Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczna literatura arabska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KLITARAB-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczna literatura arabska
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia arabska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie uczestników zajęć z etapami rozwoju klasycznej literatury arabskiej na tle wydarzeń historycznych i społecznych w poszczególnych epokach historyczno-literackich;

- zapoznanie uczestników zajęć z klasyczną literaturą arabską jako ważnym elementem dziedzictwa kultury arabsko-muzułmańskiej oraz przestawienie związku klasycznej literatury arabskiej z kulturą arabską na przestrzeni wieków;

- zapoznanie uczestników zajęć z najwybitniejszymi twórcami klasycznej literatury arabskiej poszczególnych epok historyczno-literackich;

- zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi, reprezentatywnymi dziełami poszczególnych epok historyczno-literackich;

- przedstawienie studentom związku klasycznej literatury arabskiej z dziedzictwem kultury światowej;

- zapoznanie studentów z najważniejszą literaturą przedmiotu w języku polskim i angielskim.
Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

zajęcia odbywają się w sali wykładowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podczas zajęć wykorzystywana jest przede wszystkim polskojęzyczna literatura przedmiotu oraz tłumaczenia dzieł z języka arabskiego na język polski. Wskazana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dodatkowej, anglojęzycznej literatury przedmiotu.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura przedmiotu znajduje się w Bibliotece Filologicznej Novum oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowcę podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacje prowadzącego, prezentacje studentów, lektura tekstów źródłowych, rozmowa sprawdzająca stan wiedzy studenta na zakończenie semestru

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

1) Wiadomości wstępne: Podział literatury arabskiej na epoki historyczno-literackie; pojęcie „literatura arabska”; tradycja ustna a piśmiennictwo – kultura książki; specyfika arabskich imion i nazwisk (6 h);

2) Literatura okresu przedmuzułmańskiego (7 h);

3) Koran i hadisy (3 h);

4) Poezja okresu ummajadzkiego (2 h);

5) Poezja okresu abbasydzkiego (8 h);

6) Nauki religijne i filozofia w okresie abbasydzkim (4 h).

Pełny opis:

1) Wiadomości wstępne: Podział literatury arabskiej na epoki historyczno-literackie; pojęcie „literatura arabska”; tradycja ustna a piśmiennictwo – kultura książki; specyfika arabskich imion i nazwisk (6 h);

2) Literatura okresu przedmuzułmańskiego (7 h);

3) Koran i hadisy (3 h);

4) Poezja okresu ummajadzkiego (2 h);

5) Poezja okresu abbasydzkiego (8 h);

6) Nauki religijne i filozofia w okresie abbasydzkim (4 h).

Literatura:

Teksty źródłowe:

1986. Koran. Tłum. Józef Bielawski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

1988. Klasyczna poezja arabska. Poezja epoki Abbasydów (VIII-XIII w.). Tłum. Aleksandra Witkowska, Janusz Danecki, Jolanta Kozłowska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

1999. O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu. Tłum. Jolanta Kozłowska. Warszawa: DIALOG.

2000. Mahomet. Mądrości Proroka. Tłum. Janusz Danecki. Warszawa: DIALOG.

2006. Kalila i Dimna. Oprac. Janusz Krzyżowski. Warszawa: Ambasada Libanu w Warszawie; http://www.orient.jkrzyzowski.pl/index_files/Kalila-e-book2.pdf

Al-Farabi. 1967. Państwo doskonałe. Polityka. Tłum. Józef Bielawski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Al-Ġazālī. 1990. Nisza świateł. Tłum. Joanna Wronecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Danecki, Janusz (oprac.). 1981. Siedem kasyd staroarabskich (mu’allaki). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ibn Arabi. 1990. Księga podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca. Tłum. Joanna Wronecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ibn Arabi. 1995. Traktat o miłości. Tłum. Joanna Wronecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ibn Arabi. 2003. Droga do Pana Mocy. O wycofaniu. Tłum. J. Szczepański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Opracowania:

Allen, Roger. 1998. The Arabic Literary Heritage. The Development of its Genres and Criticism. Cambridge: Cambridge University Press.

Allen, Roger. 2000. Introduction to Arabic Literature. Port Chester: Cambridge University Press.

Allen, Roger, D.S. Richards. 2008. Arabic Literature in the Post-Classical Period. Cambridge: Cambridge University Press.

Ashtiany, Julia i inni. 2008. ‘Abbasid Belles-Lettres. Cambridge: Cambridge University Press.

Bielawski, Józef. 1995. Klasyczna literatura arabska. Zarys. Warszawa: DIALOG.

Brockelmann, Carl. 2017. History of the Arabic Written Tradition. Trans. Joep Lammer. Leiden: Brill.

Corbin, Henry. 2010. Historia filozofii muzułmańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Danecki, Janusz. 2002. Podstawowe wiadomości o islamie I. Warszawa: DIALOG.

Dziekan, Marek. 1996. Quss Ibn Sāʽīda al-Iyādī. Legenda życia i twórczości. Warszawa: Instytut Orientalistyczny UW.

Dziekan, Marek. 1997. Jak modlą się muzułmanie. Warszawa: Verbinum.

Dziekan, Marek. 2003. Pisarze muzułmańscy VII-XX w. Mały słownik. Warszawa: Verbinum.

Dziekan, Marek. 2008. Dzieje kultury arabskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gelder, Geert van. 2012. Classical Arabic Literature. A Library of Arabic Literature Anthology. New York: New York University Press.

Kennedy, Hugh. 2010. Dwór kalifów. Powstanie i upadek najpotężniejszej dynastii świata muzułmańskiego. Tłum. Jolanta Kozłowska, Joanna Pierzchała. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Kościelniak, Krzysztof. 2006. Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej. Kraków: Wydawnictwo UNUM.

Leaman, Oliver. 2004. Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu. Tłum. Michał Lipszyc. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Prochwicz-Studnicka, Bożena. 2013. Poezja staroarabska w oryginale i przekładzie. Problemy tłumacza i odbiorcy, "Fragile" nr 3(21) 2013,

https://fragile.net.pl/poezja-staroarabska-w-oryginale-i-przekladzie-problemy-tlumacza-i-odbiorcy/

Qass, George. 2012. Wino, kobiety i śpiew w pałacach arabskich: muğūn – nieprzyzwoitość w kulturze arabskiej epoki Abbasydów. Warszawa: DIALOG.

Siwiec, Paweł. 2005. Rytm staroarabskiej kasydy. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Siwiec, Paweł. 2008. Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Siwiec, Paweł. 2010. Między barokiem polskim... a arabskim, "Teksty Drugie" (3) 2010, s. 199-203.

Siwiec, Paweł. 2012. Abū al-ʽAtāhiya: poeta, błazen, asceta. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Starkey, Paul, Julie Scott (red.). 2010. The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature. London, New York: Routledge.

Walter, Wiebke. 2008. Historia literatury arabskiej. Tłum. Agnieszka Gadzała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna etapy rozwoju klasycznej literatury arabskiej,

- zna i stosuje podstawową terminologię dotyczącą literaturoznawstwa arabskiego,

- zna najważniejszych klasycznych twórców arabskich oraz ich dzieła,

- zna miejsce klasycznej literatury arabskiej w światowym dorobku kulturowym,

- zna podstawową literaturę przedmiotu,

- krytycznie ocenia zdobywaną wiedzę o literaturze; uznaje wartość dziedzictwa kulturowego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; wykazuje się otwartością na inne wzorce kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność podczas zajęć (możliwa 1 nieusprawiedliwiona nieobecność podczas semestru, w przypadku braku obecności na 50% zajęć - brak zaliczenia semestru),

- 1-2 prezentacje w ciągu roku (liczba prezentacji będzie zależeć od liczebności grupy; w przypadku osób, które nie przedstawią grupie prezentacji, obowiązkowe będzie oddanie krótkiej pracy na zadany temat pod koniec drugiego semestru; dodatkowa prezentacja może być formą odrobienia nadliczbowych nieobecności),

- rozmowa ustna na ocenę na zakończenie semestru z omówionej tematyki.

Kryteria oceniania:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie (e-learning).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia odbywają się zdalnie (e-learning).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)