Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAG-LK-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana; lingwistyka komputerowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studenta z gramatyki języka angielskiego

C2 wykształcenie umiejętności prawidłowego użycia omawianych struktur (charakterystycznych dla języka formalnego/ nieformalnego, w jego podstawowych rejestrach) w celu precyzyjnego wyrażania zjawisk, myśli i opinii w mowie i piśmie

C3 Wykształcenie dbałości o poprawne i różnorodne wyrażanie się w języku obcym

C4 wykształcenie umiejętności samooceny i planowania własnego rozwoju kompetencji językowej

C5 wykształcenie samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura przedmiotu zostaje podana na pierwszych zajęcia w semestrze.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład z prezentacją wybranych zagadnień

- metoda ćwiczeniowa

- rozwiązywanie zadań

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka studenci utrwalają dotychczasową wiedzę dotyczącą struktur gramatycznych języka angielskiego oraz rozwijają swoje umiejętności w zakresie treści objętych programem przedmiotu w celu osiągnięcia pełnej sprawności gramatycznej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Czasy teraźniejsze i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Czasy przeszłe i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Czasy przyszłe i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Czasy perfect i inne konstrukcje wyrażające relacje czasowe

Relacje między poszczególnymi czasami

Strona bierna i konstrukcje pochodne

Okresy warunkowe

Tryb przypuszczający

Literatura:

1. Foley, M; Hall, D. 2012. MyGrammarLab. Advanced C1/C2. Harlow: Pearson

2. Evans, V. 2003. CPE Use of English 1. Blackpill: Express Publishing

3. Mańczak-Wohlfeld, E, Niżegorodcew, A., Willim, E. A practical grammar of English. Warszawa: PWN.

4. Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press

5. Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar Exercises 1. Oxford: Oxford University Press

6. Martinet, A.V. & A. J. Thomson 2003. A Practical English Grammar Exercises 2. Oxford: Oxford University Press

7. Vince, M. 2003. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann

8. Vince, M., Sunderland, P. 2003. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Heinemann

9. Gethin, H. 1990. Grammar in Context. Proficiency Level English. London: Collins ELT

10. Swan, M.2002. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego i rozpoznaje możliwości i ograniczeń wynikających z uzyskanej kompetencji

rozumie i stosuje zasady poprawności w języku angielskim z uwzględnieniem zaawansowanych różnic w gramatyce języka mówionego (w tym charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego)

potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych

umie samodzielnie i w innowacyjny sposób planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

planuje i organizuje pracę indywidualną oraz w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie przedmiotu, student ma obowiązek zaliczyć testy i kartkówki pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętność zastosowania w praktyce omówionych zagadnień z gramatyki języka angielskiego. Testy będą podstawą wyliczenia oceny na podstawie średniej ważonej. Dodatkowo pod uwagę będzie brana aktywność na zajęciach (zwłaszcza jakość udzielanych odpowiedzi i komentarzy).

Do oceniania ćwiczeń, kartkówek, testów, kolokwium mogących być przeliczonych na wartości wyrażone w liczbach będzie stosowana następująca skala:

0-59,9% - ocena niedostateczna

60-67,9% - ocena dostateczna

68-75,9% - ocena dostateczna plus

76-83,9% - ocena dobra

84 -91,9% - ocena dobra plus

92-100% - ocena bardzo dobra

W przypadkach oceniania bogactwa językowego, logiki i spójności tekstu, poprawności gramatycznej skala wynosi:

Ocena niedostateczna: niezadowalające posługiwanie się językiem, niezadawalające umiejętności językowe powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dostateczna: zadowalające posługiwanie się językiem, zadawalające umiejętności językowe czasami powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dostateczna plus: zadowalające posługiwanie się językiem, zadawalające umiejętności językowe rzadko powodujące utrudnione zrozumienie/ niekomfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dobra: dobre posługiwanie się językiem, dobre umiejętności językowe umożliwiające poprawne zrozumienie/ komfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena dobra plus: bardzo dobre posługiwanie się językiem, dobre umiejętności językowe umożliwiające poprawne zrozumienie/ komfortowy odbiór wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie;

Ocena bardzo dobra: znakomite posługiwanie się językiem, znakomite umiejętności językowe, w wyniku czego rozmówca/odbiorca wypowiedzi studenta w mowie lub piśmie ma komfort jej odbioru;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Danielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: Andrzej Danielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Danielak
Prowadzący grup: Andrzej Danielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Danielak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.