Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium literaturoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PLWL-ZL44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium literaturoznawcze
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

ZAJĘCIA NALEŻĄ DO MODUŁU LITERATUROZNAWSTWO IV

Pełny opis:

Literatura i komunikacja literacka pierwszych lat powojennych na tle wydarzeń politycznych i społeczno-kulturowych; Podział Niemiec i jego konsekwencje dla formowania się systemów komunikacji literackiej w RFN i NRD; Główne linie rozwoju literatury w RFN; Literatura NRD; Powojenna literatura austriacka; Niemieckojęzyczna literatura szwajcarska; Obrachunki z niemiecką przeszłością (nazizm, podział Niemiec, upadek NRD); Literatura wobec zjednoczenia Niemiec; Literatura wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego w państwach niemieckiego obszaru językowego

Literatura:

Literatura prymarna:

„Kanon lektur” (część 4) dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/ (zakładka „Materiały dydaktyczne”).

Szczegółowy plan zajęć wraz z listą lektur student otrzymuje na pierwszych zajęciach w semestrze.

Literatura sekundarna:

E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartslite-ratur, Tübingen 1988; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Band: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984; W. Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, Frankfurt am Main 1989; W. Barner, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 1

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego po roku 1945; ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień powojennej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej; analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich; formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich; wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych); przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945; przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim dotyczącą wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945, zachowując właściwą strukturę i argumentację; przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa; wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w dyskusji; opcjonalnie test z lektur; Ocena umiejętności językowych studenta w zakresie literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze oraz wypowiadania się o tych dziedzinach w języku niemieckim w sposób adekwatny do sytuacji komunikacyjnej i tematu w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych w trakcie zajęć oraz na egzaminie ustnym (losowanie tematów) lub pisemnym; Ocena referatu (kryteria: samodzielność, właściwa struktura i argumentacja, poprawność językowa); Ocena pisemnej pracy zaliczeniowej (do wyboru prowadzącego: praca semestralna na wybrany temat zaproponowany przez studenta bądź wykładowcę lub kolokwium) kryteria: zgodność z tematem, właściwy dobór źródeł, umiejętne przytaczania cudzych opinii, poprawny zapis bibliograficzny, właściwa struktura i argumentacja, dobór adekwatnych środków językowych, poprawność językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.