Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego – przekład artystyczny i techniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJD-PASiSS-22
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka duńskiego – przekład artystyczny i techniczny
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia różnego rodzaju tekstów literatury pięknej ze szczególnym naciskiem na literaturę duńską

zaprezentowanie w praktyce różnych aspektów tłumaczenia artystycznego (kontekst kulturowy tekstu wyjściowego i docelowego, zgodność kodów translatorskich, przekład w serii przekładów, starzenie się przekładu etc.)

przedstawienie wybranych zagadnień krytyki przekładu w postaci ćwiczeń warsztatowych z tekstem

zapoznanie studentów ze specyfiką pracy tłumacza tekstów literackich i paraliterackich

przedstawienie kluczowych dylematów translatorskich tłumacza literatury pięknej ze szczególnym odniesieniem do literatury duńskiej

kształtowanie sprawności tłumaczenia na język polski krótszych tekstów literackich o różnym stopniu trudności i przynależności gatunkowej

kształtowanie sprawności tłumaczenia na język duński wybranych krótkich fragmentów tekstów literackich


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Zaprezentowanie na konkretnych przykładach specyfiki kodów translatorskich i konieczności zachowania ich symetrii w tekstach wyjściowym i docelowym

Tłumaczenie na język polski współczesnej minimalistycznej prozy duńskiej, pogłębione refleksją nad różnicami w stylach i rejestrach językowych występujących w języku duńskim i polskim

Tłumaczenie na język polski książki dla dzieci oraz refleksja nad kulturowymi uwarunkowaniami przekładu dla dziecięcego czytelnika

Przekład na język polski współczesnego opowiadania, będącego przykładem krytyki społecznej, ze szczególnym naciskiem na strategie translatorskie dotyczące przekładu interkulturowego

Przekład na język polski fragmentów współczesnego eseju i refleksja nad zagadnieniem problemów translatorskich w tekstach o charakterze paraliterackim

Tłumaczenie na język polski poezji duńskiej poparte rozważaniami na temat specyfiki przekładu poezji oraz strategii translatorskich z nim związanych

Próbny przekład na język duński fragmentów polskich utworów literackich i paraliterackich

Krytyczna i wartościująca ocena przykładowego, klasycznego utworu literatury duńskiej, istniejącego w języku docelowym w kilku tłumaczeniach, przeprowadzona z zastosowaniem poznanych kodów translatorskich

Literatura:

Barańczak, Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Kraków 2004.

Brunse, Niels: Litterær oversættelse, w: Oversættelseshåndbogen, Kopenhaga 1994.

Krysztofiak, Maria: Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego, Wydawnictwo Naukowe UAM 2011.

Lipiński, Krzysztof: Mity przekładoznawstwa. Kraków 2004.

Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza. Kraków 2000.

Lundquist, Lita: Oversættelse. Problemer og strategier set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv. Gylling 2007.

Neuger, Leonard: Z perspektywy tłumacza. Kraków 1997.

Pieńkos, Jerzy. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Warszawa 1993.

Pisarkowa, Krystyna: Pragmatyka przekładu – przypadki poetyckie. Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna i właściwie stosuje terminologię przekładoznawczą związaną z kodami translatorskimi (leksykalno-semantycznym, kulturowym i estetycznym) oraz strategiami translatorskimi

Tłumaczy na język polski współczesne duńskie teksty literackie i paraliterackie o różnej przynależności gatunkowej oraz trudności, zachowując świadomość interkulturowej specyfiki własnych działań

Identyfikuje problemy translatorskie powstałe w wyniku zetknięcia dwóch języków i kultur oraz w sposób twórczy i samodzielny potrafi zaproponować sposoby ich rozwiązania

Krytycznie ustosunkowuje się do dokonań translatologicznych innych tłumaczy literatury pięknej (zarówno profesjonalistów jak amatorów), potrafiąc w sposób kompetentny i wartościujący dokonać oceny jakości danego tłumaczenia na język polski

Tłumaczy na język duński fragmenty polskich tekstów literatury pięknej, wykazując, jako nienatywny użytkownik języka, świadomość własnych ograniczeń językowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, lektura zalecanej literatury teoretycznej, prezentacje studentów F. omówienie przeczytanych treści, ocena prezentacji studentów

P. egzamin końcowy

Indywidualna praca nad tłumaczeniem tekstu literackiego, dyskusja w grupie F. omawianie wyników pracy studentów, dyskusja w grupie

P. egzamin końcowy

Prezentacje studentów, indywidualna praca nad tłumaczeniem tekstu, dyskusje w grupie na temat zidentyfikowanych podczas pracy dylematów translatorskich oraz strategii radzenia sobie z nimi w tekście docelowym F. ocena prezentacji, dyskusji w grupie i rozwiązań translatorskich studentów

P. egzamin końcowy

indywidualna praca z tekstami przekładów, dyskusja w grupie F. ocena dyskusji w grupie

P. egzamin końcowy

indywidualna praca nad tłumaczeniem tekstu F. omawianie w grupie wyników pracy studentów

7. Kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze

znacznymi niedociągnięciami

3.0 - zadawalajaca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi

błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)