Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka duńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJDUN-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.102 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 13.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka duńskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających swobodne zaawansowane komunikowanie się ustne i pisemne

utrwalenie i dalsze poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa z różnych dziedzin potrzebnego do formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych poprzez ćwiczenia leksykalne oraz ćwiczenia słowotwórcze

doskonalenie umiejętności rozumienia i analizowania różnego typu wypowiedzi ustnych na poziomie zaawansowanym w języku duńskim, w tym dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego; zwrócenie uwagi na rejestry językowe i stylistyczne oraz cechy dialektalne, na poziomie C1 wg ESOKJ

doskonalenie zaawansowanego poprawnego ustnego komunikowania się języku duńskim na poziomie C1 (ESOKJ) na różne tematy, w tym formułowania argumentów i ich użycia w dyskusji;kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi ustnych o charakterze syntezy poglądów (referat) oraz wypowiedzi o charakterze analizy i interpretacji

doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu tekstów pisanych w języku duńskim (tekst urzędowy, tekst dziennikarski i publicystyczny, tekst popularnonaukowy, tekst naukowy, tekst literacki) na poziomie C1 wg ESOKJ

doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych na poziomie zaawansowanym C1 (ESOKJ), logicznych i spójnych pod względem treści, struktury i stylu (opis, streszczenie, referat, recenzja, komentarz, tekst argumentujący, esej); rozwijanie umiejętności syntezy informacji i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych stylów funkcjonalnych języka duńskiego i posługiwania się nimi

dalsze rozwijanie i ćwiczenie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i integrowania informacji potrzebnych do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących życia społecznego i aktualnych tematów, a także wypowiedzi dotyczących zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego;kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z dorobku naukowego innych osób, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

poszerzenie wiedzy na temat kryteriów poprawności językowej, dalsze rozwijanie umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka duńskiego i badań na ich temat

dalsze kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy i krytycznej oceny wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki i leksyki, a także formy przekazu; kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej oraz nazywania, komentowania i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

dalsze rozwijanie umiejętności analizowania duńskich tekstów kultury (literatura, film, teatr, muzyka, sztuka)

pogłębianie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka duńskiego, rozwijanie umiejętności świadomego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Rozwijanie wszechstronnych zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych na poziomie C1 w zakresie języka duńskiego w sytuacjach dotyczących życia codziennego i społecznego, a także w kontekstach specjalistycznych

Ćwiczenia leksykalne poszerzające zasób słownictwa i doskonalące umiejętność prawidłowego doboru słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na idiomy i zapożyczenia oraz uwzględnieniem łaczliwości frazologicznej wyrazów i procesów słowotwórczych zachodzących w języku duńskim

Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu i analizy zaawansowanych wypowiedzi w języku duńskim (w tym dyskusji i referatu, również o charakterze popularnonaukowym i naukowych oraz tekstu artystycznego) pod kątem treści i formy, ćwiczenia kształtujące umiejętność rozróżniania rejestrów językowych i stylistycznych oraz cech dialektalnych

Ćwiczenia kształtujące umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych różnego typu, w tym dłuższych wypowiedzi o charakterze argumentacji, syntezy poglądów, analizy i interpretacji, z wykorzystaniem samodzielnie pozyskanych informacji

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania merytorycznych argumentów oraz przedstawiania własnych opinii w dyskusji; zwrócenie uwagi na kulturę słowa i kulturę dyskusji; ćwiczenie umiejętności przyjmowania różnych ról w sytuacjach komunikacyjnych

Ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji różnego typu tekstów pisanych w języku duńskim ( tekst urzędowy, tekst dziennikarski, tekst popularnonaukowy i naukowy, tekst artystyczny); kształtowanie umiejętności rozróżniania i wskazywania cech różnych stylów funkcjonalnych języka duńskiego

Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi stylami funkcjonalnymi języka duńskiego, ćwiczenia stylistyczne na przekształcanie tekstów

Ćwiczenia sprawdzające i rozwijające umiejętność formułowania krótkich tekstów w języku duńskich na poziomie C1 wg ESOKJ (opis, streszczenie); kształtowanie umiejętności redukcji zbędnych informacji oraz dbałości o przejrzystość stylistyczną wypowiedzi.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych różnego typu na poziomie C1 wg ESOKJ (referat, komentarz, recenzja, tekst argumentujący, esej) , syntezy informacji, integrowania wiedzy z różnych dziedzin, analizy i formułowania wniosków

Prezentacja reguł poprawnościowych i dyskusja nad kryteriami poprawności językowej, kształtowanie wrażliwości językowej studentów i umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka duńskiego i dotyczących ich badań

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, stylistycznym i leksykalnym z uwzględnieniem poznanych reguł poprawności językowej i wykorzystaniem specjalistycznej terminologii przy nazywaniu i komentowaniu dostrzeżonych usterek

Ćwiczenie nawyku krytycznej refleksji dotyczącej własnych wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki, leksyki i formy przekazu i kształtowanie umiejętności oceny wypowiedzi innych osób

Rozwijanie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i krytycznej oceny informacji, potrzebnychdo konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także integrowania wiedzy z różnych dziedzin; prezentacja źródeł pozyskiwania informacji, zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

Kształtowanie nawyku pogłębiania i aktualizowania zdobytej wiedzy, ćwiczenie umiejętności dzielenia się nią z innymi i dawania inspirującego przykładu.Ćwiczenie umiejętności doboru metod wykonywania zadań i uczenia się (praca indywidualna, praca w grupie)

Analiza duńskich i skandynawskich tekstów kultury z wykorzystaniem metod badawczych typowych dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa.Prezentacja duńskiego dziedzictwa kultury oraz aktualnych wydarzeń, zjawisk i trendów obecnych w duńskim życiu kulturalnym i społecznym, kształtowanie umiejętności dostrzegania szerszych kontekstów interpretacyjnych.

Prezentacja możliwości rozwijania zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez samodzielną lekturę, angażowanie się w działalność naukową i kulturalną Katedry Skandynawistyki oraz bierne i czynne uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych

Literatura:

Hansen, Erik (2005). Dæmonernes port. København: Reitzels Forlag

Hjørnager Pedersen, Viggo & Niels Krogh Hansen (red). 1994. Oversættelseshåndbogen. Munksgaard. København

Reinecker, Lotte & Peter Stray Jørgensen (2005). Den gode opgave. København: Samfundslitteratur

Wandahl, Kirsten (2003). Skriv på dansk. København: Alfabeta

Øckenholt, Michael (2000). Dansk er svært. København: Gyldendal

Materiały radiowe i telewizjyjne, m.in. z portalu www.dr.dk

Artykuły z duńskiej prasy, artykuły popularnonaukowe i naukowe oraz wybrane teksty literackie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku duńskim na poziomie C1 (ESOKJ) potrzebne do zaawansowanej komunikacji w mowie i piśmie; ma świadomość własnych możliwości i ograniczeń dąży do ich wyeliminowania; rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

umiejętnie korzysta z posiadanego szerokiego zasobu słownictwa w zakresie języka duńskiego obejmującego słownictwo z różnych dziedzin na poziomie C1 (ESOKJ), formułując wypowiedzi ustne i pisemne; dba o poszerzanie zasobu słownictwa, sprawnie posługuje się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami, wyszukując potrzebne słownictwo tematyczne i fachowe

zna mechanizmy rozwoju języka, orientuje się w aktualnych procesach zachodzących w języku duńskim i rozpoznaje zjawiska językowe występujące w analizowanych tekstach w zakresie objętym modułem dla poziomu C1 wg ESOKJ,

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie fonetyki, gramatyki, frazeologii i stylistyki języka duńskiego i potrafi ją wykorzystywać w praktyce konstruując wypowiedzi ustne i pisemne, także krytycznie analizując i oceniając wypowiedzi własne i cudze

rozumie i analizuje zaawansowane wypowiedzi ustne w języku duńskim, w tym wypowiedzi o charakterze dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego, rozpoznaje rejestry stylistyczne i wskazuje cechy dialektalne

potrafi formułować wypowiedzi ustne o charakterze komentarza i referatu w języku duńskim na poziomie co najmniej C1 (ESOKJ) , wykorzystując informacje pozyskane z różnych źródeł, posługując się urozmaiconym i dostosowanym do charakteru wypowiedzi słownictwem oraz dbając o jej poprawność gramatyczną i logiczną strukturę

potrafi zabierać głos i merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej w języku duńskim na poziomie C1 wg ESOKJ, dba o kulturę słowa i kulturę dyskusji, szanuje poglądy jej uczestników i prawo do ich wyrażania.

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje różne typy tekstów pisanych w języku duńskim, w tym teksty literackie, a także teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJD-24,

zna style funkcjonalne języka duńskiego, potrafi wskazać je w analizowanym tekście pisanym; potrafi dokonywać przekształceń stylistycznych tekstu, nadając mu cechy różnych stylów funkcjonalnych języka duńskiego

potrafi samodzielnie formułować różne typy wypowiedzi pisemnych w języku duńskim na poziomie C1 (ESOKJ), w tym prace ocharakterze akademickim, wykazuje się umiejętnością korzystania z różnych źródeł, selekcji i krytycznej oceny pozyskanych informacji

potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę tekstu pisanego pod kątem poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej, wskazując dostrzeżone błędy i usterki, nazywając je i omawiając z wykorzystaniem poznanej terminologii specjalistycznej

umiejętnie korzysta z dorobku naukowego innych osób, ma świadomość obowiązku przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej, krytycznie selekcjonuje i weryfikuje informacje pozyskane z tradycyjnych i elektronicznych źródeł

potrafi organizować własną pracę, odpowiednio dostosowując metodę do otrzymanego zadania, umie współpracować z innymi, inspirować ich proces uczenia się, przyjmować różne zadania podczas pracy w grupie w zakresie modułu dla poziomu C1 wg ESOKJ; ma umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą

potrafi śledzić i rozpoznawać i osadzać w szerszym kontekście procesy i zjawiska zachodzące w duńskim i skandynawskim życiu kulturalnym, społecznym i politycznym, jak również dokonywać porównań i wyciągać wnioski

analizuje teksty kultury z wykorzystaniem poznanych metod badawczych typowych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa adekwatnie do swoich kompetencji językowych na poziomie C1 wg ESOKJ,

rozwija swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego i skandynawskiego w zakresie objętym modułem 09-PNJD-24,

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

Wykład, ćwiczenia leksykalne, analiza różnego typu tekstów, dyskusja nad tekstem wysłuchanym / przeczytanym, praca w grupach, prezentacje studentów, prezentacja tekstów kultury F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie, prace pisemneP: Sprawdziany cząstkowe, pisemny sprawdzian zaliczeniowy, egzamin

Ćwiczenia leksykalne różnego typu wprowadzające i utrwalające słownictwo, np. teksty z lukami, testy wyborućwiczenia z wyrażeniami idiomatycznymi, zapożyczeniamićwiczenia słowotwórczeanaliza tekstu pod kątem prawidłowego doboru słownictwasamodzielna praca studenta ze słownikami F: Sprawdzanie wykonanych ćwiczeń,ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupieP: Sprawdziany cząstkowe, pisemny sprawdzian zaliczeniowy, egzamin.

Wykład, prezentacja procesów i zjawisk zachodzących we współczesnym języku duńskim, dyskusja nad przeczytanym tekstem / wysłuchanym programem, wskazywanie przykładów omawianych zjawisk, prezentacje studentów F: Ćwiczenia dyskusja w grupie, omówienie prezentacjiP: Pisemny sprawdzian zaliczeniowy, egzamin

Ćwiczenia gramatyczne, leksykalne i stylistyczne, ćwiczenia w konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, analiza poprawności wypowiedzi własnych i cudzych F: Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń, dyskusja w grupieP: Ocena prac pisemnych. Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (programy radiowe i telewizyjne, audiobooki, filmy)wykład: zwrócenie uwagi na różne rejestry językowe i stylistyczne oraz cechy dialektalne, dyskusja, wskazywanie przykładówanaliza i interpretacja wysłuchanego tekstupisemne streszczenie wysłuchanego tekstu, pisemny komentarz, recenzja F: Dyskusja w grupieP: Ocena prac pisemnych, egzamin

Prezentacja struktury i specyfiki wypowiedzi ustnych różnego typu, zwrócenie uwagi na ćwiczenie wypowiedzi ustnych komentujących tematy aktualne oraz ustnych prezentacji o charakterze referatu lub argumentacji (prezentacje studentów na tematy związane z życiem kulturalnym, społecznym i politycznym Danii i Skandynawii; prezentacje przedstawiające zainteresowania badawcze studentów F: Ocena prezentacji pod kątem poprawności gramatycznej i leksykalnej, formy przekazu oraz treści, dyskusja w grupie

Ćwiczenie formułowania argumentów i przygotowanie i prowadzenia dyskusji, praca w parach i mniejszych grupach, dyskusja podsumowująca na forum grupyćwiczenie przyjmowania różnych ról w dyskusji (prowadzący lub uczestnik)wykład: zwrócenie uwagi na kulturę słowa i kulturę dyskusji F: Dyskusja w grupie, wskazanie popełnionych błędów, egzamin

Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego (wykorzystanie tekstów prasowych, tekstów użytkowych, tekstów literackich, popularnonaukowych i naukowych)analiza struktury i stylu wypowiedzi, interpretacja treścipraca w grupach, dyskusja podsumowująca;praca pisemna nawiązująca do przeczytanego i omówionego tekstu;prezentacja ustna przeczytanego wcześniej tekstu (zadanie indywidualne) F: Dyskusja w grupie, ocena prac pisemnychP: Ocena prac pisemnych, egzamin

Wykład: omówienie stylów funkcjonalnych języka duńskiego;Praca z tekstem, indywidualna lub w grupie, rozpoznawanie różnych typów stylów i wskazywanie ich cechIndywidualne prace pisemne studentów sporządzane na zajęciach lub jako zadanie domowe: przekształcenia stylistyczne tekstu F: Prezentacja wykonanych zadań, dyskusja w grupieP:Indywidualna ocena prac pisemnych

Praktyczne ćwiczenia w formułowaniu krótkich wypowiedzi pisemnych o charakterze opisu i streszczenia, ćwiczenia na skracanie i upraszczanie tekstu.Wykład: omówienie specyfiki dłuższych wypowiedzi pisemnych różnego typu.Ćwiczenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze referatu, komentarza, recenzji, tekstu argumentującego, eseju (praca domowa studentów) F: Prezentacja wykonanych zadań, dyskusja w grupie i ocena indywidualna wypowiedzi pisemnych pod kątem struktury, zawartości merytorycznej, poprawności językowej, wykorzystania źródeł.Dyskusja w grupie, omówienie powtarzających się błędów konstrukcyjnych, gramatycznych, leksykalnych i stylistycznych

Wykład, dyskusja nad kryteriami poprawności językowej, nawiązująca do przeczytanych tekstów i wysłuchanych / obejrzanych programówAnaliza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym, ćwiczenia; zwrócenie uwagi na prawidłowe nazwanie wskazanych błędów z wykorzystaniem terminologii fachowejPoprawa błędów popełnionych we własnych wypowiedzi pisemnych F: Dyskusja w grupie, ocena wykonanych zadańP: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin

Prezentacja możliwości pozyskiwania potrzebnych informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, zwrócenie uwagi na prawo autorskie, wskazanie metod selekcji i weryfikacji zgromadzonego materiału.Ćwiczenia na gromadzenie, selekcjonowanie, integrowanie informacji na zadany/wybrany temat: indywidualne zadania pisemne i ustne, prezentacja rezultatów pracy indywidualnej F: Dyskusja w grupie, omówienie wykonanych zadańP: Indywidualna ocena zadań

Różnego typu ustne i pisemne zadania indywidualne i grupowe(przygotowanie ustnego lub pisemnego referatu, zaprezentowanie problemu, przedstawienie słownictwa przygotowanie prezentacji na dany temat, przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji), wymagające umiejętnego zorganizowania pracy własnej i pracy innych osób, pozyskania potrzebnych informacji i doboru metody. Prezentacja wykonanych zadań umożliwiająca podzielenie się zdobytą wiedzą. F: Dyskusja w grupie, ocena prac pisemnych, omówienie prezentacji ustnych

Prezentacje studentów, dyskusja nad przeczytanymi artykułami i tekstami publicystycznymi, pisemne zadania podsumowujące F: dyskusja w grupie, ocena zadań pisemnych

Prezentacja tekstów kultury, analiza wysłuchanych programów, obejrzanych filmów, przeczytanych książek, dyskusja. Praca pisemna.F: Dyskusja w grupieP: Indywidualna ocena pracy pisemnej

Prezentacja lektur i materiałów poszerzających wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa duńskiego.Uczestnictwo w wykładach i seminariach zaproszonych gości;włączenie studentów w aktywne przygotowywanie konferencji i imprez tematycznych związanych z Danią i Skandynawią F: Dyskusja w grupie

przykładowe pytania-

Erstat de ord, der er skrevet med fede bogstaver, med synonyme ord/udtryk.

- Lyt til radioudsendelsen og svar på følgende spørgsmål.

- Indsæt de rigtige forstavelser.

- Indsæt det rigtige adjektiv eller adverbium i den rette form i de idiomatiske udtryk.

- Indsæt de korrekte pronominer og præpositioner.

- Dan adjektiver ud fra verberne.

- Indsæt 12 af de 14 ord eller udtryk fra kassen på de rette steder i en passende form.

- Vælg det ord, der passer ind i konteksten. Skriv A), B), C) eller D) på linien.

- Ret fejlene i teksten. Der er i alt 16 fejl.

4. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Juni Arnfast
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.