Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka a psychologia percepcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-SPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka a psychologia percepcji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej.

Opis poszczególnych procesów poznawczych oraz określenie związków między nimi.

Rozpoznanie tego, w jaki sposób poszczególne składowe procesu poznawczego określają sposób recepcji sztuki, jak również jej tworzenia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium IK UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład. Prezentacja multimedialna. Ukierunkowana analiza wybranych przykładów sztuki współczesnej.

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem wykładów jest wskazanie tego, w jaki sposób poszczególne składowe procesu poznawczego określają sposób recepcji sztuki, jak również jej tworzenia.

Pełny opis:

Przedstawione i omówione zostaną kolejne fazy procesu postrzegania takie jak rejestracja sensoryczna, ocena emocjonalna, ocena semantyczna oraz ocena znaczenia metaforycznego bodźca. Omówiona zostanie również zależność procesu recepcji sztuki między innymi od aktualnych oczekiwań jednostki, jej uprzednich doświadczeń, jak również kontekstu. Akt percepcji, jak i tworzenia sztuki, rozpatrywany będzie jako złożony wielowarstwowy proces, w którym kluczowe znaczenie będzie miało postrzeganie, pamięć, uwaga, wyobraźnia i emocje.

Literatura:

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, przeł. J. Mach, Warszawa 1978, s. 373-393.

T. Maruszewski, Psychologia poznawcza, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1996.

T. Maruszewski, Psychologia poznawcza. Sposoby rozumienia siebie i świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1997, s. 224-259.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych procesów poznawczych oraz związków między nimi.

Zna aktualny stan wiedzy dotyczący obszaru psychologii poznawczej.

Rozumie związki między procesami postrzegania a recepcją i tworzeniem sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (odpowiedź na dwa wylosowane pytania)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.