Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka i tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-KJT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka i tekstu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem w różnych sytuacjach (wypowiedź ustna/pisemna, oficjalna/potoczna, naukowa/popularyzatorska, literacka/ publicystyczna, itp.);

- omówienie najczęściej popełnianych błędów językowych;

- refleksja nad tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- konwersatorium (dyskusje nad wybranymi problemami językowymi);

- warsztat: wspólne lub w mniejszych grupach wypełnianie testów poprawnościowych i omawianie ich wyników;

- test zaliczeniowy

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Konwersatorium "Kultura języka i tekstu" to kurs mający na celu zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i mechanizmami z zakresu kultury języka, przede wszystkim zaś akcent położony jest na aspekt praktyczny: rozwiązywanie konkretnych problemów językowych oraz dyskusja nad wybranymi tendencjami współczesnej polszczyzny.

Pełny opis:

Treści poszczególnych zajęć:

- pojęcie „kultury języka”;

- podstawowe zagadnienia związane z kulturą języka (norma językowa, uzus, innowacja a błąd językowy);

- najczęstsze błędy językowe – rodzaje, mechanizmy powstawania oraz analiza przykładów;

- wybrane zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne;

- tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny (język reklamy, język polityków, język współczesnych tekstów publicystycznych, język „najmłodszej polszczyzny”);

- kultura języka a pragmatyka językowa;

- zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie (uzus a normy prawne);

- etykieta językowa;

- wulgaryzacja języka (wulgaryzmy i tabu językowe);

- poprawna wymowa i „estetyka” wypowiedzi;

- elementy retoryki – dawnej i współczesnej (styl wypowiedzi, decorum, postawa mówcy);

- akcent językowy – podstawowa problematyka;

- polski dowcip językowy

Literatura:

M. Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce 1945-1995, Warszawa 1999;

M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990;

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 1999;

Kultura języka dziś, red. W. Pisarek, H. Zgółkowa, Poznań 1995;

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005;

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009;

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009

M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. I, Warszawa 1971; t. II, Warszawa 1982;

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- ma świadomość roli języka w różnych sytuacjach życiowych – codziennych i zawodowych;

- zdaje sobie sprawę z istnienia różnych rejestrów języka (ustny/pisemny, oficjalny/potoczny, naukowy/popularyzatorski, literacki/ publicystyczny) oraz potrafi odpowiedniego rejestru użyć w swojej wypowiedzi w konkretnej sytuacji komunikacyjnej;

- w swoich wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje się do najważniejszych zasad poprawnej polszczyzny;

- zna podstawowe mechanizmy popełniania błędów językowych, rozpoznaje błędy w analizowanych wypowiedziach ustnych lub pisemnych;

- jest „samodzielny językowo”, to znaczy wie, gdzie szukać odpowiedzi na pytania dotyczące poprawności językowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega zarówno udział w zajęciach (dyskusje, testy), jak i końcowy sprawdzian zaliczeniowy - test z zakresu poprawności językowej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.