Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacja Japonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CYWJU-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja Japonii
Jednostka: Katedra Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Podstawowe pojęcia teorii stosunków międzynarodowych.

Sytuacja polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończeniu II wojny światowej

Problemy zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu w regionie.

Stosunki Japonii z Rosją.

Stosunki Japonii z Chinami.

Stosunki Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.

Literatura:

J. Kukułka Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003.

Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, pod red. E. Haliżaka i R.

Kuźniara, Warszawa 2000.

J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000. Warszawa 2003.

E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawową terminologię dotyczącą teorii stosunków międzynarodowych

Zna podstawowe fakty z najnowszej historii państw regionu.

Potrafi opisać relacje pomiędzy państwami regionu w okresie powojennym.

Zna trudne problemy polityczne regionu.

Zna różnice pomiędzy krajami regionu dotyczące ich ustrojów i filozofii państwa.

Potrafi sformułować prostą tezę badawczą do własnej pracy pisemnej.

Potrafi selektywnie korzystać ze źródeł pisanych i internetowych przygotowując pracę pisemną.

Rozumie potrzebę poznawania prawdy historycznej.

Zna wagę prawdy historycznej w relacjach pomiędzy państwami regionu.

Rozumie zło i brutalność wojny oraz, że nie powinna być nigdy i nigdzie środkiem rozwiązywania konfliktów.

Ma świadomość różnorodności kulturowej regionu.

Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy dotyczącej państw regionu.

Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych związanych z Japonią

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego EK

Regularne zapoznawanie się z zalecaną literaturą oraz sprawdzanie przygotowania w czasie dyskusji podczas zajęć.

Przygotowanie pracy semestralnej na wybrany temat.

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Ocena przygotowanej pracy pod względem merytoryczny, metodologicznym, stylu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bochorodycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)