Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNHM-34
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-FIhe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) na poziomie C2.

Zaznajomienie ze słownictwem na poziomie C2.

Ćwiczenie form gramatycznych na poziomie C2.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza kultury i języka.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) na poziomie C2

C2 zaznajomienie ze słownictwem na poziomie C2

C3 ćwiczenie form gramatycznych na poziomie C2

C4 zaznajomienie z aspektami komunikacji z pogranicza kultury i języka

C5 wykształcenie umiejętności korzystania ze źródeł literaturowych

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Zdania względne i przydawkowe.

Wyrażenia przeciwieństwa i porównania. Okolicznik porównawczy.

Zdania okolicznikowe porównawcze.

Wyrażenia dodawania i emfazy.

Okolicznik warunku. Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe warunku.

Koniugacje czasowników nieregularnych.

Teksty literackie. Teksty naukowe. Język akademicki.

Literatura:

- Blibojm, Rivka (Riki). 2008. Ivrit be-he ha-jedi’a. Jerozolima: Academon.

- Jeshaj, Varda, Amati Bar-Kol. 2005. Kmo kelim shluvim. Jerozolima: Academon.

- Ha-Levi, Rivka. 2006. Ivrit be-dagesh leksikali. Jerozolima: Academon.

- Even- Shoshan. 2000. Ha-milon ha-ivri he-chadsh: Otsar shalem shel ha-lashon ha-ivrit…,

t. 1-5. Tel Aviv.

- Lauden, Edna. 1997. Letters for All Season. Ashkelon: Ad.

- Sarel, Baruch, Gherson, Rimona, Corbeil, Jean-Claude, Archambault, Ariane. 2009. Milon hazuti ivri-angli. Jerusalem: Carta.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

- wykazuje się umiejętnością rozumienia ze słuchu, wypowiadania się oraz pisania w języku hebrajskim na poziomie zaawansowanym

- stosuje konstrukcje gramatyczne na poziomie zaawansowanym

- tworzy wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i słownictwa na poziomie zaawansowanym

- zna słownictwo na poziomie zaawansowanym

- rozumie podstawowe pojęcia związane z kulturą danego rejonu

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Bardzo dobra znajomość języka hebrajskiego na wymaganym poziomie. Student bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się leksyką i konstrukcjami gramatycznymi, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Ponadto posiada co najmniej podstawową wiedzę na temat izraelskiej kultury.

dobry plus (+db; 4,5): Jak wyżej, lecz z drobnymi odchyleniami w zakresie znajomości gramatyki, słownictwa lub płynności wypowiedzi ustnej.

dobry (db; 4,0): Dobra znajomość języka hebrajskiego, ale ze znaczniejszymi odchyleniami we wspomnianych zakresach.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Jak wyżej, chociaż z jeszcze znaczniejszymi odchyleniami od wymagań – znajomość gramatyki, słownictwa lub poziom wypowiedzi ustnej jest bliski wymaganego minimum.

dostateczny (dst; 3,0): Student w minimalnym stopniu opanował wymaganą wiedzę i umiejętności – znajomość słownictwa i gramatyki pozostawia dużo do życzenia, podobnie jak jakość wypowiedzi ustnych.

niedostateczny (ndst; 2,0): Student zna język w stopniu poniżej wymagań omawianego poziomu, jego znajomość słownictwa i gramatyki jest niezadawalająca, podobnie jak poziom wypowiedzi ustnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat z języka obcego, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova, Maciej Ratajczyk
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Hana Lasman, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Lektorat z języka obcego - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova, Hana Lasman
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova, Hana Lasman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)