Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-36
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSd
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 12.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

nabycie umiejętności rozumienia duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B1+ wg ESOKJ

nabycie umiejętności tworzenia krótkich duńskich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B1 wg ESOKJ

nabycie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa języka duńskiego na poziomie B1 wg ESOKJ

rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w języku duńskim do poziomu B1 wg ESOKJ

rozwinięcie znajomości podstawowych zagadnień z zakresu fonetyki i fonologii suprasegmentalnej języka duńskiego, w tym zagadnień związanych z intonacją, asymilacją, akcentem wyrazowym i zdaniowym.

rozwinięcie zasad transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA i rozwinięcie umiejętności jej praktycznego zastsowania

przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) adekwatnej do poziomu B1+ wg ESOKJ

rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról

rozwinięcie wiedzy dotyczącej kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem zasobów internetowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

czytanie zawartych w podręcznikach (por. zalecana literatura) tekstów duńskich na poziomie B1+ wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia oryginalnych tekstów (mówionych i pisanych) duńskich na poziomie B1+ wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia krótkich tekstów duńskich (mówionych i pisanych) na poziomie B1 wg ESOKJ

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa duńskiego do poziomu B1 wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne do poziomu B1 wg ESOKJ

prezentacja, omówienie i ćwiczenia dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawidłowej intonacji, asymilacji oraz rozmieszczenia akcentu wyrazowego i zdaniowego w języku duńskim

prezentacja gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia) i ćwiczenia w zakresie jej praktycznej znajomości na poziomie B1 wg ESOKJ

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

prezentacja poszerzonych wiadomości dotyczących kultury Danii i życia codziennego w tym kraju na podstawie materiałów zawartych w przerabianych podręcznikach

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka duńskiego z wykorzystaniem zasobów internetowych

Literatura:

Biørn, Merethe & Hanne Hessedahl (1983). Øvebog i dansk for udlændinge. København: Akademisk Forlag.

Hansen, Erik (2005). Dæmonernes port. København: Reitzels Forlag.

Jeppesen, Bodil & Grethe Maribo (2002). Under overfladen. København: Alfabeta Forlag

Kledal, Ann & Barbara Fischer-Hansen (1999). Arbejdshæfte til basisgramatikken. Parat start 1. København: Special-pædagogisk forlag.

Kledal, Ann & Barbara Fischer-Hansen (1999). Arbejdshæfte til basisgramatikken. Parat start 2. København: Special-pædagogisk forlag.

Kledal, Ann & Barbara Fischer-Hansen (1999). Arbejdshæfte til basisgramatikken. Parat start 3. København: Special-pædagogisk forlag.

Køneke, Michael; Nielsen, Lone (2003). Treeren. København: Nyt Teknisk Forlag

Rajnik, Eugeniusz (2006). Podstawy gramatyki duńskiej z ćwiczeniami. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Thorborg, Lisbet (1998) [1992]. Dansk grammatik i praksis. København: Akademisk Forlag

Thorborg, Lisbet (2005). Breve trin for trin 1. Albertslund: Forlaget Synope

Thorborg, Lisbet (2005). Breve trin for trin 2. Albertslund: Forlaget Synope

Turell, Dan (2000). Mord i marts. København: Special-pædagogisk forlag

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie duńskie teksty pisane i mówione na poziomie B1+ wg ESOKJ

potrafi poprawnietworzyć krótkie teksty pisane i mówione w języku duńskim na poziomie B1 wg ESOKJ

posiada aktywny zasób słownictwa duńskiego na poziomie B1 wg ESOKJ

posiada kompetencje komunikacyjne w języku duńskim na poziomie B1 wg ESOKJ

zna i rozumie zasady związane z prawidłową intonacją, asymilacjami, akcentem wyrazowym i zdaniiowym występującymi w języku duńskim oraz potrafi zastosować je w praktyce praktyce w zakresie adekwatnym do swojej znajomości języka duńskiego na poziomie B1/B1+ eg WSOKJ

zna zasady transkrypcji fonetycznej z wykorzystaniem systemu IPA i potrafi je zastoswać w praktyce w zakresie adekwatnym do swojej znajomości języka duńskiego, tj na poziomie B1/B1+ wg ESOKJ

potrafi stosować zasady asymilacji oraz prawidłowo umiejscowić akcent w pojedynczych wyrazach i zdaniach

posiada ogólną wiedzę w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka duńskiego (morfologia, składnia), adekwatną do poziomu B1 wg ESOKJ

potrafi korzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku duńskim adekwatnie do swoich kompetencji językowych, yj na poziomie B1/B1+ wg ESOKJ

potrafi pracować w grupie oraz umiejętnie przyjmować w niej różne zadania w zakresie objętym modułem 09-PNJDUN-36

posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą kultury Danii i życia codziennego w tym kraju

potrafi samodzielnie pracować i uczyć się z wykorzystaniem wskazanych i samodzielnie znalezionych materiałów, w tym zasobów internetowych, na poziomie adekwatnym do swoich kompetencji językowych,tj na poziomie B1/B1+

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne (w tym grupowe i z wykorzystaniem zasobów internetowych) i w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem F: omówienie wyników ćwiczeń (indywidualnie bądź na forum grupy)

P: test leksykalno- gramatyczny oraz w zakresie fonetyki

ćwiczenia w zakresie tworzenia tekstów ustnych i pisemnych F: omówienie wyników ćwiczeń i napisanych wypracowań

ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne (w tym grupowe i z wykorzystaniem zasobów internetowych) i w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem F: omawianie wyników ćwiczeń

P: test leksykalny

ćwiczenia komunikacyjne, gramatyczne, pisemne (w tym grupowe i z wykorzystaniem zasobów internetowych) i w zakresie rozumienia ze słuchu F: omawianie wyników ćwiczeń

P: test leksykalny, gramatyczny i na rozumienie ze słuchu

praktyczne ćwiczenia fonetyczne oparte na tekstach autentycznych F: dyskusja w grupie, omawianie ćwiczeń, korekta wymowy

P: test z zakresu fonetyki

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Sylwia Schab, Mikołaj Sobkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast, Mikołaj Sobkowiak, Aldona Zańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)