Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje krajów arabskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-DARAB-12
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje krajów arabskich
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z historią dynastii Umayyadów (661-750)

Zapoznanie studentów z przejęciem władzy przez Abbasydów i historią ich rządów (750-1258)

Zapoznanie studentów z historią arabskiej al-Andalus (podbój, założenie emiratu, kalifat Umayyadów i rozkład państwa)

Zapoznanie studentów z osiągnięciami naukowymi i kulturalnymi Arabów na Bliskim Wschodzie oraz na ziemiach al-Andalus

Zapoznanie studentów z tematem: ruch krucjatowy a Arabowie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z historią polityczną i kulturą krajów arabskich od czasów najdawniejszych aż do współczesności. Szczególny nacisk kładzie się na czasy wczesnomuzułmańskie (VII-XIII w.). Omówienie zagadnień ogólnych (środowisko geograficzne); historia badań krajów arabskich., losy Arabów w czasach Imperium Osmańskiego, zagadnienia tworzenia się współczesnych państw arabskich (XX w.). Znaczenie kultury i nauki arabskiej w porównaniu z kulturą europejską (głównie VIII-XIV w.).

Literatura:

Hitti, Ph. 1969. Historia Arabów. Warszawa. - Hourani, A. 1995. Historia Arabów. Gdańsk. - Hauziński, J. 1993. Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Ukazać elementy charakterystyczne dla życia na Półwyspie Arabskim w czasach historycznych

Omówić od kiedy, jak i dlaczego Europa chciała rozszerzyć swój horyzont geograficzny w odniesieniu do tych ziem

Określić wiedzę na tematy związane z historią świata arabskiego przed przyjęciem islamu

Odnieść się do islamu, jako religii wytyczającej kierunki wszelkiego rozwoju wśród jego wyznawców

Zrozumieć różnice kulturowe pomiędzy cywilizacją łacińską a arabską (do połowy VII w.)

Opisać zręby historii politycznej do końca epoki kalifów prawowiernych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie semestralne

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość historii oraz kultury arabskiej do XV w.

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

4,0 – podstawowa znajomość historii arabskiej

3,5 – zadowalająca znajomość podstawowych zagadnień z historii arabskiej

3,0 – słaba znajomość historii arabskiej

2,0 – niezadowalająca, ograniczona wiedza na tematy przeszłości arabskiej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Pentek
Prowadzący grup: Zdzisław Pentek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Zdzisław Pentek
Prowadzący grup: Zdzisław Pentek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Zdzisław Pentek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)