Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicystyka i krytyka artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-PKA Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publicystyka i krytyka artystyczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty am 3 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia laboratoryjne mają dwa zasadnicze cele:

- wykształcenie umiejętności pisania o wybranych praktykach artystycznych (od kompetencji „patrzenia i widzenia” po formułowanie tez, poglądów, błyskotliwych spostrzeżeń i opinii, fachowego opisu, waloryzacji estetycznej i artystycznej, rzeczowej argumentacji).

- wykształcenie umiejętności analizowania tekstów krytycznych,Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

podana na zajęciach

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

analiza tekstów krytycznych, dyskusja, omawianie warsztatu krytyka, wypowiedzi pisemne i ustne na zadany temat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 pkty ects

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione różne formy i gatunki publicystyki kulturalnej (w zależności od specyfiki medium); zanalizowane zostaną wzajemne relacji języka sztuki z językiem krytyki; uwarunkowania, struktury i funkcje tekstu krytycznego w danym kontekście kulturowym/społecznym; różnice pomiędzy opisem a interpretacją, rola krytyka we współczesnej kulturze (rynek sztuki, konteksty instytucjonalne i nieformalne).

Pełny opis:

W tym celu osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia konieczne będą:

- prezentacje różnorodnych form i gatunków publicystyki kulturalnej (w zależności od specyfiki medium);

- zbadanie wzajemnych relacji języka sztuki z językiem krytyki;

- omówienie uwarunkowań, struktury i funkcji tekstu krytycznego w danym kontekście kulturowym/społecznym; opis vs interpretacja

- przedyskutowanie roli krytyka we współczesnej kulturze (rynek sztuki, konteksty instytucjonalne i nieformalne).

Literatura:

Artysta, kurator, instytucja, odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki - red. Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska

Krytyka sztuki - filozofia, praktyka, dydaktyka red. Łukasz Guzek, Gdańsk 2013; pdf on-line: http://pbc.gda.pl/Content/42837/Krytyka%20Sztuki.pdfDzieje krytyki artystycznej, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Warszawa 2009;

Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005

C. Greenberg, Stan krytyki, w: tegoż Obrona modernizmu, tłum. G. Dziamski, M. Śpik-Dziamska, opr. G. Dziamski, Kraków 2006.

U. Eco, Jak pisać wstęp do katalogu, tłum. J. Ugniewska, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.

Przestrzeń sztuki: obrazy, słowa, komentarze, red. M. Popczyk, ASP Katowice 2005.

T. Zgółka, O obiektywności krytyki artystycznej, w: Wartość, dzieło, sens, red. J. Kmita, Warszawa 1975.

G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna, tłum. M. Gołaszewska, w: Estetyka na świecie, red. M. Gołaszewska, Kraków 1985

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, tłum. K. Kamińska, w: tegoż, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa 1971

Sławomir Marzec, Sztuka czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Robert C. Morgan, Artysta i globalizacja, Galeria Miejska w Lodzi, Łódź 2008.

Anda Rottenberg, Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80. opr. Kasia Redzisz, Karol Sienkiewicz, Open Art Project Warszawa 2009

Jerzy Stajuda, O obrazach i innych takich opr. Jola Gola, Maryla Sitkowska, Warszawa 2000

Raster. Macie swoich krytyków. Antologia tekstów red. Jakub Banasiak, Oficyna 40000 malarzy, Warszawa 2009

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku, red. D.Kozicka, T.Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007

E.Udalska, Krytyka teatralna: rozważania i analizy, Katowice 2000.

Stuart Morgan, Z notatnika kamerdynera sztuki, Gdańsk 1997

Jakub Banasiak, Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008”, Otwarta Pracownia, Kraków, 2008

Roland Barthes, Krytyka i prawda [w:] „Współczesna teoria badań literackich za granicą”, t. II, Kraków 1976

Mieczysław Porębski, Krytycy i sztuka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004

Anna Raczynski, Sztuka ruchomego obrazu: rozszerzona praktyka dokumentalna w sztuce współczesnej –

on-line: http://www.journal.doc.art.pl/pdf9/anna_raczynski_sztuka_ruchomego_obrazu.pdf

Magazyn Szum http://magazynszum.pl/wp-content/uploads/2015/06/SZUM-20151005-09-48.pdf

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Student umie:

K_U02 dokonać rozpoznania, obserwacji, interpretacji i krytycznej oceny wytworów kultury, przypisując je do właściwej tradycji

K_U06 pisać i redagować teksty informacyjne, promocyjne i krytyczne w języku polskim i obcym, dotyczące działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej z wykorzystaniem rożnych źródeł informacji oraz ujęć teoretycznych

Jest gotowy do:

K_K10 świadomego i aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego w ich przejawach medialnych, ma również świadomość znaczenia problematyki etycznej związanej ze współczesną komunikacją medialną

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, minimum dwa teksty własne w ciągu semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Thiel-Jańczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Thiel-Jańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie do stworzenia wypowiedzi krytycznej na temat wybranego dzieła literackiego lub filmowego.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wprowadzenie do krytyki artystycznej (funkcje krytyki oraz problem wartościowania)

I. Cykl literacki

3. Krytyka literacka:

– wprowadzenie historyczno-teoretyczne

– przegląd czasopism literacko-artystycznych

4. Krytyka literacka – formy i gatunki:

– parateksty na okładkach i w prasie

– recenzja, esej

– blogi i vlogi krytycznoliterackie

- krytyka literacka w telewizji

5. Recenzja książki – ćwiczenia warsztatowe

II. Cykl filmowy

6. Krytyka filmowa

- wprowadzenie historyczno -teoretyczne

- przegląd czasopism filmowych, programy telewizyjne oraz kanały internetowe i blogi

7. Krytyka filmowa – formy i gatunki

- hasła reklamowe, rankingi, „gwiazdki”

- notka prasowa, felieton, recenzja, esej

- spory krytyczne

8. Recenzja filmu – wyznaczniki gatunkowe i analiza wybranych przykładów

9. Recenzja filmu – ćwiczenia warsztatowe

10. Wideoesej – granice krytyki filmowej

Literatura:

Bayard Pierre, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, przeł. M. Kowalska, PIW, Warszawa 2008.

Loewe Iwona, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2007.

Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Universitas, Kraków 2007.

„Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. M. Wyka, Universitas, Kraków 2004.

Polski esej literacki. Antologia, wybór, wstęp, opracowanie J. Tomkowski, Ossolineum, Wrocław 2017.

Szkice o krytyce filmowej i telewizyjnej, red. A. Kumor, Wrocław 1978.

Sławiński Janusz, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992.

Wybór tekstów poświęconych krytyce filmowej, m.in.: B. Michałek, Czy istnieje krytyka? I po co?, „Kino” 1993, nr 11; T. Sobolewski, Pisanie o filmie, „Kino” 1996, nr 2; A. Pitrus, Konieczność interpretacji, „Kino” 1995, nr 3;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Zydorowicz
Prowadzący grup: Jacek Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.