Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-BZH-HMiK1-DU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Geografia, specjalność Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat metod znacznikowych stosowanych w hydrologii i hydrogeologii;

- nabycie umiejętności planowania i przeprowadzenia doświadczenia znacznikowego w warunkach laboratoryjnych oraz opracowania wyników badań z wyznaczeniem wybranych parametrów hydrogeologicznych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu geografii fizycznej, hydrologii i hydrogeologii na poziomie kursu podstawowego realizowanego w trakcie studiów I stopnia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć oraz instrukcje laboratoryjne dostępne są u prowadzącego, wskazana literatura - w zasobach bibliotecznych Biblioteki Wydziałowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej. Szeroki dostęp do artykułów naukowych zapewniają internetowe bazy danych.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień;

- pokaz i obserwacja;

- metoda analizy przypadków;

- rozwiązywanie zadań (obliczeniowych i praktycznych);

- metoda laboratoryjna,

- metoda warsztatowa;

- metoda projektu;

- praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nakład pracy studenta - godziny zajęć z prowadzącym: wykład 10 godzin, laboratorium 20 godzin.

Nakład pracy studenta - praca własna: przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, przygotowanie raportu, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego 45 godzin.

Punkty ECTS: 3

Skrócony opis:

Na zajęciach student poznaje metody znacznikowe stosowane w hydrologii i hydrogeologii, a w ramach zajęć praktycznych nabywa umiejętności przeprowadzenia doświadczenia znacznikowego w warunkach laboratoryjnych oraz interpretacji wyników badań.

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe definicje. Podział i charakterystyka znaczników.

Metody znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii – znaczniki środowiskowe: charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety metod, przykłady stosowania.

Metody znacznikowe w hydrologii i hydrogeologii – znaczniki sztuczne: charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety metod, przykłady stosowania.

Procesy migracji substancji w wodach: adwekcja, dyspersja hydrodynamiczna, dyfuzja, procesy sorpcyjne, rozpad. Zapis matematyczny równań transportu. Parametry filtracji i migracji - definicje, metody wyznaczania.

Wprowadzenie do programu komputerowego FIELD. Przykłady interpretacji laboratoryjnych i terenowych badań znacznikowych.

Doświadczenie znacznikowe na stanowisku z kolumnami filtracyjnymi.

Opracowanie wyników doświadczenia znacznikowego.

Literatura:

Dassargues A. (ed.), 2000. Tracers and modelling in hydrogeology: TraM'2000. Wallingford, Oxfordshire, UK, IAHS Publication.

Leibundgut C., Maloszewski P., Külls C., 2009. Tracers in Hydrology. Wiley-Blackwell, Sussex.

Małecki J.J., Nawalany M., Witczak S., Gruszczyński T., 2006: Wyznaczanie parametrów migracji zanieczyszczeń w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Warszawa.

Zuber A. (red.), 2007. Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student:

- zna podstawowe pojęcia i definicje oraz ogólny podział znaczników;

- potrafi podać przykłady znaczników środowiskowych i sztucznych;

- potrafi wymienić i omówić metody badań z zastosowaniem znaczników środowiskowych i sztucznych;

- potrafi podać przykłady wykorzystania znaczników środowiskowych i sztucznych w badaniach hydrologicznych i hydrogeologicznych;

- zna procesy migracji znaczników i zapis matematyczny równań transportu;

- zna parametry filtracji i migracji oraz metody ich wyznaczania;

- potrafi wykonać laboratoryjne doświadczenie znacznikowe obejmujące rejestrację krzywej przejścia znacznika;

- umie opracować wyniki badań znacznikowych i wyznaczyć wartości wybranych parametrów filtracji i migracji;

- potrafi pracować w programie FIELD.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia: podano dla danego cyklu dydaktycznego w informacjach dotyczących poszczególnych grup zajęciowych.

Kryteria oceniania: zgodnie ze skalą ocen stosowaną w UAM.

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: podano dla danego cyklu dydaktycznego w informacjach dotyczących poszczególnych grup zajęciowych.

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Okońska, Filip Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.