Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język europejski niemiecki (podstawowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-JE-N-35
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język europejski niemiecki (podstawowy)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREba
Przedmioty dla programu S1-FREdw
Przedmioty dla programu S1-FREf
Przedmioty dla programu S1-FREw
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności językowych na poziomie podstawowym; po ukończeniu kursu rocznego obejmującego 120h student osiąga poziom biegłości językowej A2.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego/francuskiego na poziomie A1. Student wykorzystuje również wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas nauki języka ojczystego i innych języków obcych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępności materiałów przedstawia prowadzący.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Gra dydaktyczna/symulacyjna ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) ✔

Praca w grupach ✔

Inne – możliwe zadania w e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 150

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

… –

SUMA GODZIN 300

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 10 za dwa semestry 5/5

Literatura:

- podręcznik na poziomie A2 (dostarczony/wskazany przez prowadzącego)

- dodatkowe materiały z innych podręczników, prasy i Internetu oraz materiały własne prowadzącego (dostarczone/wskazane przez prowadzącego)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- rozumie ze słuchu zdania i często używane słowa z zakresu życia codziennego, podczas gdy rozmówca mówi w naturalnym tempie

- rozumie teksty czytane dotyczące życia codziennego takie jak ogłoszenia, proste notatki prasowe, proste wpisy internetowe, karty dań, rozkłady jazdy komunikacji publicznej itp., rozumie prostą korespondencję

- reaguje adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, porozumiewa się w prostych sytuacjach, wymagających wymiany zdań na tematy znane i typowe, np. otoczenie, rodzina, wykształcenie, praca, własne zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu i wakacji. Potrafi przedstawiać i uzasadniać swoją opinię

- potrafi pisać proste teksty, opisując swoje doświadczenia, zainteresowania czy opinie

- opanowuje w poszerzonym zakresie wymowę i intonację zdania

- ma poszerzoną wiedzę na temat kraju/krajów uczonego języka

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,;

• znajomość zalecanej literatury przedmiotu;

• pozytywne oceny z testów i kolokwiów.

Skala ocen Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Podstawowe kryteria zaliczenia zajęć z Języka europejskiego :

1. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych

Zajęcia, prowadzone stacjonarnie lub zdalnie, są obowiązkowe (w semestrze możliwe dwie nieobecności bez potrzeby usprawiedliwiania lub odrabiania zajęć).

2. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach

Usprawiedliwieniem zajęć może być zwolnienie lekarskie lub udokumentowane uczestnictwo w konferencjach, panelach, projektach itp.

Za każdą kolejną nieobecność student wykonuje dodatkową pracę wyznaczoną przez prowadzącego.

W wypadku, gdy student opuści ponad 50% zajęć dydaktycznych, nie może uzyskać zaliczenia.

3. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia i składania egzaminu

- Obecność na zajęciach, jak w punkcie 1.

- Zaliczenie testów kontrolnych przeprowadzanych na zajęciach

- Oddanie/przesłanie prac pisemnych i ich popraw

- Przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji multimedialnej

- Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń od wszystkich prowadzących przedmiot na danym roku studiów za oba semestry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Milena Hadryan, Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)