Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Netnografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-NEN Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Netnografia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty am 3 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo.

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studenta z dorobkiem i perspektywami jakościowych badań nad komunikacją komputerowo zapośredniczoną.

C2 Zdobycie przez studenta umiejętności samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia netnograficznego projektu badawczego.

C3 Wypracowanie kompetencji co do wyboru technik i narzędzi zastępujących i uzupełniających metodę netnograficzną.

C4 Zdobycie umiejętności stworzenia kompletnego raportu z badania oraz wykonania komunikatywnej prezentacji na jego podstawie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostają przesłane studentom drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Omówienie metod jakościowych i ilościowych badań internetu, prezentacja wyników badań, wspólna praca nad projektami studentów.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta 1 (przeprowadzenie badania)

20

Praca własna studenta 2 (opracowanie wyników)

10

Praca własna studenta 3 (stworzenie prezentacji)

5

SUMA GODZIN

65


Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego prowadzenia badań w środowiskach cyfrowych oraz zdawania relacji z ich wyników.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego prowadzenia badań w środowiskach cyfrowych oraz zdawania relacji z ich wyników.

W ich trakcie omawiane są takie tematy jak:

Jakościowe a ilościowe metody prowadzenia badań online.

Rozwój kultur i społeczności internetowych.

Typologia środowisk internetowych.

Modele partycypacji we wspólnotach online.

Dorobek etnografii a metoda netnograficzna.

Obserwacja jako technika badawcza (cele, metody, warunki, rodzaje).

Netnografia jako forma autoetnografii.

Projektowanie badania netnograficznego (konceptualizacja, sformułowanie problemów badawczych, tezy a hipotezy, modele wyjaśniania, dobór próby),

Aksjologiczne i prawne aspekty badań netnograficznych.

Pozaakademickie wykorzystanie badań netnograficznych.

Tworzenie raportu z badań oraz jego prezentacji.

Literatura:

„Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, tom X, numer 2

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Boellstorff Tom, Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Grochowski Piotr (red.), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Hine Christine, Virtual Ethnography. Sage, London 2000

Jemielniak Dariusz, Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” nr 154/2013, s. 87-119.

Jemielniak Dariusz, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012

Jemielniak Dariusz, Socjologia internetu, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2019

Konecki Krzysztof, Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Kozinets Robert V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2012

Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Rheingold Howard, The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier, 1993, http://www.rheingold.com/vc/book/

Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Uwe Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Zaprojektować badanie wybranego środowiska lub wspólnoty online przy wykorzystaniu metody netnograficznej.

Przeprowadzić badanie wybranego środowiska lub wspólnoty online za pomocą metody netnograficznej.

Wskazać i krytycznie omówić zalety i ograniczenia tej metody.

Określić, w jakich przypadkach należy ją zastosować, a kiedy odrzucić lub uzupełnić o inne metody, techniki i narzędzia badawcze.

Uniknąć problemów etycznych i prawnych związanych z badaniami netnograficznymi.

Stworzyć kompletny raport z badania oraz wykonać prezentację na jego podstawie.

Metody i kryteria oceniania:

Stworzenie i realizacja indywidualnego netnograficznego projektu badawczego wybranej wspólnoty online.

Kryteria oceniania

5. 0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.