Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka węgierskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-GOJW-26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka węgierskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FREw
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie regionów.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania języka węgierskiego w zakresie fonetyki i fonologii oraz ortografii;

- przekazanie podstawowej terminologii z zakresu fonetyki i fonologii oraz ortografii;

- rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk językowych z zakresu fonetyki i fonologii języka węgierskiego;

- rozwinięcie umiejętności komunikacji na tematy związane z treściami programowymi;

- wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznej nauce języka węgierskiego

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu fonetyki i fonologii

- ogólne kompetencje humanistyczne


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje o dostępności materiałów przedstawia prowadzący.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny ✔

Dyskusja ✔

Praca z tekstem ✔

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) ✔

Metoda ćwiczeniowa ✔

Demonstracje dźwiękowe i/lub video ✔

Inne - możliwe zajęcia w e-learningu ✔

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

SUMA GODZIN 120

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4 za dwa semestry 2/2

Literatura:

A magyar helyesírás szabályai. 2015. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.

• Jászó Anna (red.). 2001. A magyar nyelv könyve. Budapeszt: Trezor Kiadó.

• Bańczerowski, Janusz. 2001. Podstawy polsko-węgierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej. Budapeszt: Tinta Könyvkiadó.

• Bańczerowski, Jerzy – Pogonowski, Jerzy – Zgółka, Tadeusz. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

• Bóna Judit (red.). 2016. Fonetikai olvasókönyv. Budapeszt: ELTE Fonetikai Tanszék.

• Buvári Márta – Mészáros András. 2010. Helyesbeszéd. A magyar köznyelvi kiejtés leírása gyakorlatokkal. Budapeszt: Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány.

• É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter. 2003. Új magyar nyelvtan. Budapeszt: Osiris.

• Elekfi Lászó. 1992. A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai. Budapeszt: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.

• Fekete László. 1992. Magyar kiejtési szótár. Budapeszt: Gondolat.

• Gołąb, Zbigniew – Heinz, Adam – Polański, Kazimierz. 1968. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: PWN.

• Gósy Mária. 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Budapeszt: Osiris Kiadó.

• Hernádi Sándor. 1995. Újfajta beszédművelő gyakorlatok. Budapeszt: Nemzeti Tankönyvkiadó.

• Hernádi Sándor. 2019. Beszédművelés. Budapeszt: Móra Könyvkiadó.

• Kassai Ilona. 1998. Fonetika. Budapeszt: Nemzeti Tankönyvkiadó.

• Kiefer Ferenc (red.). 1994. Strukturális magyar nyelvtan. 2 kötet. Fonológia. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.

• Kiefer Ferenc (red.). 2006. Magyar nyelv. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.

• Kiss Gábor – Kohári Anna. 2019. Nyelvészeti kisszótár. 2500 hagyományos és modern nyelvészeti fogalom magyarázata. Budapeszt: Tinta Könyvkiadó.

• Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila. 2008. Helyesírási tanácsadó. Budapeszt: Osiris Kiadó.

• Laczkó Mária. 2005. Hangtan – alaktan – szófajtan – szótan. Feladatgyűjtemény magyar nyelvből középiskolásoknak. Budapeszt: Nikol Kiadó.

• Laziczius Gyula. 1963. Fonetika. Budapeszt: Tankönyvkiadó.

• Olaszy Gábor. 2007. Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben. Budapeszt: Tinta Könyvkiadó.

• Papp István. 1971. Leíró magyar hangtan. Budapeszt: Tankönyvkiadó.

• Polański, Kazimierz (red.). 1995. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.

• Subosits István. 2004. Hangtan. Budapeszt: TAS-11.

• Szulc, Aleksander. 1984. Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Warszawa: PWN.

• Tolcsvai Nagy Gábor (red.). 2017. Nyelvtan. Budapeszt: Osiris Kiadó.

• Tompa József (red.). 1961. A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. I. Bevezetés. Hangtan. Szótan. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.

• Tótfalusi István. 2006. Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Budapeszt: Tinta Könyvkiadó.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

- Rozumie i prawidłowo stosuje podstawową terminologię w zakresie fonetyki i fonologii oraz ortografii współczesnego języka węgierskiego.

- Zna budowę i rozumie funkcjonowanie aparatu mowy.

- Posiada umiejętność opisu cech artykulacyjnych głosek języka węgierskiego i prawidłowo je artykułuje.

- Potrafi wykonać i odczytać zapis fonetyczny (transkrypcję) tekstu węgierskiego.

- Zna i stosuje w praktyce ogólne zasady węgierskiej ortografii.

- Rozumie różnice fonetyczne mające funkcje dystynktywne w języku węgierskim.

- Potrafi dzielić węgierskie wyrazy na sylaby.

- Zna i stosuje w praktyce zasady koartykulacji.

- Zna zasady węgierskiego akcentu wyrazowego i prawidłowo akcentuje wyrazy.

- Zna zasady węgierskiej intonacji w języku węgierskim i stosuje je w praktyce.

- Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktycznym użyciu języka węgierskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

Podstawowe kryteria:

• regularne uczestnictwo w zajęciach;

• aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć;

• uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich testów cząstkowych;

• uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego egzaminu końcowego.

Skala ocen

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów;

dobry plus (+db; 4,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z nielicznymi błędami;

dobry (db; 4,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub pojedynczych braków;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z szeregiem błędów i/lub brakami;

dostateczny (dst; 3,0): zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z dużymi błędami i/lub brakami;

niedostateczny (ndst; 2,0): zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kornatowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)