Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka łotewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJŁ-26 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łotewskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język łotewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – bałtologia - filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z językiem łotewskim na poziomie A2/B1. Student rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia na swój temat, tego co mu bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów, potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Słownictwo tematyczne z podręcznika Ingi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“:

Przywitanie się, uniwersytet, studia, książki, rozrywka, urodziny, prezenty, goście, liczby do 100, miesiące, języki, państwa, narody, nazwy ulic, urzędów w Rydze, sławni Łotysze, rodzina, środki transportu, podróże, godzina, data, dni tygodnia, żywność, pieniądze, kolory, odzież, wygląd, muzyka popularna, liczby porządkowe, pogoda, pory roku, strony świata, zagadki ludowe, dom, mieszkanie.

Wygląd człowieka, ubrania (powtórka), lata osiemdziesiąte, charakter i nastrój osoby, horoskopy, przysłowia, sport, daty, wykształcenie, nauka, praca, zawody, plany na przyszłość, marzenia, wiosna, zwierzęta, ogród zoologiczny, orientacja w przestrzeni, zapytanie o drogę, topografia Rygi, rodzaje komunikacji, korespondencja, Ryga, piosenki ludowe, polityka, wybory, samorząd, najnowsza historia Łotwy, podróże po Łotwie.

Podstawowe zagadnienia gramatyczne.

Pełny opis:

Słownictwo tematyczne z podręcznika Ingi Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“:

Przywitanie się, uniwersytet, studia, książki, rozrywka, urodziny, prezenty, goście, liczby do 100, miesiące, języki, państwa, narody, nazwy ulic, urzędów w Rydze, sławni Łotysze, rodzina, środki transportu, podróże, godzina, data, dni tygodnia, żywność, pieniądze, kolory, odzież, wygląd, muzyka popularna, liczby porządkowe, pogoda, pory roku, strony świata, zagadki ludowe, dom, mieszkanie.

Wygląd człowieka, ubrania (powtórka), lata osiemdziesiąte, charakter i nastrój osoby, horoskopy, przysłowia, sport, daty, wykształcenie, nauka, praca, zawody, plany na przyszłość, marzenia, wiosna, zwierzęta, ogród zoologiczny, orientacja w przestrzeni, zapytanie o drogę, topografia Rygi, rodzaje komunikacji, korespondencja, Ryga, piosenki ludowe, polityka, wybory, samorząd, najnowsza historia Łotwy, podróże po Łotwie.

Zagadnienia gramatyczne:

- znaki alfabetu, zasady pisowni, transkrypcja (wymowa i akcentuacja),

- czasowniki cz. teraźniejszego I typu (būt; studēt, dzīvot..., czasowniki ze zmianą samogłoski i spółgłoski), II typu (gribēt, mīlēt, też I konj.: (sa)prast, pazīt ), III typu (lasīt, zināt, czasowniki ze zmianą spółgłoski: gulēt, sēdēt; sacīt), cz. przeszłego: būt, II i III konj., vilkt, przykłady czasowników w czasie przyszłym

- czasowniki ruchu cz. teraźniejszego (braukt, nākt, iet)

- zaprzeczenie (neesmu, nav, nestudē)

- deklinacje rzeczownikowe (mian. (w tym też II dekl. l.mn., ), IIb dekl. l.p. (ūdens, mēness)), miejsc. – l.p. oraz l.mn., cel., biern., dop. (w tym l.mn.) ), III dekl. (tirgus, alus), VI dekl. l.p. (acs, sirds)

- zaimki osobowe (mian., biern., miejsc., dop.), pytające (kto, gdzie, co, czy), dzierżawcze (mans, tavs),

- przymiotniki (biern., miejsc., dop. – l.p i l.mn.)

- struktury typu: man patīk (kas), man garšo (kas)

- przyimki

- tryb rozkazujący

- konstrukcja przynależności (man ir...) - zmiana spółgłosek w rzeczownikach

- stopniowanie przymiotników i przysłówków (konstrukcje porównawcze), - końcówki określone: mian., biern., dop. l.p. oraz l.mn., miejsc. l.p., - zdania złożone z tāpēc ka un kaut arī

- tworzenie przysłówków od przymiotników (ātri, labi)

- rzeczownik w dop. jako przydawka - ir daudz... / ir maz... / nav... + dop.

- czasowniki cz. teraźniejszego zwrotne (w 3 os. sākas, beidzas, też spēlējas, rotaļājas, jak również izskatās, brīnās) tas, šis: mian. i biern. tas, šīs: mian, biern., miejsc. - końcówki określone: miejsc. - czasowniki cz. przeszłego I konj., przyszłego I konj. z -st (ēst, atrast, mest)

- czasowniki zwrotne cz. teraźniejszego, przeszłego, przyszłego – w trybie rozkazującym, przypuszczającym oraz vajadzibas.

- wołacz

- końcówki określone przymiotników

- zaimek savs

- zdrobnienia

- tryb przypuszczający

- stopniowanie przymiotników (powtórka) - nazwy osób z końcówkami -tājs, -tāja, -ējs, -ēja

- struktura viens no labākajiem, viena no labākajām

- zdania złożone

- przyimki i przysłówki

- przedrostki czasownikowe

- końcówki określone: wszystkie przypadki, różne funkcje

- konstrukcje z imiesłowami

- czasy złożone

- strona bierna z tikt i būt

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych

Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu, tłumaczeniu i analizie tekstów pisanych, z wykorzystaniem źródeł słownikowych, encyklopedycznych i multimedialnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Inga Klēvere-Wälchli & Nicole Nau ”Latviešu valoda studentiem“.

Materiały dodatkowe: Šalme, Arvils & Ūdris, Pēteris (1996). Do it in Latvian! Dialogs. Ryga: Apgāds SI.

Juzefa Paršuta "Latviešu - poļu vārdnīca", Irēna Birzvalka "Poļu - latviešu vārdnīca", Jumava, Ryga, 1999.

www.letonika.lv

Efekty uczenia się:

potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty o tematyce popularnej

potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka łotewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku łotewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

potrafi komunikować się pisemnie w języku łotewskim (krótkie teksty na temat życia codziennego, charakterystyka osoby, listy itp.)

zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka łotewskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%), dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tatjana Navicka, Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.