Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-ZKJ-32PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia komunikacji językowej - autyzm - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

• zapoznanie studentów z narzędziami do diagnozy zagrożenia autyzmem i autyzmu;

• kształtowanie świadomości wczesnego wykrywania ryzyka zagrożenia autyzmem;

• zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat metod diagnozowania autyzmu i metod terapii autyzmu;

• zapoznanie studentów z deficytami w zakresie funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych u osób z ASD;

• zdobycie wiedzy na temat strategii terapeutycznych wykorzystywanych w budowaniu umiejętności komunikacyjnych osób z ASD;

• zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera;

• przybliżenie narzędzi diagnostycznych oraz metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z osobami z zespołem Aspergera;

• określenie zasad współpracy z rodziną dziecka z ASD.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

• podstawowa wiedza z zakresu fonetyki i fonologii języka polskiego i neurobiologicznej organizacji mowy.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład i warsztaty, w ramach których studenci przygotowują prezentacje na wybrany temat.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Godziny konsultacji 5

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie indywidualnej prezentacji na wskazany temat 15

SUMA GODZIN 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 2


Skrócony opis:

Zajęcia w formie warsztatów poświęcone diagnostyce oraz terapii dzieci dotkniętych autyzmem. Student zapozna się ze specyfiką zaburzenia, jakim jest autyzm, jego etiologią i obrazem klinicznym. Omówione zostaną dysfunkcje, występujące przede wszystkim w zakresie komunikacji, a zwłaszcza w obszarze mowy ekspresywnej. W szczególny sposób zostaną scharakteryzowane indywidualne programy terapii komunikacji, dostosowane do poziomu i możliwości pacjenta, ukierunkowane na rozwijanie oraz używanie mowy i języka jako środka przekazu informacji dotyczącej nie tylko samego dziecka, ale również jego opinii o otaczającej rzeczywistości. Zajęcia mają na celu przygotować studentów specjalności logopedycznej do pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi.

Pełny opis:

1. Autyzm jako jednostka chorobowa.

2. Wczesna diagnoza – zagrożenie autyzmem.

3. Diagnozowanie rozwoju dziecka od 3. do 30 miesiąca życia.

4. Diagnoza poziomu funkcji intelektualnych od 30. miesiąca życia do 5. roku życia.

5. Charakterystyka funkcjonowania poznawczego osób z autyzmem.

6. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem.

7. Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u dzieci z autyzmem.

8. Dyrektywne i niedyrektywne metody terapii zaburzeń autystycznych (metoda behawioralna, metoda holding, metoda TEACCH metoda opcji Son-Rise, metoda RDI).

9. Rozwój mowy i komunikowania się a specyfika trudności komunikacyjnych dzieci z ASD.

10. Narzędzia do diagnozy kompetencji komunikacyjnych i językowych osób z ASD.

11. Strategie rozwoju mowy i komunikacji osób z ASD.

12. Strategie pracy nad komunikacją z wykorzystaniem AAC.

13. Budowanie Indywidualnego Systemu Porozumiewania się dziecka z ASD z wykorzystaniem AAC.

14. Zespół Aspergera – problemy diagnostyczne.

15. Zespół Aspergera – charakterystyka funkcjonowania poznawczego i językowego. Metody terapii z osobami z ZA.

16. Rodzina dziecka z ASD – zasady współpracy.

Literatura:

T. Atwood, Zespół Aspergera, Poznań 2006.

• Autyzm. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, red. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Kraków 2015.

• Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, red. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015.

• Autyzm. Na granicy zrozumienia, red. B. Winczura, Kraków 2010.

• C. Baron-Cohen, P. Bolton, Autyzm. Fakty, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.

• M. Bogdanowicz, Dostosowanie metody dobrego startu do potrzeb dzieci autystycznych – efektywność tej metody, w: W. Dykcik (red.): Autyzm. Kontrowersje i wyzwania, „Eruditus”, Poznań 1994.

• M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1996.

• L. Bobkowicz-Lewartowska, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2014.

• J. Cieszyńska, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Kraków 2011.

• J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka, Kraków 2008.

• C.H. Delacato, Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.

• T. Fields-Meyer, B.M. Prizant, Niezwyczajni ludzie. Nowe spojrzenie na autyzm, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

• U. Frith, Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.

• T. Grandin, R. Panek, Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center Press Sp. z o.o., 2016.

• S. Gutstein, Księga RDI – wytyczanie nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji, Wydawnictwo Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2010.

• H. Jaklewicz, Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych SPOA, red. H. Jaklewicz, Gdańsk 1998.

• Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, red. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Impuls, Kraków 2015.

• B. Kaja, Zarys terapii dziecka, wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.

• M. Korendo, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków 2013.

• J. Kruk-Lasocka, Autyzm a oligofrenia, w: Szkoła Specjalna 1994 r., nr 4.

• O.J. Lovaas, Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo, WSiP, Warszawa 1993.

• B. Nason, Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.

• Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. J. Cieszyńska, Z. Orłowska-Popek, M. Korendo, Kraków 2010.

• E. Pisula, Autyzm, Sopot 2015.

• E. Pisula, Autyzm, przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.

• P. Schmidt, Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2016.

• E. Schopler, M. Lansing, L. Waters, Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, T. I, II i III., SPOA, Gdańsk 1995.

• W. Show, Autyzm: więcej niż podstawy. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2016.

• W. Show, Biologiczne leczenie autyzmu i PPD, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2016.

• M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2008.

• G. Temple, R. Panek, Mózg autystyczny, GWP, Gdańsk 2016.

• Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia, red. D. Danielewicz, E. Pisula, wyd. APS, Warszawa 2003.

• Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, red. J.J. Błeszyński, Kraków 2013.

• E. Wianecka, Słucham i uczę się mówić, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1) ocenić system komunikacyjny dziecka z zaburzeniami komunikacji lub dziecka zagrożonego autyzmem z uwzględnieniem poszczególnych pięter systemu języka naturalnego

2) scharakteryzować funkcjonowanie poznawcze osób z autyzmem

3) wymienić podstawowe narzędzia diagnozowania zagrożenia autyzmem i brakiem teorii umysłu, zaprezentować podstawowe zagadnienia językoznawstwa w rodzaju: gramatyka umysłu i teoria umysłu

4) omówić charakterystyczne metody (dyrektywne i niedyrektywne) wykorzystywane w terapii osób z ASD

5) omówić podstawy programowania systemu językowego, zgodnie z etapami nabywania języka

6) przedstawić strategie rozwoju mowy i komunikacji osób z ASD (zarówno mówiących, jak też niemówiących)

7) zbudować Indywidualny System porozumiewania się dziecka z ASD z wykorzystaniem strategii i technik AAC

8) scharakteryzować objawy diagnostyczne Zespołu Aspergera, różnice i podobieństwa między ZA a autyzmem; współpracować z przedstawicielami innych dyscyplin badawczych zajmujących się zaburzeniami komunikacji

9) samodzielnie zaprojektować zestaw odpowiednich ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

10) określić zasady współpracy z rodziną dziecka z ASD

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

• wartość merytoryczna prezentacji na wskazany temat

• test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę teoretyczną

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu poruszanej tematyki, umiejętność oceniania zagrożenia autyzmem i różnicowania autyzm – Zespół Aspergera – alalia; bardzo dobre umiejętności charakterystyki poziomu funkcjonowania poznawczego oraz językowego osób z ASD, bardzo dobre umiejętności budowania Indywidualnego Systemu do Porozumiewania się dziecka z ASD, bardzo dobre przygotowanie prezentacji;

4,5 – jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami;

4,0 – dobra znajomość literatury przedmiotu, dobra orientacja w treściach przedmiotu, projekt świadczący o zaangażowaniu studenta;

3,5 – słaba znajomość literatury przedmiotu, projekt zawierający wiele niedociągnięć;

3,0 – znaczne braki w podstawowej wiedzy z zakresu omawianych zagadnień, liczne błędy w projekcie;

2,0 – brak znajomości omawianych zagadnień i nabycia nowych umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Tak - 80 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.