Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komparatystyki literackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WKL-11CSDM-E
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komparatystyki literackiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Zdobycie umiejętności interdyscyplinarnych; zapoznanie studentów z różnymi teoriami komparatystycznymi; kształtowanie świadomości transkulturowej; wypracowanie umiejętności badawczych, umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu komparatystyki w praktyce oraz rozumienia obcych kultur i zwyczajów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na temat kultury (literatury) rodzimej i obcej; zainteresowanie badaniami porównawczymi, związkami interkulturowymi, korespondencją sztuk i innych dziedzin nauki.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- omówienie zakresu, miejsca i znaczenie komparatystyki literackiej (kulturowej) w naukach humanistycznych,

- prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych z zakresu komparatystyki literackiej (kulturowej) w ujęciu diachronicznym i synchronicznym,

- przedstawienie podstawowych pojęć, terminów i zagadnień z zakresu komparatystyki literackiej (kulturowej),

- prezentacja specjalizacji komparatystycznych, a także założeń, celów, funkcji wynikających z charakteru specjalizacji,

- ukazanie interdyscyplinarnego aspektu badań komparatystycznych,

- prezentacja związków komparatystyki z translatologią,

- przedstawienie komparatystyki w perspektywie studiów kulturowych (m.in. poskolonialnych),

- omówienie międzytekstowych, intersemiotycznych, intermedialnych, komunikacyjnych i dialogowych zastosowań oraz aspektów komparatystyki.

- prezentacja praktycznych aspektów komparatystyki (analiza tekstów).

Literatura:

Zalecana literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa 1997.

Bakuła Bogusław, W stronę komparatystyki integralnej. "Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym " 1/2004.

Bilczewski Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków 2010.

Janaszek-Ivaničkova Halina, O współczesnej komparatystyce literackiej. Warszawa 1989.

Komparatystyka dzisiaj. Tom I i II. Pod red. Ewy Szczęsnej i Edwarda Kasperskiego. Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna najważniejsze koncepcje dotyczące komparatystyki literackiej (kulturowej) wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych,

- potrafi wyjaśnić rolę komparatystyki w całokształcie wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej,

- zna i potrafi zdefiniować pojęcia i terminy z zakresu komparatystyki literackiej, a także uzasadnić wybór teorii komparatystycznej w odniesieniu do badań literaturoznawczych (kulturoznawczych),

- zyskuje umiejętność porównywania kultur i literatur różnych kręgów kulturowych w oparciu o uzyskaną wiedzę,

- potrafi kompilować zdobytą podczas zajęć wiedzę, powiązać teorię z praktyką, przedyskutować i rozwiązywać problemy związane z przedmiotem badań,

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację związaną tematycznie z teorią i praktyką komparatystyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach komparatystycznych, bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji komparatystycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji badań komparatystycznych, bardzo dobra umiejętność analizy porównawczej tekstów.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności komparatystycznych.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności porównawcze, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji komparatystycznych.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach komparatystycznych, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji komparatystycznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji komparatystyki, słaba umiejętność analizy porównawczej.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich komparatystycznych, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji komparatystycznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji komparatystyki, brak umiejętności analizy porównawczej tekstów.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach komparatystycznych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Kryteria oceniania:

- egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas zajęć oraz uzyskana na podstawie lektury podręczników),

- dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach ), aktywność na zajęciach (udział w dyskusji i praca zespołowa).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)