Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-EGLOS-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie do zawodowej pracy głosem. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania aparatu głosowego, higieny i chorób głosu. Zastąpienie nawykowego użycia głosu (w języku polskim i niemieckim) świadomym. Eliminowanie niezdrowych nawyków głosowych i zastępowanie ich prawidłowymi. Rozwijanie umiejętności ekonomicznej pracy głosem.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Bloki tematyczne: Specyfika zawodowej pracy głosem, Świadomość ciała i jej znaczenie dla emisji głosu, Oddychanie, Fonacja, Rezonans, Artykulacja, Rozgrzewka wokalna, Metody radzenia sobie ze stresem i tremą, Choroby i higiena głosu.

Literatura:

Joachim Aich: Erfolgsgeheimnis Stimme. Besser sprechen – mehr erreichen. Berlin 2009; Julius Hey: Der kleine Hey. Die Kunst des Sprechens. Mainz 1997 (DVD); Maria Kręcicka i in.: Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004; Aneta Łastik: Poznaj swój głos... Twoje najważniejsze narzędzie pracy. Warszawa 2002; Anna Martini: Sprechtechnik - aktuelle Stimm-, Sprech- und Atemübungen. Zürich 2004; Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, red. Andrzej Obrębowski, Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

Student ma świadomość znaczenia jakości i wytrzymałości głosu w zawodach stawiających wysokie wymagania pod adresem aparatu głosowego (jak nauczyciel, tłumacz ustny); posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologiach narządu mowy; rozpoznaje zagrożenia związane z zawodową pracą głosem i potrafi ich unikać (higiena głosu); potrafi samodzielnie rozgrzewać i trenować głos; rozwija i wykorzystuje prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy w języku polskim i niemieckim.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; odsłuch głosu w ramach ćwiczeń; ocena pracy śródsemestralnej (diagnoza głosu); ocena rozgrzewki wokalnej zaprezentowanej na ćwiczeniach; końcowe kolokwium pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kornatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kornatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)