Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury japońskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HLJ-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z chronologią rozwoju nowożytnej literatury japońskiej (rodzaje, gatunki); z inspiracjami i wzajemnymi powiązaniami między zachodnią i japońską tradycją literacką; wyróżnienie najważniejszych gatunków, autorów i dzieł nowożytnej literatury japońskiej. 

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu nowożytnej historii i kultury Japonii oraz historii, literatury  i kultury Zachodu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 5

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 5


SUMA GODZIN 60


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2Pełny opis:

Przykładowe treści:

Chronologia nowożytnej literatury japońskiej.

Rozwój japońskiej prozy nowożytnej (od połowy XIX wieku).

Gatunki prozy japońskiej nowożytnej (od połowy XIX wieku).

Wybitni pisarze japońscy i ich dzieła (od połowy XIX wieku).

Wybitni poeci japońscy i ich twórczość (od połowy XIX wieku).

Literatura:

Melanowicz, Mikołaj. 1996. Literatura japońska, t. III. Warszawa: PWN.

Melanowicz, Mikołaj. 2003. Formy w literaturze japońskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Melanowicz, Mikołaj. 2004. Japońskie narracje. Studia o pisarzach współczesnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

Wskazuje na powiązanie nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi oraz innymi naukami.

Wyszukuje, analizuje, ocenia i wybiera informacje z różnych źródeł.

Stosuje wiedzę przedmiotową do analizowania problemów badawczych.

Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk kulturowych.

Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji.

Ma wrażliwość na różnorodność kulturową. Jest otwarty i tolerancyjny wobec różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza i umiejętności, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Świrkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.