Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia rosyjskiego języka literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MHRJL-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia rosyjskiego języka literackiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie z różnicami pomiędzy kulturami przedpiśmiennymi i cyrograficznymi

zapoznanie z rolą języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w rozwoju rosyjskiego języka literackiego

przekazanie wiedzy o rozwoju piśmiennictwa na obszarze wschodniej Słowiańszczyzny

zapoznanie z historycznymi stylami języka rosyjskiego

przekazanie wiedzy o etapach rozwoju rosyjskiego języka literackiego

przekazanie informacji o próbach normalizacji rosyjskiego języka literackiego

zapoznanie z językiem utworów literatów rosyjskich kolejnych okresów

wyrobienie umiejętności czytania i interpretowania tekstów powstałych na różnych etapach rozwoju rosyjskiego standardu literackiego

utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Pełny opis:

Wpływ upiśmiennienia Słowian wschodnich na rozwój ich kultury

Język staro-cerkiewno-słowiański jako pierwszy słowiański język literacki.

Zagadnienia pochodzenia rosyjskiego języka literackiego.

Główne etapy ewolucji rosyjskiego języka literackiego.

Próby normalizacji rosyjskiego języka literackiego

Rozwój piśmiennictwa na Rusi.

Twórczość literacka poszczególnych okresów i jej wyróżniki

Ćwiczenia w czytaniu utworów powstałych w różnych okresach rozwoju literackiego standardu języka rosyjskiego

Praca roczna z zakresu historii rosyjskiego języka literackiego

Literatura:

Bartoszewicz A. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Warszawa 1979.

Dmitriev L. A., Lichačev D. S. (red.). Pamjatniki literatury Drevnej Rusi, XI-načalo XII veka. Moskva 1978.

Dmitriev L. A., Lichačev D. S. (red.). Pamjatniki literatury Drevnej Rusi, XII vek. Moskva 1980.

Dmitriev L.A., Lichačev D.S. (red.). Pamjatniki literatury Drevnej Rusi, XIII vek. Moskva 1981a.

Dmitriev L. A., Lichačev D. S. (red.). Pamjatniki literatury Drevnej Rusi, XIV - seredina XV veka. Moskva 1981b.

Dmitriev L.A., Lichačev D.S. (red.). Pamjatniki literatury Drevnej Rusi, XVII vek. Kniga vtoraja. Moskva 1989.

Gorškov A. I. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Moskva 1969.

Lehr-Spławiński T., Witkowski W. Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego. Warszawa 1981.

Obnorskij S. P., Barchudarov S. G. Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Čast’ pervaja. Moskva 1952.

Obnorskij S. P., Barchudarov S. G. Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Čast’ vtoraja, vypusk vtoroj. Moskva 1949.

Ong W. J. Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii. Tłum. J. Japola. Lublin 1992

Rott-Żebrowski T. Historia rosyjskiego języka literackiego. Lublin 1991.

Stieber Z. (red.) Z dziejów powstawania języków narodowych i literackich. Warszawa 1956.

Škljarevskij G. I. Istorija russkogo literaturnogo jazyka. Sovetskij period. Cikl lekcij. Char’kov 1973.

Wójtowicz M. Poczatki pisma słowiańskiego. Poznań 2000.

Wójtowicz M. Najstarsze datowane inskrypcje słowiańskie, X-XIII wiek. Poznań 2005.

Zemskaja E. A. (red.). Russkij jazyk konca XX stoletija (1985-1995). Moskva 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

posiada wiedzę o roli pisma w rozwoju cywilizacji ludzkich

prawidłowo rozróżnia elementy staro-cerkiewno-słowiańskie i ruskie w tekstach spisanych na wschodniej Słowiańszczyźnie

posiada wiedzę o wydarzeniach historycznych, które wpłynęły na ewolucję rosyjskiego języka narodowego

zna uformowane w toku dziejów style języka rosyjskiego

posiada wiedzę na temat reform rosyjskiego języka literackiego

czyta utwory powstałe w różnych okresach rozwoju rosyjskiego języka literackiego

zna utwory literackie reprezentatywne dla poszczególnych faz rozwoju języka rosyjskiego

prawidłowo stosuje terminologię językoznawczą i literaturoznawczą

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku rosyjskim i polskim

stosuje zdobytą wiedzę podczas wykonywania prac pisemnych i ustnych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach, nieobecność na zajęciach powyżej 50%, skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

SKALA OCEN:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)