Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia lub socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FS-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Filozofia lub socjologia
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

FILOZOFIA:

Prezentacja wybranych zagadnień filozofii moralności oraz filozofii języka (rozumianego jako jedna z dziedzin kultury).

Rozwój kompetencji humanistycznej, wiedzy oraz umiejętności interpretacyjnych – w ramach kształtowania ogólnej kultury intelektualnej – w zakresie głównych trendów filozoficznych i przemian obrazu świata w europejskim kręgu kulturowym.

Student poszerza spektrum literatury przedmiotu od czasów starożytnych po współczesność, poznaje główne trendy z zakresu językoznawstwa germańskiego, filozofii języka oraz zaznajamia się z tradycją i współczesnością filozofii lingwistycznej.

Kształtuje zdolność krytycznego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad językiem i moralnością.

Pojmuje znaczenie filozofii dla kształtowania się tożsamości i kultury europejskiej, w tym kultury niemieckiego obszaru językowego.

SOCJOLOGIA:

przekazanie wiedzy z zakresu ogólnej wiedzy z socjologii z wybranych tematów, rozwinięcie zdolności krytycznej analizy wybranych problemów i procesów społecznych współczesnego świata, rozwinięcie umiejętności stosowania wiedzy do analizy aktualnych zdarzeń, wyrażanie poglądów na temat aktualnych zdarzeń, przygotowanie do rozumienia zachodzących zmian społecznych i potrzeb społeczeństwa obywatelskiego i budowanego w oparciu o wiedzę

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

FILOZOFIA

ogólna wiedza wyniesiona ze studiów pierwszego stopnia

SOCJOLOGIA

wybór przedmiotu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

FILOZOFIA

Forma wykładu z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny i problemowy, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach


SOCJOLOGIA

Dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach, elementy wykładu konwersatoryjnego


Skrócony opis:

student wybiera między kursem filozofii i socjologii rejestrując się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

FILOZOFIA:

Początki filozofii europejskie i problematyka materialnych zasad wszechrzeczy.

Język jako narzędzie opisu świata.

Początki pragmalingwistyki – sofiści: nurt naturalistyczno-indywidualistyczny oraz nurt racjonalistyczno-relatywistyczny. Język jako narzędzie sugestii, perswazji, przekonywania.

Dialektyka sokratejska. Intelektualizm etyczny. Platońskie rozważania nad językiem i nazwami. Nauka o cnocie. Język jako nośnik wartości.

Wprowadzenie do filozofii moralności. Semantyka moralności. Charakterystyka ocen i norm moralnych. Psychologia moralności. Socjologia moralności – czynniki kształtujące moralność grup społecznych.

F. Nietzsche – wybrane myśli filozoficzne. Główne nurty w filozofii XX wieku.

L. Wittgenstein – koncepcja gry językowej i nowa teoria znaczenia.

M. Heidegger – bycie na sposób „Się”. Zasada odpowiedzialności według H. Jonasa. Problematyka odpowiedzialności w XX i XXI wieku.

SOCJOLOGIA:

Socjologia – narodziny dyscypliny naukowej

Kultura jako systemy symboli

Struktura społeczna: grupy, społeczeństwa

Zmiana społeczna i modernizacja

Socjalizacja

Nierówności społeczne, w tym też nierówności etniczne i płci

Władza i rządzenie

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Urbanizacja

Rodzina

Biurokracja i zarządzanie

Massmedia i reklama

Literatura:

FILOZOFIA:

‒ Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów

‒ J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu

‒ A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej

‒ G. Reale, Historia filozofii starożytnej Tom I, II.

‒ B. Andrzejewski, Filozofia słowa

‒ L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, cz. 1, § 1-43

‒ M. Heidegger, Bycie i czas (wybrane fragmenty)

‒ M. Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna

‒ M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności

‒ M. Ossowska, Socjologia moralności

‒ H. Jonas, Zasada odpowiedzialności

‒ J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności

‒ J. Filek, Filozofia odpowiedzialności w XX wieku

SOCJOLOGIA:

materiały na zajęcia przesłane zostaną u-mailem do zarejestrowanych studentów, literatura uzupełniająca:

Aronson Elliot: Człowiek - istota społeczna. Warszawa 1995.

Berger Peter L.: Zaproszenie do socjologii. Warszawa 1995.

Encyklopedia socjologii, t. 1-4. Warszawa 1998-2002.

Giddens Anthony: Socjologia. Warszawa 2007.

Goodman Norman: Wstęp do socjologii. Poznań 1997.

Turner Jonathan, H.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1998.

Turowski Jan: Socjologia: małe struktury społeczne. Lublin 1993.

Turowski Jan: Socjologia: wielkie struktury społeczne. Lublin 1994.

słowniki terminologii socjologicznej

Efekty uczenia się:

FILOZOFIA:

student/ka rozumie wpływ filozofii greckiej na kształt kultury niemieckiego obszaru językowego

Umie przedstawić główne stanowiska filozoficzne w odniesieniu do refleksji nad językiem.

Posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa germańskiego, filozofii języka i filozofii moralności

Umie czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu filozofii języka oraz interpretuje je w ramach przewidzianym przedmiotem

Potrafi przywołać najsławniejsze dzieła filozoficzne od czasów starożytnych po współczesność poświęcone rozważaniom nad językiem rozumianym jako narzędzie opisu świata, nośnik prawdy i wartości

Potrafi samodzielnie analizować wybrane problemy z zakresu refleksji nad językiem i moralnością

Ma wykształconą zdolność analitycznego i krytycznego myślenia

Potrafi wytłumaczyć na czym polega koncepcja gry językowej oraz pojmowanie języka jako nośnika prawdy lub fałszu oraz jako narzędzia sugestii, perswazji, przekonywania.

SOCJOLOGIA:

Student/ka analizuje informacje dotyczące omawianych zjawisk i problemów społecznych i na tej podstawie formułuje krytyczne sądy

Argumentuje merytorycznie w zakresie omawianych zjawisk i problemów społecznych wykorzystując poglądy cudze i częściowo własne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w związku z potrzebami społeczeństwa budowanego w oparciu o wiedzę

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej (np. różnych wzorów zachowań, norm, wartości, przekonań, typów rządzenia, stratyfikacji, sposobów zarządzania, modeli rodziny, modeli rozwoju miast i ich dzisiejszych problemów) oraz celów budowy społeczeństwa obywatelskiego i pluralistycznego, respektującego prawa innych

Metody i kryteria oceniania:

FILOZOFIA:

Prezentacja multimedialna, referat, kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0): 91 -100%

dobry plus (+db; 4,5):85-90%

dobry (db; 4,0):76-84%

dostateczny plus (+dst; 3,5): 68-75%

dostateczny (dst; 3,0): 60-67%

niedostateczny (ndst; 2,0): <59%

SOCJOLOGIA:

aktywność studenta w dyskusji; kolokwium pisemne

• 60-70% - 3,0

• 71-75% - 3,5

• 76-84% - 4,0

• 85- 90% - 4,5

• 91-100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romualda Braciszewska, Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romualda Braciszewska, Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romualda Braciszewska, Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.