Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektura tekstów literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LTLU-12
Kod Erasmus / ISCED: 09.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów literackich
Jednostka: Katedra Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

SINOLOGIA

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie podstawowej wiedzy na temat chińskiej literatury nowoczesnej (1911-1949) oraz jej autorów

nauczenie czytania ze zrozumieniem oryginalnych tekstów literackich z ww. okresu

zapoznanie z różnymi gatunkami i stylami literackimi z ww. okresu

zapoznanie z nowym słownictwem

przygotowanie do poprawnej analizy tekstu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze tekstów chińskiej literatury nowoczesnej. Podczas zajęć czytane są teksty należące do różnych gatunków literackich autorstwa najbardziej reprezentatywnych autorów chińskich pierwszej połowy XX wieku. Podczas zajęć poznajemy i tłumaczymy na język polski oryginalne teksty oraz poznajemy bliżej ich autorów oraz przeprowadzamy wstępną analizę tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone lekturze tekstów chińskiej literatury nowoczesnej. Podczas zajęć czytane są teksty należące do różnych gatunków literackich autorstwa najbardziej reprezentatywnych autorów chińskich pierwszej połowy XX wieku takich jak m.i. Lu Xun, Mao Dun, Ding Ling, Lao She, Wen Yiduo, Qian Zhongshu. Na poszczególne zajęcia składają się prezentacja sylwetki i twórczości autora, lektura tekstu w grupie, tłumaczenie na język polski oraz wstępna analiza tekstu. Student poznaje gatunki literackie powstające w ww. okresie, uczy się czytać ze zrozumieniem oryginalne teksty literackie z ww. okresu oraz dokonać przekładu oryginalnego tekstu z języka chińskiego na język polski. Zajęcia te służą również do systematyzacji wiedzy na temat literatury chińskiej oraz umiejętności odniesienia dzieła do wydarzeń historycznych, kulturowych i społecznych początku dwudziestego wieku.

Literatura:

Kong Qingdong, Guowen guoshi sanshi nian, 2, Zhonghua Book Company. Pekin.2012

Mcdougall, Bonnie S.; Louie Kam, The Literature of China in the Twentieh Century, Hurst&Company. London.1997

Louie Kam, The Cambridge Compagnion to Modern Chinese Culture. Cambridge University Press. Nowy Jork.2008

Słupski, Zbigniew. Szkice o literaturze chińskiej. Z-d Małej Poligrafii. Warszawa. 1989

Zhang Peiji, Yingze Zhongguo Xiandai Sanwen Xuan (1,2,3) [Selected Modern Chinese Essays], Shanghai Foreign Language Education Press. Shanghai.2012

Efekty uczenia się:

student potrafi przygotować biografie i twórczość chińskich autorów literatury nowoczesnej (1911-1949)

rozpoznawać różne style i gatunki literackie powstające w ww. okresie

czytać ze zrozumieniem oryginalne teksty literackie z ww. okresu

dokonać przekładu fragmentu oryginalnego tekstu z języka chińskiego na język polski

posługiwać się nowym słownictwem

Metody i kryteria oceniania:

zawartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia prezentacji;ocena prezentacji przygotowanej przez studenta,

przygotowanie do zajęć; ocena przygotowania studenta

aktywność w trakcie zajęć; ocena aktywności w trakcie zajęć

sprawność translatorska;

Skala ocen:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)