Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-TEK Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Teorie kultury
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 5 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie się z klasycznymi teoriami kultury, ich wzajemnymi powiązaniami, a także podejściem krytycznym to tych teorii.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaliczenie 1. i 2. roku studiów lic.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium IK.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Konwersatorium

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Teoria kultury a kultura - zagadnienia podstawowe.

Przedstawienie i analiza wybranych, klasycznych teorii kultury.

Problematyzowanie pojęcia kultury, w tym odnoszenie teorii do praktyki.

Krytyka teorii kultury.

Literatura:

Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: Z. Freud, Pisma społeczne, Warszawa 1992, s. 165-227;

S. Tyler, Wprowadzenie do metod antropologii kognitywnej, w: Amerykańska antropologia kognitywna, M. Buchowski (red.), Warszawa 1993;

C. Geertz, Wpływ pojęcia kultury na pojęcie człowieka, w: C. Geertz, Interpretacja kultur, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005; J.

Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2007; J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, przeł. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, wybór i opracowanie E. Janusz, M. R. Mayerowa, Warszawa 1977, s. 147-170.;

U. Hannerz, Skreolizowany świat, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, M. Kempny E. Nowicka (red.), Warszawa 2004, s. 284-298.;

P. Bourdieu, Męska dominacja, Warszawa 2004, s. 15-63.;

M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, w: M. Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000, s. 276-293.;

R. Rorty, Nauka jako solidarność, w: R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, Warszawa 1999, s. 55-69.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

(1) rozpoznawać różne podejścia teoretyczne w odniesieniu do kultury i rekonstruować ich założenia,

(2) odnosić teorie kultury do praktyki badań nad kulturą w zakresie ujmowania zjawisk i wytworów,

(3) krytycznie odnosić się do różnych propozycji i koncepcji teoretycznych w zakresie przedmiotu, w tym formułować własne stanowisko w omawianych kwestiach.

Metody i kryteria oceniania:

Referat na ocenę i kolokwium pisemne

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.