Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego. Francuski ogólny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJFogpocz4b-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego. Francuski ogólny
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia romańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

DLA POZIOMU POCZĄTKUJĄCEGO (cele wspólne dla bloku PNJF)

1/ rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu tekstów audio na poziomie A2.

2/ rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów na poziomie A2.

3/ rozwijanie umiejętności pisania pojedynczych słów, zdań pojedynczych oraz krótkich tekstów narracyjnych i opisowych na poziomie A2.

4/ rozwijanie umiejętności wypowiadania się na tematy dotyczące życia codziennego na poziomie A2.

5/ rozwijanie umiejętności gramatycznych na poziomie A2.

6/ rozwijanie słownictwa na poziomie A2.

7/ kształtowanie świadomości interkulturowej.

8/ kształtowanie postaw autonomicznych w uczeniu się języka na poziomie A2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności posługiwania się językiem francuskim na poziomie A2

Pełny opis:

Słuchanie krótkich tekstów audio.

Czytanie krótkich tekstów narracyjnych i opisowych.

Uzupełnianie luk w odniesieniu do tekstu przeczytanego lub wysłuchanego.

Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

Przyporządkowanie odpowiedzi w odniesieniu do uzyskanych informacji.

Przygotowanie prezentacji w oparciu o uzyskane informacje.

Wyszukiwanie brakujących informacji w tekście.

Konstruowanie krótkich wypowiedzi pisemnych z zakresu tematów dotyczących życia codziennego.

Konstruowanie wypowiedzi pisemnych o charakterze narracyjno-opisowym.

Rozwiązywanie ćwiczeń leksykalnych.

Rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych.

Rozwijanie świadomości różnic kulturowych.

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i pracy w grupach.

Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych materiałów dodatkowych, np. płyty CD, słowniki, Internet etc.

Literatura:

1. Carenzi-Vialaneix, C., Metton, C., Nachon, A., Nugue, F., A propos A2, Grenoble, PUG, 2010.

2. Corsain M., Grandet E., Parizet M. : Activites pour le Cadre commun – Niveau A2. Paris, Cle international, 2006.

3. Goliot Lété A., Leroy Miquel C., Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, CLE international (2007),

4. Grevisse, M., Goosse, A., La nouvelle grammaire française, De Boek, 3e éd., Bruxelles, 1995

5. M. Barféty, P. Beaujoin : Expression orale – Niveau A1/A2. Paris, Clé international, 2006.

6. Poisson, S., Mimran, R. et Maheo-Le Coadic, M., Grammaire expliquée du français, niveau intermédiaire, CLE International, 2002

7. Poisson-Quinton S., Comprehension ecrite – Niveau 2. Paris, Cle international, 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1/ Rozróżnia pojedyncze słowa oraz krótkie, proste zdania w tekstach audio na poziomie A2.

2/ Potrafi odpowiedzieć na proste pytania sprawdzające rozumienie tekstu audio na poziomie A2.

3/ Potrafi przyporządkować odpowiedzi na pytania do tekstu czytanego na poziomie A2.

4/ Potrafi uzupełnić brakujące informacje w tekście na podstawie tekstu wysłuchanego lub przeczytanego na poziomie A2.

5/ Potrafi wyszukać niezbędne informacje w tekście czytanym na poziomie A2.

6/ Umie zredagować krótki tekst, np. e-mail, notatkę itp.

7/ W wypowiedziach ustnych i pisemnych wykorzystuje zwroty leksykalne oraz słownictwo typowe dla poziomu A2.

8/ W wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje struktury gramatyczne nauczane na poziomie A2.

9/ Potrafi udzielić odpowiedzi na zadane pytania dotyczące życia osobistego na poziomie A2.

10/ Ma świadomość różnic kulturowych w zakresie tematów dotyczących życia codziennego na poziomie A2.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- Prace domowe.

- Weryfikacja wiedzy i umiejętności poprzez sprawdziany cząstkowe i podsumowujące.

- Egzamin.

Kryteria zaliczenia modułu PNJ – informacje dodatkowe

1. Przedmioty w module PNJ w semestrze zimowym kończą się zaliczeniem na ocenę, w semestrze letnim zaś zaliczeniem na ocenę i egzaminem, który obejmuje treści semestru letniego.

2. Przystąpić do egzaminu w sesji letniej ma prawo Student, który uzyskał pozytywną ocenę za moduł PNJ w semestrze zimowym i w semestrze letnim oraz Student, który uzyskał pozytywną ocenę za moduł PNJ w semestrze letnim, ale z konsekwencjami opisanymi w poniższych punktach.

3. Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny za moduł PNJ w na koniec semestru zimowego ma obowiązek przystąpić do zaliczenia poprawkowego przedmiotów, z których uzyskał ocenę negatywną do 15 kwietnia. Do tego czasu Student może warunkowo uczęszczać na zajęcia PNJ.

4. Jeśli w w/w terminie Student nie zaliczy przedmiotów PNJ, z których uzyskał ocenę negatywną w semestrze zimowym, wówczas by zyskać prawo do przystąpienia do zaliczenia tych przedmiotów we wrześniu, musi zaliczyć moduł PNJ w semestrze letnim:

a) Student, który nie zaliczy modułu PNJ w semestrze letnim, moduł PNJ z semestru zimowego powtarza w kolejnym roku akademickim, zaś przedmioty z modułu PNJ z semestru letniego zalicza w sesji poprawkowej we wrześniu i jeśli uzyska zaliczenie przystępuje do egzaminu PNJ w sesji poprawkowej.

b) Student, który zaliczy moduł PNJ w semestrze letnim przystępuje do egzaminu PNJ w sesji letniej, a przedmioty PNJ z modułu z sesji zimowej zalicza w sesji poprawkowej we wrześniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.