Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do komparatystyki - spec. przekładowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WK-11PDM
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do komparatystyki - spec. przekładowa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji przekładowej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studenta z głównymi obszarami badań porównawczych;

- zaznajomienie studenta z podstawowymi zjawiskami i pojęciami z zakresu teorii kultury;

- wykształcenie umiejętności krytycznej oceny teorii;

- kształtowanie umiejętności odnoszenia teorii badań porównawczych i kulturowych do konkretnych zjawisk artystycznych i kulturowych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Definicja, zakres i miejsce nauk porównawczych wśród nauk o literaturze i kulturze

Historia badań porównawczych

Elementy poetyki historycznej w badaniach komparatystycznych

Pojęcie, zakres, problematyka literatury światowej

Komparatystyka a najnowsze prądy w literaturoznawstwie

Komparatystyka a przekład

Studia regionalne

Studia nad nacjonalizmem

Literatura:

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa 1997. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej. Izabelin 1998.

Bilczewski Tomasz: Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków 2010.

Chevrel Yves: Comparative Literature Today. Methods & Perspectives. The Thomas Jefferson University Press 1989.

Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Pod red. M. Dąbrowskiego. Warszawa 2012.

Komparatystyka dzisiaj. T. 1: Problemy teoretyczne. Pod red. E. Szczęsnej. E. Kasperskiego. Kraków 2010; T. 2: Interpretacje. Pod red. E. Szczęsnej. E. Kasperskiego. Kraków 2011. Komparatystyka literacka a przekład. Pod red. P. Fasta i K. Żemły. Katowice 2000.

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Pod red. T. Bilczewskiego. Kraków 2010

Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe. Kraków 2013

The Princeton Sourcebook In Comparative Literature: From the European Enlightenment to the Global Present. Ed. By D. Damrosh, N. Melas, M. Buthelezi. Princeton University Press 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze szkoły literaturoznawczych badań porównawczych

- scharakteryzować historyczny i współczesny kontekst badań porównawczych

- czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu teorii badań porównawczych

- stosować terminologię charakterystyczną dla badań porównawczych

- zastosować wybraną metodę porównawczą w analizie literaturoznawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

 wartość merytoryczna pracy pisemnej;

 umiejętność zaprezentowania na zaliczeniu pisemnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)