Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SLIC-36-Arch Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Prahistorii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://archeo.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

ARCHEOLOGIA

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównymi celami seminarium licencjackiego na kierunku ARCHEOLOGIA są:

1) zapewnienie studentom pierwszego, podstawowego doświadczenia w podejmowaniu własnej pracy naukowej i dostarczenie niezbędnych wskazówek prowadzących do zrealizowania wąskiego projektu badawczego, który kończy się napisaniem pracy licencjackiej w przewidywanym terminie;

2) pokazanie studentom sposobów dotarcia do stosownej literatury przedmiotu i umiejętności jej wykorzystania, nauczenie rozumienia wiodących problemów, które określają wybrane przez nich pola badawcze, jak również zachęcenie do podjęcia trudu samodzielnej pracy w przyszłości w wybranym obszarze wiedzy;

3) zapewnienie studentom możliwości uczestnictwa w cotygodniowych seminariach, w trakcie których mogą przedstawiać i dyskutować problemy podejmowane w swej pracy z innymi uczestnikami seminariów oraz promotorem.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Seminarium licencjackie jest ważnym, finalnym kursem studiów pierwszego stopnia, w ramach którego student podejmuje pierwszą własną pracę badawczą na wybrany temat, zaakceptowany przez promotora, który kieruje jej realizacją.

W trakcie seminarium student nabywa i rozwija umiejętności odpowiednie do swoich zainteresowań. Seminarium prowadzi do napisania pracy licencjackiej (i jej obrony), która odpowiada tematycznie problematyce specjalizacji, którą uczestnik seminarium dotychczas studiował jako wiodącą. Podejścia wykorzystywane do napisania pracy licencjackiej są formułowane i uzgadniane z promotorem.

Na treść zajęć złożą się: analiza porównawcza archiwalnych prac licencjackich; praktyczna redakcja pracy licencjackiej - powtórzenie; podstawy pozyskiwania źródeł do pracy licencjackiej – kwerenda biblioteczna i pobyt badawczy w placówce muzealnej, konserwatorskiej; praktyczne aspekty krytyki źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych; elektroniczne bazy danych – tworzenie i uzupełnianie; praktyczne aspekty tworzenia katalogu do pracy licencjackiej; spis treści pracy licencjackiej – aspekty praktyczne; tworzenie profesjonalnej bibliografii – aspekty praktyczne; prezentacja dotychczasowych efektów tworzenia pracy licencjackiej (I); zastosowanie metod badawczych w archeologii – możliwości i ograniczenia; prezentacja dotychczasowych efektów tworzenia pracy licencjackiej (II); możliwości praktycznego wykorzystania efektów pracy licencjackiej; redakcja artykułu naukowego na podstawie pracy licencjackiej; prezentacja dotychczasowych efektów tworzenia pracy licencjackiej (III); przygotowanie do egzaminu licencjackiego.

Literatura:

Bibliografia stosowna do wybranego tematu pracy licencjackiej oraz:

Eco, U., 2007, Jak napisać pracę dyplomową: poradnik dla humanistów, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Olivier, P., 1999, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szmigielska, T., 2007, Niezbędnik młodego naukowca: poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa: Wydawnictwo WSE-I.

Turek, M.; Jonek-Kowalska I., 2008, Zasady tworzenia prac promocyjnych, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Wojcik, K., 2005, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa: Placet.

Efekty uczenia się:

W efekcie seminarium student potrafi:

pozyskać źródła do pracy licencjackiej; zredagować poprawną pod względem formalnym pracę akademicką; poddać analizie źródła archeologiczne, ikonograficzne i pisane; stworzyć i obsługiwać elektroniczną bazę danych; wykorzystać podstawowe metody badawcze używane w podczas opracowywania materiału archeologicznego; zredagować artykuł naukowy na podstawie wyników uzyskanych w pracy licencjackiej; zbudować spójną wypowiedź na temat związany z pracą licencjacką.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin licencjacki wraz z obroną pracy licencjackiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.