Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Celebrity studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-CES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Celebrity studies
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- dostarczenie wiedzy z zakresu nowych mediów i popkultury w kontekście sławy, celebrytyzmu, kultury tabloidów i kultury fanowskiej;

- zapoznanie studentów z mechanizmami zachodzącymi w mediach internetowych (w tym społecznościowych) oraz w show-biznesie;

- dostarczenie narzędzi niezbędnych do analizy oraz interpretacji narracji i dyskursów medialnych;

- dostarczenie narzędzi umożliwiających analizę oraz interpretację zachowań i wydarzeń medialnych z udziałem celebrytów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostają przesłane studentom drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Omówienie teoretycznych i metodologicznych podstaw celebrity studies, prezentacja wyników badań, analiza aktualnych wydarzeń medialnych, wspólna praca nad projektami studentów.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta 1 (przeprowadzenie badania)

20

Praca własna studenta 2 (opracowanie wyników)

10

Praca własna studenta 3 (stworzenie prezentacji)

5

SUMA GODZIN

65


Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z głównymi nurtami teoretycznymi eksplorującymi kulturowe znaczenia zjawiska celebrytyzmu. Poznają również w praktyce metody badania relacji między celebrytami, przemysłami, które ich wytwarzają i eksploatują, a odbiorcami, fanami i konsumentami dostarczanych przez celebrytów treści. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie sposobów funkcjonowania medialnych – a zwłaszcza nowomedialnych, silnie spersonalizowanych i zdywersyfikowanych – kanałów komunikacyjnych, w ramach których celebryci często zajmują kluczowo istotne pozycje. Po ukończeniu kursu studenci będą umieli rozpoznawać, klasyfikować i samodzielnie badać ogólnokulturowe mechanizmy, które znajdują swoje odzwierciedlenie w praktykach celebrytyzmu.

Pełny opis:

Celebrity studies – zajęcia wprowadzające. Historia, teoria, obszar badań, założenia, najważniejsze pojęcia dyscypliny

Celebryta dawniej i dziś. Historia nowożytnego rozumienia sławy: od dandysa do psa Marnie

Rola antropologicznie rozumianego zjawisk plotki i skandalu w kreowaniu celebrytów. Czy współcześnie nadal funkcjonuje podział na dobrą i złą sławę? Slut-shaming a slut-faming.

Przemiany przemysłu celebryckiego na przełomie XX i XXI wieku.

Rola mediów w kreowaniu celebrytów, cz. 1 – analogowe media masowe (prasa i telewizja).

Rola mediów w kreowaniu celebrytów, cz. 2 – internet

Rola mediów w kreowaniu celebrytów, cz. 3 – era mediów 3.0., celebryci w kulturze prosumenckiej, influencerzy, adaptacja starszego pokolenia celebrytów do zmieniających się mediów celebrytyzmu.

Dywersyfikacja i personalizacja mediów celebrytyzmu na tle nowych strategii marketingowych.

Celebrytyzm a media mobilne. Celebryta globalny czy lokalny? Zjawisko mikrocelebrytyzmu.

Wizerunek celebryty w najnowszych tekstach popkultury.

Literatura:

Godzic W., Znani z tego, że są znani: celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: TVN, 2007.

Janczewski M., CeWEBryci, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

van Krieken R., Celebrity society, Routledge, 2012.

Marshall P. David, The Celebrity Culture Reader, Routledge, 2006.

McNamara K., Paparazzi: Media practices and celebrity culture, Polity Press, cop. 2016.

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów: mediatyzacja życia publicznego, Difin, 2013.

Rojek Ch., Celebrity: ciritical concepts in sociology (vol. 1-4), Routledge, 2010.

Siuda P., Metody badań online, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.

Siuda P., Żaglewski T., Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię z zakresu medioznawstwa oraz rolę komunikacji medialnej we współczesnej kulturze

Zna podstawy metodologii badań kulturoznawczych i potrafi z nich korzystać

Potrafi formułować problemy badawcze, dobrać metody i narzędzia badawcze, opracować i prezentować wyniki, pozwalające na rozwiązywanie podstawowych zagadnień w zakresie badań kulturoznawczych

Potrafi rozwiązywać typowe zadania i problemy pojawiające się w obrębie badań nad współczesnymi praktykami kulturowymi zapośredniczonymi medialnie

Jest gotów do wykazania się wyobraźnią, wrażliwością społeczną i krytycyzmem w ocenie procesów i zjawisk kulturowych

Jest gotów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego w ich przejawach medialnych, ma również świadomość znaczenia problematyki etycznej związanej ze współczesną komunikacją medialną

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie prezentacji zaliczeniowej.

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska, Emilia Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.