Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat polonisty - czytanie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WPC-21PDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat polonisty - czytanie II
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla II roku filologii polskiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretowania utworów literackich, artykułów naukowych i popularnonaukowych,

- pogłębienie i utrwalenie terminologii z zakresu filologii polskiej i jej kontekstów kulturowych,

- zdobycie zaawansowanych kompetencji w zakresie formułowania i analizy problemów badawczych, związanych z krytycznym modelem lektury tekstów artystycznych i ich opracowań,

- rozwinięcie kompetencji celnego argumentowania, parafrazowania, formułowania wniosków i skutecznego posługiwana się polszczyzną oraz umiejętności zmian opinii na skutek przyjęcia trafnego argumentowania i rzetelnej analizy tekstu,

- uwrażliwienie na rolę literatury w życiu społecznym i rozwijanie umiejętności budowania kultury czytelniczej,

- pogłębienie umiejętności pracy w zespole i dyskusji na zasadach szacunku wobec odmienności światopoglądowych i różnic kulturowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone osiągniecie efektów kształcenia w zakresie przedmiotu „Warsztat polonisty – czytanie I (przedmiotu obowiązkowego z programu studiów pierwszego stopnia).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe (problem-based learning), metoda ćwiczeniowa, metowa warsztatowa, metoda projektu.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5 (3+2)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- czytanie na poziomie średnio zaawansowanym: praktyczne użycie wiedzy, terminologii i metodologii z innych przedmiotów kursowych,

- porównawcza lektura wybranych tekstów naukowych, popularnonaukowych, kompendiów wiedzy i haseł słownikowych: zdobywanie i selekcjonowanie informacji, odróżnianie funkcji informacyjnych od funkcji wartościujących,

- znajdywanie tez i przesłanek tekstu, śledzenie wywodu argumentacyjnego, ocena trafności wniosków, spójności argumentacyjnej i przydatności tekstu,

- streszczanie, parafrazowanie cudzego stanowiska oraz formułowanie stanowiska własnego na podstawie poglądów innych autorów,

- porównawcza lektura tekstów naukowych i literackich: metody, kryteria i celowość zestawień,

- syntezowanie wiedzy z różnych źródeł,

- sztuka interpretacji tekstu literackiego. Formułowanie problemu interpretacyjnego: dobór metod i narzędzi lekturowych oraz bibliografii,

- analiza i interpretacja tekstu literackiego w kontekstach historycznoliterackich, społeczno-kulturowych i politycznych oraz teoretycznych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Auden W.H., O czytaniu, w: tegoż, Ręka farbiarza i inne eseje, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.

Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2008.

Felski R., Literatura w użyciu, przeł. zesp., Poznań 2016.

Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016.

Liryka polska: interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

Manguel A., Moja historia czytania, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2003.

Markowski M.P., Życie na miarę literatury, Kraków 2009.

Miller J. H., O literaturze, przeł. H. Hoffmann, Poznań 2014.

Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. zbior., Warszawa 2018.

Kulturowa teoria literatury I: główne pojęcia i problemy, red. R. Nycz, Kraków 2006.

Kulturowa teoria literatury II: poetyki, problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, Kraków 2012.

Sztuka argumentacji: ćwiczenia w badaniu argumentów, red. K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A.S. Wójcik, Warszawa 2003 (i późniejsze wydania)

Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, T. Walas, Kraków t.1 (1971) , t.2 (1973), t.3 (2011).

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

Woolf V., O czytaniu oraz tejże, Zwykły czytelnik, w: tejże, Eseje wybrane, przeł. M. Heydel, Kraków 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- przeprowadza profesjonalną lekturę utworów literackich, naukowych i popularnonaukowych,

- dysponuje ogólną i uporządkowaną wiedzą z zakresu terminologii filologii polskiej,

- potrafi stworzyć trafny i spójny metodologicznie zestaw lektur do wybranego tematu badawczego,

- wykorzystuje zdobyte umiejętności w celu rzetelnego parafrazowania tekstów, argumentowania na rzecz lub przeciw jego tezom oraz przyjmowania ze zrozumieniem argumentów innych stron,

- w dyskusjach na tematy literackie wykorzystuje zdobytą w trakcie zajęć wiedzę, świadomość teoretyczną i wrażliwość etyczną,

- potrafi skonstruować dłuższą prezentację ustną, pisemną i ustną syntetyczną wypowiedź parafrazującą lekturę oraz napisać esej interpretacyjny.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobry poziom wiedzy uzyskanej podczas zajęć oraz umiejętność bardzo sprawnego jej zaprezentowania w eseju lub na kolokwium.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobry poziom wiedzy uzyskanej podczas zajęć oraz umiejętność sprawnego jej zaprezentowania w eseju lub na kolokwium z niewielkimi usterkami.

dobry (db; 4,0): dobry poziom wiedzy uzyskanej podczas zajęć oraz umiejętność poprawnego jej zaprezentowania w eseju lub na kolokwium.

dostateczny plus (+dst; 3,5): mniej niż dobry poziom wiedzy uzyskanej podczas zajęć oraz umiejętność jej poprawnego zaprezentowania w eseju lub na kolokwium.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczny poziom wiedzy uzyskanej podczas zajęć oraz umiejętność jej poprawnego zaprezentowania w eseju lub na kolokwium.

niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczający poziom wiedzy uzyskanej podczas zajęć oraz zbyt nikła umiejętność zaprezentowania posiadanej wiedzy w eseju lub na kolokwium.

Kryteria oceniania: oceniana jest merytoryczna wartość głosów w dyskusji, poziomu wykonania ćwiczeń praktycznych i wykazanie się znajomością lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Banowska
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Jan Galant, Sylwia Karolak, Emilia Kledzik, Krzysztof Koc, Agnieszka Kwiatkowska, Agnieszka Rydz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Banowska
Prowadzący grup: Paweł Graf, Agnieszka Kołodziejska, Joanna Maleszyńska, Agnieszka Rydz, Weronika Szwebs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Banowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gajewska, Paweł Graf, Joanna Maleszyńska, Marek Osiewicz, Agnieszka Rydz, Małgorzata Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Banowska
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak, Agnieszka Gajewska, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Wiesław Ratajczak, Agnieszka Rydz, Jacek Wachowski, Anastazja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)