Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KSDU-PRS
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Relations
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na 3 smestrze komunikacji społecznej II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filozofia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problematyką teoretyczną i praktyczną public relations (internal/external). Omówienie zasad kształtowania umiejętności budowania relacji z otoczeniem korporacyjnym (w tym mediów masowych) oraz relacji wewnątrz-organizacyjnych. Student zapozna się również z metodami analizy praktyk PR oraz technikami przeprowadzania analizy wizerunkowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

moduł zajęć

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

podczas zajęć, dostępna literatura przedmiotu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda projektu


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 + 30

Przygotowanie do zajęć 90

Czytanie wskazanej literatury 90

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu 90

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 90

SUMA GODZIN 360

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Skrócony opis:

Student zna i rozumie istotę i zjawisko public relations

Student zna i rozumie pojęcie strategii komunikacji

Student zna i rozumie podstawowe działania kształtujące pozytywny wizerunek

Student zna i rozumie działania tworzące tożsamość organizacji

Student zna i rozumie zarządzanie sytuacją kryzysową

Student zna i rozumie zagadnienia etyki w kontekście public relations

Pełny opis:

Co to są Public Relations? Przestrzeń PR w obszarach komunikowania masowego (medialnego). Zjawisko, istota, definicje. Komunikowanie perswazyjne i informacyjne. Efektywność komunikowania perswazyjnego PR a marketing. PR wobec reklamy firmy

PR jako funkcja zarządzania: PR jako funkcje ogólnego zarządzania oraz jako element ogólnej strategii komunikacyjnej i systemu komunikacyjnego firmy (organizacji, przedsiębiorstwa)

Wnioskowanie (przewidywanie) i doradzanie jako podstawowe działania PR kształtujące pozytywny wizerunek firmy w otoczeniu, w którym ona funkcjonuje i które ma wpływ na jej kondycję (sprzężenie zwrotne).

Działania PR: tworzenie tożsamości organizacji (corporate identity, SIW), kształtowanie, ochrona i poprawa wizerunku;

Zarządzanie sytuacją kryzysową – komunikacja z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

Etyka Public Relations

Literatura:

Black S., Public Relations. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

2. Budzyński W., Public Relations, Poltext, Warszawa 1998.

3. Laermer R., Public Relations, GWP, Gdańsk 2004.

4. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2006.

5. Andrzejewski, Kot, Medialne Public Relations, Poznań 2006;

6. Knecht Z., Racjonalne Public Relations, Warszawa 2005;

7. Davis A., Public Relations, Warszawa 2007;

Metody i kryteria oceniania:

test, projekt

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)