Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-66
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIhe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) współczesnego języka hebrajskiego na poziomie niższym zaawansowanym.

Zaznajomienie ze słownictwem, słowotwórstwem i frazeologią współczesnego języka hebrajskiego na poziomie niższym zaawansowanym.

Ćwiczenie złożonych form gramatycznych języka hebrajskiego

pogłębianie znajomości zagadnień z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie niższym zaawansowanym;

C2 zaznajomienie ze słownictwem języka hebrajskiego na poziomie niższym zaawansowanym;

C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego na poziomie niższym zaawansowanym;

C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Mechanizmy słowotwórcze działające we współczesnej hebrajszczyźnie (tworzenie i użycie wyrażeń przysłówkowych, morfemy modyfikujące znaczenie przymiotników)

Zdania okolicznikowe stopnia o strukturze porównawczej, z użyciem spójników złożonych ככל ש–כך/כן

Zdania okolicznikowe przyzwalające z użyciem nowych przyimków

Zdania warunkowe z warunkiem nierzeczywistym

Przydawka rzeczownikowa w postaci status constructus a przydawka przymiotnikowa

Okolicznik celu a zdanie okolicznikowe celu – użycie odpowiednich przyimków

Użycie nowych przyimków określających relacje czasowe

Usystematyzowanie wiedzy o nietypowych formach liczby mnogiej rzeczowników

Usystematyzowanie wiedzy o sposobach wyrażania negacji

Sposoby konstruowania zdań współrzędnych przeciwstawnych

Słownictwo i tematyka: prawa człowieka, status kobiety, równouprawnienie, zjawiska i procesy społeczne, polityka, historia, edukacja akademicka, używki i narkotyki, bezpieczeństwo na drodze, rola mediów, rozmowa kwalifikacyjna, eutanazja

Literatura:

- Ettinger, Bruria, Haiah Dahan. 1991. Delet le-Dalet, Jerusalem: Academon.

- Maadia, Meira. 2000. Le-hatsliach be-foal u-ve-tachbir. Ramat Gan: Meira Maadia.

- Omlinski, Batya, Yonah Vais. 2006. Ivrit be-dalet amot. Jerusalem: Academon.

- Tishler, Goni, Rot, Dalya. 2008. Qriat Beinayim. Jerusalem: Academon.

- Lauden, Edna, Liora Weinbach. 2006. Multi-dictionary: Hebrew-Hebrew English and English-Hebrew. Tel Aviv: Ad.

- Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-Milon he-chadash. Otsar shalem shel ha-lashon ha-ivrit ha-sifrutit, ha-mada‘it ve-ha-meduberet…. Tel Aviv: Ha-Milon He-Chadash Ltd.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka potrafi:

- konstruować wypowiedzi ustne z użyciem poznanych struktur językowych i słownictwa

- konstruować wypowiedzi pisemne średniej długości (np. zażalenie, reklamacja, opinia), z użyciem poznanych struktur językowych i słownictwa, operując stylem odpowiednim do treści wypowiedzi

- zrozumieć dłuższe wypowiedzi ustne w j. hebrajskim (np. wykłady, audycje radiowe i telewizyjne, serwisy informacyjne)

- czytać ze zrozumieniem dłuższe teksty prasowe, naukowe i literackie z elementami hebrajszczyzny rabinicznej i biblijnej

- posługiwać się poznanym słownictwem hebrajskim na poziomie niższym zaawansowanym

- posługiwać się językiem hebrajskim w różnych rejestrach, właściwie stosuje idiomy

- tworzyć wzory zdaniowe z wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i stosuje je w życiu codziennym

- wyrażać własne opinie na tematy społeczne, etyczne, kulturalne

- formułować wypowiedzi o różnym stopniu złożoności w stylu oficjalnym i potocznym na poziomie niższym zaawansowanym, jak i potrafi swoje opinie konfrontować z cudzymi

- wykazać zainteresowanie językiem hebrajskim, jak i gotowość do posługiwania się nim oraz chęć do dalszej nauki

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Urit Berman, Veronika Klimova, Dagmara Labok, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Dagmara Labok, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Veronika Klimova
Prowadzący grup: Ester Klein, Veronika Klimova, Dagmara Labok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)