Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o kraju i kulturze Serbii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WKKS-11SCDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o kraju i kulturze Serbii
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- kształtowanie świadomości interkulturowej,

- uporządkowanie wiedzy z zakresu historii i geografii Serbii i krajów Słowian Południowych,

- doskonalenie wiedzy o kulturze i sztuce Serbii i krajów Słowian Południowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu geografii, historii i kultury na poziomie szkoły średniej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5 (2+3)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- geografia fizyczna Serbii (ukształtowanie powierzchni, główne rzeki, masywy górskie, warunki klimatyczne itd.),

- historia ziem serbskich - od antyku po czasy współczesne,

- zabytki architektury i sztuki na terenie Serbii - od antyku po czasy współczesne,

- religie i wyznania na terenie Serbii; prawosławie - duchowość, obrzędy, architektura, sztuka sakralna,

- religie i wyznania na terenie Serbii; islam - duchowość, obrzędy, architektura, sztuka,

- religie i wyznania na terenie Serbii; katolicyzm, protestantyzm, judaizm - duchowość, obrzędy, architektura, sztuka,

- folklor serbski (obyczaje i wierzenia),

- zagadnienia polityczno-gospodarczo i kulturowe dotyczące najnowszych dziejów Serbii,

- współczesna serbska kultura popularna.

Literatura:

Zalecana literatura:

I. Čolović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. M. Petryńska, Kraków 2001.

I. Čolović, Bałkany – terror kultury, Wołowiec 2007.

I. Čolović, Etno. Opowieść o muzyce świata w Internecie, przeł. M. Petryńska, Sejny 2012.

B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników. Kraków 2007.

M. Mole, Sztuka Słowian południowych. Wrocław 1962.

M. Todorova, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

W. Walkiewicz, Bałkany słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania – Sprzeczności, Warszawa-Białystok 2015.

T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii i geopolityki Serbii i narodów południowosłowiańskich,

- potrafi wyjaśnić związki Serbii i ziem południowosłowiańskich z dziedzictwem kulturowym oraz religijnym Europy i Orientu,

- rozumie i komentuje problematykę kulturową, narodowościową, religijną i demograficzną Serbii i Słowian Południowych,

- rozumie problematykę tożsamości kulturowej, narodowej i religijnej Serbii i Słowian Południowych,

- potrafi organizować pracę w grupie,

- konstruuje wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią Serbii, bardzo dobra orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, uzupełniania na bieżąco wiedza z zakresu najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Serbii, wysoka świadomość roli Serbii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europy oraz jej związków z Orientem.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć - słabsza orientacja w bieżących wydarzeniach oraz niepełna znajomość zagadnień geograficzno-historycznym.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią Serbii, zadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, wybiórcza wiedza z zakresu najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Serbii, zadowalając świadomość roli Serbii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europy oraz jej związków z Orientem.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią Serbii, zadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, słaba z zakresu najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Serbii, słaba świadomość roli Serbii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europy oraz jej związków z Orientem.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią Serbii, niezadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, niezadowalająca wiedza z zakresu najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Serbii, niezadowalająca świadomość roli Serbii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europy oraz jej związków z Orientem.

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji),

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia,

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów oraz uzyskana na podstawie lektury),

- dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilian Prałat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.