Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LingStX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana z wiodącym językiem niemieckim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

C1 Rozwinięcie umiejętności swobodnej wypowiedzi w języku angielskim na aktualne i/lub kontrowersyjne tematy społeczne i kulturowe

C2 Rozwinięcie zasobu środków leksykalnych i dyskursywnych umożliwiających precyzyjne wyrażanie swoich opinii w zakresie omawianych zagadnień

C3 Rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji akademickiej w języku angielskim

C4 Rozwijanie umiejętności wykorzystania odpowiednich dla danego typu dyskursu strategii komunikacyjnych

C5 Budowanie umiejętności komunikacji w grupie i pracy zespołowej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie B2+/ C1

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały są przekazywane drogą elektroniczną

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Liczba punktów ECTS: 2

Skrócony opis:

Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego rozwijające sprawności mówienia, czytania, słuchania i pisania.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Przesądy i stereotypy

System klasowy w Anglii i w Polsce

Religie we współczesnym świecie

Gry wczoraj i dziś. Rola gier we współczesnej kulturze

Kino – sztuka czy rozrywka

Literatura:

Teksty autentyczne w języku angielskim – prasa, audycje radiowe i telewizyjne.

Capel, A.. & W. Sharp 2005. Objective Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press.

Gude, K. & M. Duckworth 2003. Proficiency Masterclass. Oxford: Oxford University Press.

Jones, L. 2005. New Progress to Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press.

Vince, M. 1994. Advanced Language Practice. Oxford: Heinemann.

Watcyn-Jones, P. 1999. Test Your Vocabulary 5. Oxford: Oxford University Press.

Wellman, G. 1996. The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: Heinemann.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

potrafi swobodnie wypowiadać się w języku angielskim na aktualne i/lub kontrowersyjne tematy społeczne i kulturowe

operuje odpowiednim zestawem środków leksykalnych i dyskursywnych dla wyrażania własnych opinii i komentowania poglądów innych osób

potrafi umiejętnie wykorzystywać odpowiednie strategie komunikacyjne właściwe danemu typowi dyskursu

potrafi skutecznie uczestniczyć w dyskusji akademickiej

posiada umiejętność pracy zespołowej i skutecznej komunikacji w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Kolokwium pisemne

Test

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Ocena formująca: a) przygotowanie do zajęć, b) znajomość wyznaczonej literatury, c) umiejętność stosowania odpowiednich środków dyskursywnych w dyskusji.

Ocena podsumowująca:

a) prezentacja przygotowana na podstawie samodzielnie zgromadzonych materiałów - kryteria: umiejętność przedstawienia problemu i umiejscowienia go w teorii i praktyce (stosowne odniesienia), umiejętność oglądu i oceny omawianych zagadnień, poprawność językowa oraz dobór środków leksykalnych i dyskursywnych;

b) dwa testy sprawdzające znajomość słownictwa – kryteria oceny testów śródsemestralnych:

5 – 92-100% punktów – znakomite posługiwanie się językiem, znakomite umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – 85-91% punktów – bardzo dobre posługiwanie się językiem, bardzo dobre umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – 76-84% punktów – dobre posługiwanie się językiem, dobre umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – 68-75% punktów – zadowalające posługiwanie się językiem, zadowalające umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale zawierające błędy nie utrudniające komunikacji

3.0 – 60-67% punktów – zadowalające posługiwanie się językiem, zadowalające umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale zawierające błędy czasami utrudniające komunikację

2.0 – 0%-59% – punktów niezadowalające posługiwanie się językiem, niezadowalające umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Graham Crawford
Prowadzący grup: Dorota Owczarek, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Owczarek
Prowadzący grup: Dorota Owczarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Owczarek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.