Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HISTJ-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Japonii
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Programy dla przedmiotu X-S1x-JaponX
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi historii Japonii od okresu Edo po współczesność w obszarze systemu politycznego, gospodarczego i dyplomatycznego. Przedstawienie kanonu polskiej, japońskiej oraz anglojęzycznej literatury na ten temat. Zaznajomienie uczestników z głównymi metodami badawczymi nauk historycznych. Rozwinięcie umiejętności myślenia analitycznego w kategoriach skutkowo-przyczynowych oraz postrzegania historii jako procesu. Uświadomienie różnic interpretacyjnych w zależności od badacza, okresu historycznego, materiałów źródłowych. Nabycie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w bibliotekach i w bazach danych (tradycyjnych i elektronicznych). Wykształcenie zdolności krytycznej oceny źródeł bibliograficznych, faktów i tekstów historycznych oraz otwartości i tolerancji na opinie innych osób.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka japońskiego na podstawowym poziomie.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda analizy przypadkówNakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 1

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 4

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 5


SUMA GODZIN 50


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3
Pełny opis:

Przykładowe treści:

Periodyzacja historii Japonii i problemy z tym związane

Źródła wiedzy o dawnej Japonii oraz opracowania bibliograficzne z obszaru historii Japonii

Metodologia badań w naukach historycznych

Charakterystyka okresów historycznych Japonii pod względem systemu politycznego i struktur władzy

Charakterystyka okresów historycznych Japonii pod względem systemu gospodarczego

Wydarzenia przełomowe poszczególnych epok/okresów i postaci z tym związane w ujęciu przyczynowo skutkowym

Główne konflikty zbrojne poszczególnych epok w ujęciu przyczynowo skutkowym

Kontrowersje oraz ich źródła związane z wybranymi zagadnieniami historycznymi (umiejscowienie Yamatai, pochodzenie Japończyków)

Periodyzacja historii Japonii i problemy z tym związane

Literatura:

Obowiązkowa:

Kenneth Henshen. 2010. Historia Japonii. Warszawa: Bellona.

Andrew Gordon. 2010. Nowożytna Historia Japonii. Warszawa: PIW.

Jolanta Tubielewicz. 1984. Historia Japonii. Wrocław: Ossolineum.

Dodatkowa:

Conrad Totman. 2005. Historia Japonii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

J.W. Hall. 1979. Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Warszawa: PIW.

Ewa Pałasz-Rutkowska, Katarzyna Starecka. 2004. Japonia. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Hane Mikiso. 2009. Modern Japan. A Historical Survey, 4rd ed. Boulder and London: Westview Press.

Eiko Ikegami. 2011. Poskromienie samurajów. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Efekty uczenia się:

Zna główne okresy historyczne Japonii i wydarzenia historyczne w każdym okresie historycznym,

Zna charakterystykę każdego okresu historycznego pod względem systemu politycznego, gospodarczego i dyplomatycznego.

Zna główne czynniki zmian polityczno-gospodarczych i dyplomatycznych w poszczególnych okresach.

Zna główne postacie historyczne najważniejszych wydarzeń i poszczególnych okresów.

Ma podstawową wiedzę na temat głównych źródeł bibliograficznych w językach polskim i angielskim, a także częściowo japońskim z obszaru historii Japonii.

Potrafi wyszukiwać informacje dot. omawianych bloków tematycznych, wykorzystując różne źródła.

Potrafi formułować krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i narzędzi.

Potrafi opracować i przedstawić wybrane zagadnienia, przytaczając opinie innych zgodnie z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej.

Ma świadomość różnic w sposobach interpretacji faktów historycznych, wpływu kontekstu historycznego oraz wagi materiałów źródłowych.

Wyraża w dojrzały sposób oceny w oparciu o merytoryczne przesłanki i otwarty na poglądy i interpretacje różnych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Test

Prezentacja multimedialna

Udział w dyskusji w czasie zajęć

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bochorodycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Meyer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bochorodycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bochorodycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)