Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLNIE-DL44 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami w literaturze niemieckojęzycznej okresu od 1945 roku do współczesności; rozwijanie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania wybranych utworów literackich omawianego okresu z uwzględnieniem ich kontekstu politycznego i społeczno-kulturowego; rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych; kształtowanie refleksyjnej postawy wobec języka i dbałości o kulturę słowa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo tak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

e-learning (w zależności od prowadzącego)

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Metody aktywizujące wiedzę na temat technik literackich (elementy pisania kreatywnego)Skrócony opis:

moduł 60h kończy się egzaminem

Pełny opis:

Literatura i komunikacja literacka pierwszych lat powojennych na tle wydarzeń politycznych i społeczno-kulturowych

Podział Niemiec i jego konsekwencje dla formowania się systemów komunikacji literackiej w RFN i NRD

Główne linie rozwoju literatury w RFN

Literatura NRD

Powojenna literatura austriacka

Niemieckojęzyczna literatura szwajcarska

Obrachunki z niemiecką przeszłością (nazizm, podział Niemiec, upadek NRD)

Literatura wobec zjednoczenia Niemiec

Literatura wobec wyzwań współczesności (w szczególności wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego) w państwach niemieckiego obszaru językowego

Literatura:

Literatura prymarna:

patrz „Kanon lektur” (część 4) dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/ (zakładka „Materiały dydaktyczne”).

Szczegółowy plan zajęć wraz z listą lektur student/ka otrzymuje na pierwszych zajęciach w semestrze

Literatura sekundarna:

H.L. Arnold (Hg.), Die deutsche Literatur 1945-1960, 4 Bde., München 1995; E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Band: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984; W. Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, Frankfurt am Main 1989; W. Barner, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 1994; H. Wiegemann, Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005

Efekty uczenia się:

student/ka rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego po roku 1945

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień powojennej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945

przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim dotyczącą wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po 1945 r., zachowując właściwą strukturę i argumentację

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny lub ustny; pisemna praca zaliczeniowa: może mieć formę pracy semestralnej na wybrany temat (zaproponowany przez wykładowcę lub studenta) lub kolokwium zaliczeniowego; test ze znajomości lektur; referat (opcjonalnie z prezentacją multimedialną), ocena aktywności w dyskusji

Kryteria oceniania referatu:

Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji dotyczących omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł; poszanowanie własności intelektualnej; samodzielność; właściwa struktura i argumentacja; poprawność językowa; sposób prezentacji.

Pisemna praca zaliczeniowa do wyboru prowadzącego: praca semestralna, kolokwium:

Zgodność z tematem; właściwy dobór źródeł; umiejętna analiza omawianych zjawisk w oparciu o poprawnie przytaczaną literaturę przedmiotu; właściwa struktura i argumentacja; dobór adekwatnych środków językowych; poprawność językowa; poszanowanie własności intelektualnej.

Ocena aktywności w dyskusji: częstotliwość wypowiedzi, formułowanie samodzielnych sądów, trafność przytaczanych argumentów, stosowna terminologia, adekwatność środków językowych, otwartość na opinie innych, zaangażowanie w pracę w grupach

Skala ocen dla egzaminu pisemnego oraz pisemnej pracy zaliczeniowej, testu z lektur:

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Przybecki, Ewa Pytel-Bartnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.