Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P5 Leksykografia z elementami leksykologii, frazeologii i terminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LFT-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P5 Leksykografia z elementami leksykologii, frazeologii i terminologii
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem przedmiotu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu leksykografii jedno- i dwujęzycznej z elementami leksykologii, frazeologii i terminologii oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Przedmiot ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

tak, częściowo

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda laboratoryjna

Metoda projektu

Praca w grupach

Skrócony opis:

Obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu „Języki specjalistyczne i translatoryka” po II semestrze z oferty

Pełny opis:

Leksykografia jako nauka. Metaleksykografia. Historia leksykografii.

Typologia słowników. Słowniki internetowe.

Makrostruktura słownika. Lematyzacja, porządek haseł, forma nominalna.

Mikrostruktura słownika. Kwalifikatory. Fonetyka i gramatyka w słowniku.

Leksykografia i leksykologia. Relacje semantyczne. Słowotwórstwo.

Frazeologia i frazeografia. Frazeologizmy w słowniku.

Leksykografia języków specjalistycznych. Terminologia i terminografia. Zarządzanie terminologią.

Literatura:

‒ Burger, Harald: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin 2010.

‒ Engelberg, Stefan, Lemnitzer, Lothar: Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübin¬gen 2009.

‒ Frączek, Agnieszka/Lipczuk, Ryszard: Słowniki polsko-niemieckie i nie¬miec¬ko-polskie. Historia i teraźniejszość. Wołczkowo 2004.

‒ Lipczuk, Ryszard et al.: Phra¬seo¬lo¬gis¬men in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Hamburg 2011

‒ Piotrowski, Tadeusz: Zrozumieć leksykografię. Warszawa 2001.

‒ Schlaefer, Michael: Lexi¬ko¬logie und Lexikographie. Berlin 2009.

‒ Taborek, Janusz: Zum Stand der deutsch-pol¬nischen Lexikographie am Anfang des 21. Jahrhunderts. Versuch einer ersten Bilanz und Pers¬pektiven. [w:] A. Szczepaniak-Kozak, H. Lankiewicz: Creative potential of the word: From fiction to education. Piła 2013, 147-160.

‒ Żmigrodzki, Piotr: Słowo – słownik – rzeczy¬wis¬tość. Kraków 2008

Efekty uczenia się:

student/ka orientuje się w terminologii z zakresu leksykografii i leksykologii języka niemieckiego.

Umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie leksykografii i leksykologii języka niemieckiego.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowane opracowań leksykograficznych.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu i praktyki tłumaczeniowej.

Samodzielnie korzysta ze słowników specjalistycznych (syntaktycznych, walencyjnych) i baz leksykalnych

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk językowych i ich notację leksykograficzną.

Posługuje się głównymi współczesnymi teo¬riami leksykologicznymi i frazeologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

projekt, kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Piosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Dziurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Dziurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.