Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultatywny wykład wydziałowy dla doktorantów: Metody jakościowe w badaniach internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-DDW-MJI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultatywny wykład wydziałowy dla doktorantów: Metody jakościowe w badaniach internetu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia doktoranckie na WNS
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Ogólnowydziałowe zajęcia dla doktorantów.

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studenta z teorią u metodologią ilościowych i jakościowych badań nad komunikacją komputerowo zapośredniczoną.

C2 Zdobycie przez studenta umiejętności samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia projektu badawczego w dziedzinie komunikacji komputerowo zapośredniczoej.

C3 Wypracowanie kompetencji co do wyboru technik i narzędzi badawczych w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się pola badawczego, jakim są media cyfrowe.

C4 Zdobycie umiejętności oceny, czy wiedza na temat specyfiki komunikacje komputerowo zapośredniczonej może zostać wykorzystane w badaniach własnych w dziedzinie filozofii, socjologii, psychologii lub kulturoznawstwa, szczególnie w kontekście przygotowywanej pracy doktorskiej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Uczestnictwo w studiach III stopnia na WNS UAM.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostają przesłane studentom drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacja teoretycznego i metodologicznego dorobku badań nad mediami cyfrowymi

Analiza case studies.

Dyskusja o perspektywach wykorzystania badań mediów cyfrowych w projektach badawczych studentów.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta (zapoznawanie się z literaturą)

30

SUMA GODZIN

65


Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego prowadzenia badań w środowiskach cyfrowych oraz zdawania relacji z ich wyników.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z teoretycznym i metodologicznym dorobkiem badań nad komunikacją komputerowo zapośredniczoną, cyberkulturą i życiem społecznym w internecie.

Omówienie różnic i relacji między jakościowymi a ilościowymi metodami badania mediów cyfrowych.

Badania internetu a badania w internecie.

Modele wspólnotowości online.

Komunikacja językowa i wizualna w internecie ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji avatar-mediated communication.

Kultura algorytmów a ekonomia uwagi.

Specyfika mediów społecznościowych - charakterystyka pola badawczego.

Specyfika mediów mobilnych - charakterystyka pola badawczego.

Cyberprzemoc, cybernadzór i cyberwigilantyzm.

Projektowanie, przeprowadzanie i relacjonowanie badań online.

Literatura:

Baran Dariusz, Internet w Polsce, w: Polski system medialny 1989-2011, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (ed.), Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, ss. 75-92

Bell David, An Introduction to Cybercultures, Routledge 2001

Cichocki Piotr, Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012

Filiciak Mirosław, Hofmokl Justyna, Tarkowski Alek, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, Narodowe Centrum Kultury 2012

Green Lelia, The Internet: An Introduction to New Media, Berg 2010

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

Jemielniak Dariusz, Socjologia internetu, Wydawnictwo Znak 2019

Juza Marta, Między wolnością a nadzorem: Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Znak 2019

Kozinets Robert V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2012

Levinson Paul, Nowe nowe media, transl. By Maria Zawadzka, Wydawnictwo WAM 2010

Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Osika Grażyna, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo Universitas 2016

Rudnicki Seweryn, Ciało i tożsamość w internecie. Teoria, dyskurs, codzienność, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013

Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Szpunar Magdalena, Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodologiczne, „Studia Medioznawcze” 2/2007, pp. 80-89

Tapscott Don, Williams Anthony D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, przeł. Przemysław Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

The Cybercultures Reader, D. Bell, B. Kennedy (eds.), Routledge 2000

The Handbook of New Media, Leah A. Lievrouw, Sonia Livingstone (eds.), SAGE 2002

Uwe Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

White S. David, Le Cornu Alison, Visitors and Residents: A New Typology for Online e=Engagement, „First Monday” 16(9)/ 2011, DOI: 10.5210/fm.v16i9.3171

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Zaprojektować badanie wybranego środowiska lub wspólnoty online przy wykorzystaniu metody netnograficznej.

Przeprowadzić badanie wybranego środowiska lub wspólnoty online za pomocą metody netnograficznej.

Wskazać i krytycznie omówić zalety i ograniczenia tej metody.

Określić, w jakich przypadkach należy ją zastosować, a kiedy odrzucić lub uzupełnić o inne metody, techniki i narzędzia badawcze.

Uniknąć problemów etycznych i prawnych związanych z badaniami netnograficznymi.

Stworzyć kompletny raport z badania oraz wykonać prezentację na jego podstawie.

Metody i kryteria oceniania:

Stworzenie i realizacja indywidualnego netnograficznego projektu badawczego wybranej wspólnoty online.

Kryteria oceniania

5. 0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.