Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka i fonologia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FONw-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

moduł składa się z dwóch typów zajęć (wykład i konwersatoria) kończących się egzaminem, student wybiera grupę konwersatoryjną rejestrując się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Obszar badawczy fonetyki i fonologii; etapy produkcji wypowiedzi ustnych wraz z deskrypcją budowy aparatu mowy i opisem bazy artykulacyjnej języka niemieckiego; płaszczyzna segmentalna języka niemieckiego: klasyfikacja głosek języka niemieckiego oraz ich opis (samo- i spółgłoski); płaszczyzna suprasegmentalna języka niemieckiego: proces koartykulacji, asymilacje i redukcje jako wynik koartykulacji, akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja zdania; transkrypcja fonetyczna

Literatura:

Czochralski, Jan: Gramatyka niemiecka dla Polaków, Warszawa 1998.

Darski, Józef: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz, Frankfurt am Main 2010.

Krech, Eva-Maria u.a.: Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin/New York 2009.

Mangold, Max (ed.): Duden. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim u.a. 2005.

Mikołajczyk, Beata: Deutsche Grammatik. Eine Einführung. Teil 1. Grundbegriffe. Phonetik und Phonologie. Poznań 2006.

Morciniec, Norbert/Prędota, Stanisław: Podręcznik wymowy niemieckiej, Warszawa 2005.

Rausch, Rudolf/Rausch, Ilka: Deutsche Phonetik für Ausländer. Ein Lehr- und Übungsbuch. Leipzig 1998.

Efekty uczenia się:

Orientuje się w terminologii z zakresu fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego; umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny; posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie fonetyki artykulacyjnej i fonologii języka niemieckiego; na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie; wskazuje na zróżnicowaną naturę języka mówionego; ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu; samodzielnie korzysta ze słowników wymowy języka niemieckiego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; pisemne kolokwia podczas konwersatoriów; test zaliczający wykład; pisemny egzamin z pytaniami otwartymi i zadaniami praktycznymi obejmujący wykłady i konwersatoria

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.