Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JR-DU12 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Kształcenie umiejętności mówienia w zakresie prostych wypowiedzi ustnych dotyczących podstawowych sfer życia

Kształcenie zdolności rozumienia w zakresie prostych wypowiedzi ustnych oraz prostych zwrotów związanych z własną osobą, studiami, pracą i najbliższym otoczeniem

Rozwinięcie zdolności słuchowych i artykulacyjnych

Kształcenie umiejętności czytania prostych tekstów i opisów

Wyrobienie umiejętności formułowania prostych, spójnych tekstów

Wyrobienie umiejętności operowania strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego

Rozwinięcie wrażliwości interkulturowej

Rozwinięcie umiejętności akceptacji współistnienia różnorodności kultur i obyczajów

Rozwinięcie otwartości na różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Ogólne informacje na temat języka i alfabetu rosyjskiego. Omówienie różnic i podobieństw pomiędzy językiem polskim i rosyjskim. Interferencja, homonimia - przykłady. Wprowadzenie alfabetu – wymowa. Słuchanie i powtarzanie krótkich wyrazów – tłumaczenie.

Так звучит русский язык. Akcent w języku rosyjskim. Wymowa poznanych spółgłosek i samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych. Pisanie liter alfabetu. Zaznaczanie akcentów – wymowa.

Praca z alfabetem. Podstawowe zwroty i wyrażenia - poznajemy się, rozpoczynamy i kończymy rozmowę. Привет! Как тебя зовут? Wymowa o nieakcentowanego, intonacja zdania pytającego i oznajmującego.

Praca z alfabetem. Spółgłoski miękkie ч,щ i twarde ж,ш,ц. Wymowa, ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne

Здравствуйте, давайте познакомимся! Kак ваши дела? Zwroty grzecznościowe przy powitaniu, zawieraniu znajomości, przedstawianie osób trzecich. Funkcja gramatyczna i zmiękczająca znaku miękkiego.

Intonacja zdania pytającego i oznajmującego. Ćwiczenia ortograficzne. Utrwalanie alfabetu. Dialogi sytuacyjne.

Utrwalenie alfabetu oraz ćwiczenie w słuchaniu z wykorzystaniem nowych mediów. Ćwiczenia ortograficzne. Tworzenie krótkich dialogów. Ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo. Test kontrolny.

Кто ты? Кто вы? Oткуда? Konstrukcje typu: Он студент. Онa ученицца. Wskazywanie i nazywanie osób i przedmiotów. Кто это? Что это? Pytania bez wyrazów pomocniczych. Intonacja zdań pytających.

Przedstawianie swoich bliskich. Катя это моя сестра. Mianownik rzeczowników. Zaimki dzierżawcze: мой,твой,её, его, наш, ваш, их. Dialogi sytuacyjne.

Określanie wieku osób – liczebniki główne (od 1 do 100) wymowa. Cколько тебе лет? Porównanie wieku różnych osób – wyrażenia старше на..., моложе на..., połączenie rzeczownika год z liczebnikami два, три, четыре. Odmiana zaimków osobowych. Dialogi sytuacyjne.

Przedstawianie członków rodziny. Как тебя зовут? Odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych: мой, твой, её, его, наш, ваш, их. Biernik zaimków osobowych i rzeczowników I i II deklinacji. Dialogi sytuacyjne.

Zawieranie znajomości. Podstawowe formy grzecznościowe przy zwracaniu się do innych osób. Zwroty przy powitaniu i pożegnaniu (здравствуйте, до свидания, как ваши дела? Odmiana czasowników I koniugacji. Tryb rozkazujący. Formy czasu teraźniejszego i przyszłego prostego. Dialogi sytuacyjne.

Odmiana czasowników II koniugacji. Tryb rozkazujący. Formy czasu teraźniejszego i przyszłego prostego i przeszłego. Dialogi sytuacyjne.

Konstrukcje typu: кто любит что делать. Zwroty określające działania z wyrazami „можно, нельзя, надо”. Określenie miejsca znajdowania się osób, przysłówek дома, домой. Czasowniki nieregularne - odmiana czasownika хотеть. Powtórka odmiany czasowników regularnych. Użycie poznanych czasowników do opisania czynności.

Powtórzenie zdobytych na zajęciach umiejętności praktycznego zastosowania reguł gramatycznych oraz test końcowy.

Я и члены моей семьи. Przedstawianie swojej osoby, opowiadanie o swojej rodzinie. Łączenie liczebników z rzeczownikami. Konstrukcja: liczebnik 2, 3, 4 + rzeczownik. Litery: ь,ъ w funkcji rozdzielającej.

Zaimki osobowe i dzierżawcze. Odmiana czasowników zwrotnych typu учиться. Rekcja czasownika. Przysłówki miejsca: здесь, там, где, куда, откуда. Dialogi sytuacyjne. Dyktando kontrole ( pisownia ь i ъ).

У тебя есть брат или сестра. Wprowadzenie określeń czasowych. Zwrot „на кого ты похож”? Sytuacje, gdzie można, a gdzie nie można użyć „есть”. Użycie czasownika „хотеть” z poznanymi czasownikami.

„Она любит краситься. Семейная фотография“. Liczebniki od 10 – 100. Użycie czasownika „любить” z poznanymi czasownikami. Wprowadzenie określeń czasowych. Dialogi sytuacyjne.

Nazwy popularnych zawodów i miejsc pracy - кем они работают. Konstrukcje у меня (у тебя) z czasownikiem есть i bez tego czasownika oraz z przeczeniem „нет”. Rzeczowniki nieodmienne. Dialogi sytuacyjne.

Дела домашние. У Тани дома. Przedmioty domowego użytku. Biernik rzeczowników z przymiotnikami. Zwrot „нам надо купить новую лампу!

Kolory, dni miesiąca, dni tygodnia, liczebniki porządkowe. Wskazywanie i określanie przedmiotów – prezentacja opisu mieszkania. Test kontrolny.

Dom – mieszkanie. Czym zajmują się członkowie rodziny (porównanie Polska – Rosja). Czasownik делать, работать, Чем они занимаются на этой неделе. Как и когда отдыхают? Czas przeszły. Określenia czasowe.Czasowniki określające formy spędzania wolnego czasu. Rzeczownik w połączeniu z liczebnikami.

Określanie miejsca zamieszkania. Liczebniki porządkowe rodzaj męski. Określanie czasu. то они делают утром, днём, вечером, ночью, после обеда. Określanie czasu. Смотри на часы и скажи, который час. Wypracowanie – opis mieszkania.

Uczelnia wyższa, szkoła w Polsce i w Rosji. Czasowniki: учить, учиться, изучать (что?, где?, на каком отделении?). Rozkład zajęć, skala ocen i ulubione przedmioty. Odmiana czasowników zwrotnych. Dialogi sytuacyjne.

Z życia studenta. Odmiana czasowników zwrotnych и przysłówki miejsca: здесь, там, где, куда, откуда. Dialogi sytuacyjne. Odmiana rzeczowników typu: гимназия, лицей. Nazwy szkół wyższych. Prezentacja wypowiedzi o swoim życiu studenckim.

System kształcenia w Rosji i w Polsce. Konstrukcje: экзамены (тесты) по, платное – бесплатное обучение, государственные и частные вузы, выпускные экзамены и др. Czasowniki: поступать-поступить в, изучать (что?).Konstrukcje: получить образование, стать (кем?) в будущем, получить стипендию и др. Opowiadanie przeczytanego tekstu.

Наши знакомые и друзья. Czas przyszły. Stopień wyższy nieregularnych przymiotników. Czasowniki пойти, прийти. Przymiotniki określające cechy charakteru. Opis swojego przyjaciela: wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.

Opis przyjaciela – wypowiedź ustna. Słownictwo na temat przyjaźni i przyjaciół, zainteresowania i hobby. Odmiana zaimków osobowych. Wyrażenia frazeologiczne i przysłowia na temat przyjaźni.

Powtórzenie zdobytych na zajęciach umiejętności praktycznego zastosowania reguł gramatycznych oraz test końcowy.

Literatura:

a) Granatowska, H./Donecka, I.: Как дела. Cz.1. Warszawa 1997,

b) Visuelles Wörterbuch Russisch-Deutsch, London 2008,

c) Chlebda, B./Danecka, I: Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Cz.1. Opole 2010,

d) Fidyk, M./ Skup-Stundis, T.: Nowe repetytorium z języka rosyjskiego. Warszawa 1995,

e) Kowalska, N./Sławicz, D.: Repetytorium z języka rosyjskiego. Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Student potrafi zrozumieć proste wypowiedzi ustne oraz proste zwroty związanych z własną osobą, studiami, pracą i najbliższym otoczeniem oraz słowa, związane ze sprawami dla niego ważnymi (np. podstawowe informacje, dotyczące rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia); zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach;

czytać ze zrozumieniem proste teksty i opisy dotyczące sfer życia codziennego (n.p. ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy), w których piszący prezentują określone fakty;

porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby móc tworzyć proste wypowiedzi dotyczące podstawowych sfer życia związanych z własną osobą, studiami, pracą i najbliższym otoczeniem oraz brać czynny udział w przygotowanych dyskusjach na proste i znane mu tematy, prezentując swoje poglądy;

formułować proste wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami życia codziennego oraz własnymi zainteresowaniami;

pisać proste teksty na dowolne tematy związane z własnymi zainteresowaniami oraz z sytuacjami życia codziennego (opisy, listy, pocztówki, e-maile), przekazując proste informacje;

refleksyjnie odnosić się do własnych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych i modyfikować je pod kontrolą wykładowcy;

samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji oraz ma świadomość konieczności podnoszenia swoich umiejętności językowych oraz zna metody i strategie potrzebne do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie języka rosyjskiego;

wykazać aktywną postawę w ciągłym kształceniu się i doskonaleniu kompetencji językowych.

posiada wiedzę o kulturze i obyczajach panujących w Rosji oraz wykazuje się tolerancją wobec ich

pracować w grupie przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji;

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja wiedzy i umiejętności podczas ćwiczeń, okresowe kolokwia pisemne, okresowe ustne kolokwia oparte na interakcji z wykładowcą

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.