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka koreańskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (ilość ustalona przez wykładowców indywidualnie, minimum 60,01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60,01% - ndst, 60,01-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb), rozliczenie się z zadanych prac domowych.

Metody: pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia. Bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych. Prace domowe. Ocena realizacji zadań pozalekcyjnych (opcjonalne).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowiak
Prowadzący grup: Saia Lee, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowiak
Prowadzący grup: Saia Lee, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

nowy 한국어 2A (교과서), nowy 한국어 2A (연습책)

+ 추가자료

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kida, Emilia Wojtasik-Dziekan
Prowadzący grup: Saia Lee, Choon-Sil Lim, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treść zajęć zgodna z materiałem zawartym w nowych podręcznikach Seoul University Korean 2a (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) i pierwszej połowy podręcznika 2b, lekcje 10-13 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) ORAZ materiałami dodatkowymi dostarczanymi przez wykładowców.

Pełny opis:

Treść zajęć zgodna z materiałem zawartym w nowych podręcznikach Seoul University Korean 2a (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) i pierwszej połowy podręcznika 2b, lekcje 10-13 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) ORAZ materiałami dodatkowymi dostarczanymi przez wykładowców.

2A zawiera m.in. takie elementy:

a) Lekcja 1: Przedstawianie się, nawyki. Miejsce pochodzenia itp.

Elementy gramatyczne (konstrukcje –N(이)라고 하다; V +(으)려고; V-거나, N (이)나1.) Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: imiona koreańskie;

b) Lekcja 2: Hobby i zainteresowania, itp.. elementy gramatyczne (konstrukcje v-는 것; V-ㄹ 줄 알다/모르다; V(으)ㄴN; A/V-지 않다). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: przynależność do grup zainteresowania w Korei.

c) Lekcja 3: Doświadczenia życiowe. Sugestie – akceptacja i odrzucanie, itp. Elementy gramatyczne (konstrukcje V + 아/어보다; N동안; A, V+ ㄴ/는데; N인데1, V+(으)ㄹN). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Hallyu – światowe zainteresowanie koreańską kulturą masową.

d) Lekcja 4: Zakupy i wymiana, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A (으)ㄴ 것 같다; V + 는 것 같다,N인 것 같다; N보다; A/V았/었으면 좋겠다). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Słynne targi koreańskie

e) Lekcja 5: Podróże i wyprawy, etc. elementy gramatyczne (konstrukcje A/V(으)ㄹ까요?;A/V(으)ㄹ 거예요; AV(으)니까,N(이)니까; V-고나). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreańskie miejsca noclegowe i pobytowe.

f) Lekcja 6: Poczta i przekazy pieniężne, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje N(으)로; N(이)라서; ‘르’불규칙; V(으)면 되다; V(으)ㄴ 것 같다). Elementy fonetyki.Tematyka kulturowa: Koreańska poczta.

g) Lekcja 7: Orientacja przestrzenna w koreańskim mieście – szukamy drogi. Elementy gramatyczne (konstrukcje A/V (으)ㄹ 것 같다; V-는지 알다/모르다, N인지 알다/모르다; V(으)려면; V-다가). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Nazwy ulic koreańskich.

h) Lekcja 8: Współczucie i wyjaśnienia, emocje, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A-V-겠-; N때문에; V-아/어 버리다; A/V(으)ㄹ 때); Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Wyrażanie wdzięczności w Korei.

i) Lekcja 9: Rozmowa telefoniczna – udzielanie informacji etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A-(으)ㄴ데요; V-는데요; N-인데요; V-는중이다,N중이다; A-(으)ㄴ가요? V-나요? N-인가요? N-밖에). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: kontakty telefoniczne w Korei.

2B zawiera m.in. takie elementy:

a) Lekcja 10: Restauracja – zamówienia i rekomendacje, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje N중에서; 반말; V-(으)ㄹ래요; A(으)ㄴ데, V-는데, N-인데2). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Panmal – poziomy koreańskiej honoryfikatywnosci.

b) Lekcja 11: Zdrowe życie – wizyty lekarskie, dobre nawyki i sport, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje ‘ㅅ’ 불규칙; N마다; V-는 게 어때요? V-기로 하다). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreański żeńszeń.

c) Lekcja 12: Osobowość i wygląd zewnętrzny. Opis etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A-아/어 보이다; N처럼/같이; A(으)ㄴ 편이다; V-는 편이다; -A-게.)

Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreańskie przekąski uliczne.

d) Lekcja 13: Moje miejsce zamieszkania – opis, uwarunkowania itp. Elementy gramatyczne (konstrukcje A/V(으)ㄹ지 모르겠다; A/V-기는 하지만; A/V-기 때문에, N (이)기 때문에; V-기(가) + A). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreański dom w stylu tradycyjnym.

Literatura:

nowy 한국어 2A + połowa 2b[lekcja 10-13] (교과서), nowy 한국어 2A + połowa 2b [lekcja 10-13] (연습책)

+ 추가자료

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stanik
Prowadzący grup: Saia Lee, Choon-Sil Lim, Anna Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treść zajęć zgodna z materiałem zawartym w nowych podręcznikach Seoul University Korean 2a (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) i pierwszej połowy podręcznika 2b, lekcje 10-13 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) ORAZ materiałami dodatkowymi dostarczanymi przez wykładowców.

Pełny opis:

Treść zajęć zgodna z materiałem zawartym w nowych podręcznikach Seoul University Korean 2a (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) i pierwszej połowy podręcznika 2b, lekcje 10-13 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) ORAZ materiałami dodatkowymi dostarczanymi przez wykładowców.

2A zawiera m.in. takie elementy:

a) Lekcja 1: Przedstawianie się, nawyki. Miejsce pochodzenia itp.

Elementy gramatyczne (konstrukcje –N(이)라고 하다; V +(으)려고; V-거나, N (이)나1.) Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: imiona koreańskie;

b) Lekcja 2: Hobby i zainteresowania, itp.. elementy gramatyczne (konstrukcje v-는 것; V-ㄹ 줄 알다/모르다; V(으)ㄴN; A/V-지 않다). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: przynależność do grup zainteresowania w Korei.

c) Lekcja 3: Doświadczenia życiowe. Sugestie – akceptacja i odrzucanie, itp. Elementy gramatyczne (konstrukcje V + 아/어보다; N동안; A, V+ ㄴ/는데; N인데1, V+(으)ㄹN). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Hallyu – światowe zainteresowanie koreańską kulturą masową.

d) Lekcja 4: Zakupy i wymiana, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A (으)ㄴ 것 같다; V + 는 것 같다,N인 것 같다; N보다; A/V았/었으면 좋겠다). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Słynne targi koreańskie

e) Lekcja 5: Podróże i wyprawy, etc. elementy gramatyczne (konstrukcje A/V(으)ㄹ까요?;A/V(으)ㄹ 거예요; AV(으)니까,N(이)니까; V-고나). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreańskie miejsca noclegowe i pobytowe.

f) Lekcja 6: Poczta i przekazy pieniężne, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje N(으)로; N(이)라서; ‘르’불규칙; V(으)면 되다; V(으)ㄴ 것 같다). Elementy fonetyki.Tematyka kulturowa: Koreańska poczta.

g) Lekcja 7: Orientacja przestrzenna w koreańskim mieście – szukamy drogi. Elementy gramatyczne (konstrukcje A/V (으)ㄹ 것 같다; V-는지 알다/모르다, N인지 알다/모르다; V(으)려면; V-다가). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Nazwy ulic koreańskich.

h) Lekcja 8: Współczucie i wyjaśnienia, emocje, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A-V-겠-; N때문에; V-아/어 버리다; A/V(으)ㄹ 때); Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Wyrażanie wdzięczności w Korei.

i) Lekcja 9: Rozmowa telefoniczna – udzielanie informacji etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A-(으)ㄴ데요; V-는데요; N-인데요; V-는중이다,N중이다; A-(으)ㄴ가요? V-나요? N-인가요? N-밖에). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: kontakty telefoniczne w Korei.

2B zawiera m.in. takie elementy:

a) Lekcja 10: Restauracja – zamówienia i rekomendacje, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje N중에서; 반말; V-(으)ㄹ래요; A(으)ㄴ데, V-는데, N-인데2). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Panmal – poziomy koreańskiej honoryfikatywnosci.

b) Lekcja 11: Zdrowe życie – wizyty lekarskie, dobre nawyki i sport, etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje ‘ㅅ’ 불규칙; N마다; V-는 게 어때요? V-기로 하다). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreański żeńszeń.

c) Lekcja 12: Osobowość i wygląd zewnętrzny. Opis etc. Elementy gramatyczne (konstrukcje A-아/어 보이다; N처럼/같이; A(으)ㄴ 편이다; V-는 편이다; -A-게.)

Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreańskie przekąski uliczne.

d) Lekcja 13: Moje miejsce zamieszkania – opis, uwarunkowania itp. Elementy gramatyczne (konstrukcje A/V(으)ㄹ지 모르겠다; A/V-기는 하지만; A/V-기 때문에, N (이)기 때문에; V-기(가) + A). Elementy fonetyki. Tematyka kulturowa: Koreański dom w stylu tradycyjnym.

Literatura:

nowy 한국어 2A + połowa 2b[lekcja 10-13] (교과서), nowy 한국어 2A + połowa 2b [lekcja 10-13] (연습책)

+ 추가자료

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.