Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki telewizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-GAT Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Gatunki telewizyjne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty dla 4 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii telewizji oraz historii telewizji, a także jej przemian z medium masowego do konwergentnego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu definiowania gatunków i formatów telewizyjnych oraz ich ewolucji i hybrydyczności.

C3

Wykształcenie umiejętności korzystania z metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji gatunków telewizyjnych.

C4

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania, analizowania i interpretowania gatunków telewizyjnych.

C5

Rozwinięcie zdolności i kompetencji we wskazywaniu i opisywaniu zależności i perspektyw intertekstualnych i intermedialnych w odniesieniu do gatunków i formatów telewizyjnych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć przekazywane są studentom na bieżąco drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

metody praktyczne (metoda przewodniego tekstu, prezentacje audiowizualne),

metody problemowe (dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

60 h

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują tematykę przemian gatunków telewizyjnych w perspektywie historycznej, społecznej, ekonomicznej, technologicznej oraz kulturowej. Mają na celu przekazanie umiejętności prowadzenia analizy i kategoryzacji gatunkowej przekazów telewizyjnych w dobie nowych mediów.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują tematykę przemian gatunków telewizyjnych w perspektywie historycznej, społecznej, ekonomicznej, technologicznej oraz kulturowej. Mają na celu przekazanie umiejętności prowadzenia analizy i kategoryzacji gatunkowej przekazów telewizyjnych w dobie nowych mediów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona w kierunku polisemiczności tego medium oraz rozwoju gatunków i formatów telewizyjnych, z naciskiem na powstawanie nowych form hybrydycznych. Zajęcia mają określić miejsce telewizji w znacznie rozbudowanym obecnie pejzażu audiowizualnym oraz określić jej zmieniające się znaczenie i funkcję w życiu odbiorców. Zajęcia pomogą studentom w wypracowaniu kulturoznawczego aparatu teoretycznego służącego do analizy programów i zjawisk telewizyjnych.

Na pierwszych dwóch konserwatoriach zostaną zaprezentowane podstawy wiedzy o telewizji oraz gatunkach telewizyjnych. Każde następne zajęcia będą się koncentrować wokół wybranego gatunku telewizyjnego. Studenci podczas pierwszego spotkania spośród 16 zagadnień tematycznych wybiorą 10, które zostaną omówione podczas dalszych zajęć.

Literatura:

1) T.Bielak, M. Filiciak i G. Ptaszek (red.) Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Warszawa 2011.

2) M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012.

3) B. Darska. To nas pociąga! O serialowych antybohaterach. Gdańsk 2012.

4) M. Filiciak, B. Giza (red.), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2011.

5) W. Godzic. Rozumieć telewizję. Kraków 2001.

6) W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.

7) W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 1999.

8) A. Gwóźdź (red.), Media - eros - przemoc. Sport w czasach popkultury, Kraków 2003.

9) A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008.

10) G. Ptaszek, Talk-show. Szczerość na ekranie?, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą refleksji nad telewizją

posiada wiedzę z zakresu historii i rozwoju gatunków i formatów telewizyjnych

posiada wiedzę na temat najważniejszych gatunków TV, a także zna podstawową terminologię

potrafi rozpoznawać, analizować i interpretować programy telewizyjne w perspektywie gatunkowej

potrafi wskazać zmiany zachodzące w obrębie poszczególnych gatunków telewizyjnych

potrafi posługiwać się odpowiednimi terminami podczas analizy i interpretacji programów TV

rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy z zakresu przemian zachodzących we współczesnej telewizji

świadomie i krytycznie interpretuje przekaz telewizyjny

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia studenci przygotowują prezentację audiowizualną, której celem jest przedstawienie charakterystyki i analiza wybranego gatunku telewizyjnego. Studenci pracują w 2-3 osobowych grupach. Każde zajęcia będą poświęcone refleksji nad wybranym gatunkiem telewizyjnym i w ich ramach przedstawiana będzie jedna prezentacja. Prezentacja powinna zostać przygotowana tak, aby każdy ze studentów mógł referować przygotowaną przez siebie część.

Kryteria oceny końcowej:

Podczas prezentacji będzie oceniana wiedza z dziedziny teorii i wiedzy o telewizji, komunikacji medialnej oraz genologii formatów telewizyjnych oraz umiejętności i kompetencje analizy i interpretacji zjawisk telewizyjnych i medialnych. Drugą składową oceny końcowej będzie stanowić frekwencja na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna obniża ocenę o pół stopnia).

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Jackowska, Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Liczba godzin przedmiotu:

30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.