Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium z literatury powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LP-DU11
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z literatury powszechnej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Osadzenie dominującej na wcześniejszych etapach kształcenia literatury niemieckojęzycznej w szerszym kontekście literatury powszechnej; ćwiczenie umiejętności produktywnych interpretacji; rozwijanie umiejętności formułowania trafnych argumentacyjnie i poprawnych stylistycznie wypowiedzi krytycznoliterackich; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda ćwiczeniowa

Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Filologia literatury światowej

Dziedzictwo Cervantesa

La Comédie humaine Balzaca

Kanon – potrzebny czy zbędny?

Henry James jako zapoznany prekursor Kafki

Literatura:

Pierre Bayard, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2008; Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 2006; Jonathan Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998; Umberto Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 2007; Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze, przeł. Z. Batko, Warszawa 2000; Hubert Dreyfus, Sean Dorrance Kelly, All Things Shining. Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age, New York 2011; Harold Bloom, Lęk przed wpływem, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002; Peter von Matt, Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, przeł. I. Sellmer, A. Żychliński, Warszawa 2009. Ponadto indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura prymarna, każdorazowo udostępniana studentom

Efekty uczenia się:

Stident/ka zna wybrane zagadnienia komparatystyki językowej lub literackiej;

Wyszukuje informacje dot. omawianych utworów literackich wykorzystując dostępne źródła polsko i obcojęzyczne;

Analizuje zebrane informacje pod kątem istotności dla określonego tematu/problemu;

Formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień i utworów, argumentując samodzielnie oraz rekapitulując argumenty innych;

Przygotowuje wystąpienia ustne i prace pisemne w języku polskim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach, dbając o poprawność językową;

Użytkuje konstruktywnie samodzielnie zdobytą wiedzę oraz swoje umiejętności badawcze;

Ma świadomość różnorodności kulturowej ludzkości.

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie formy pisemne, ocena w dyskusji, esej

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Musiał, Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Żychliński
Prowadzący grup: Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)