Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy teorii literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WPT-12PDMJ-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy teorii literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

W ramach przedmiotu realizowane są następujące cele:

- zaznajomienie studentów z pojęciami współczesnej teorii literatury

- powiązanie pojęć współczesnej teorii literatury z kontekstami metodologicznymi

- doskonalenie umiejętności krytycznej analizy różnych użyć pojęć teoretycznoliterackich

- doskonalenie umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie poetyki i teorii literatury na poziomie studiów licencjackich

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja z elementami wykładu, interpretacja tekstów naukowych i literackich, prezentacja zagadnienia samodzielnie przygotowana przez studenta

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Godziny konsultacji 2

Czytanie zalecanej literatury 35

Przygotowanie wystąpienia na zajęciach 5

Przygotowanie do egzaminu 15

Kolokwium zaliczeniowe 1

SUMA GODZIN 88

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4


Skrócony opis:

Kurs zaznajamia studentów filologii polskiej - ścieżka językoznawcza z najważniejszymi kierunkami we współczesnej teorii literatury (pojęcia i metody) i kształci umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w interpretowaniu różnego rodzaju tekstów (nie tylko literackich).

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Zwroty we współczesnym literaturoznawstwie i humanistyce (lingwistyczny, narratywistyczny, ikoniczny, kulturowy, pragmatyczny, etyczny, i in.)

Tekst, logos, logocentryzm, dyskurs, dyskursywność. Translacja.

Podmiotowość i tożsamość jako zagadnienia współczesnej teorii literatury. Problematyka doświadczenia.

Narracyjność.

Fikcjonalność oraz problem reprezentacji. Ikoniczność

Dialogowość i pojęcia pokrewne.

Różnica jako termin teoretycznoliteracki.

Idee i ideologie dzieła literackiego.

Literatura:

1. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006.

3. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

4. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

5. Zwroty badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2010.

6. Narracja i tożsamość (I). Narracja w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.

7. Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.

8. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.

9. Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.

10. D. Bachman-Medick, Cultural turns, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.

11.R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995.

12. Polonistyka w przebudowie, t.1-2, red. M. Czermińska, Kraków 2005.

13. Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010.

14. Kultura w stanie przekładu, red. W. Bolecki, E. Kraskowska, Warszawa 2012.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zreferować i porównać pojęcia charakterystyczne dla współczesnej teorii literatury wypracowane na gruncie różnych teorii nauk humanistycznych

- powiązać pojęcia współczesnej teorii literatury z różnymi kontekstami metodologicznymi

- czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne

- analizować różne użycia pojęć teoretycznoliterackich, poddając je krytycznej ocenie

- uzasadnić przydatność interpretacyjną omówionych pojęć teoretycznoliterackich

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.