Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o współczesnym języku polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WJP-11PDMJ Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o współczesnym języku polskim
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DU-KLASPOL
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska (opcja językoznawcza)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- systemowe: kształcenie zdolności do samodzielnej pracy, zdobywanie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce,

- kształcenie postawy skłaniającej do samodzielnego zgłębiania wiedzy językoznawczej,

- kształcenie umiejętności wskazywania i nazywania współcześnie zachodzących przemian językowych, tendencji ogólnych współczesnej polszczyzny, a także cech charakterystycznych poszczególnych jej odmian,

- instrumentalne: zdobywanie wiedzy z zakresu języka polskiego i jego poszczególnych odmian, najnowszych tendencji rozwojowych, wybranych zagadnień normatywnych, a także podstawowych informacji z zakresu semantyki językoznawczej, onomastyki oraz stylistyki językoznawczej i tekstologii;

- interpersonalne: nabywanie zdolności krytycznych oraz umiejętności pozwalających na interdyscyplinarnym łączeniu wiedzy językoznawczej z elementami wiedzy etnolingwistycznej, psycholingwistycznej i socjolingwistycznej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot (ćwiczenia i wykład) realizowany jest na I i II roku studiów - trwa trzy semestry.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na II roku jest zaliczenie pierwszych dwu semestrów (zgodnie z podanymi wymaganiami).

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- język polski – jego cechy, relacja względem innych języków świata

komunikacja werbalna i niewerbalna, alternatywne metody komunikacji,

- pojęcie tekstu, dyskursu i komunikacji,

- koncepcje znaczenia, semantyka a pragmatyka, relacje znaczeniowe między jednostkami leksykalnymi, konotacja i emocjonalność a składniki budujące znaczenie,

- metodologia językowego obrazu świata, prototyp i stereotyp w języku i tekście,

- wartościowanie w języku i tekście,

- perswazja i manipulacja w różnych tekstach,

- onomastyka – perspektywa diachroniczna, onomastyka kulturowa i medialna, onomastyka literacka,

- typologie odmian językowych współczesnej polszczyzny (ze szczególnym uwzględnieniem odmian regionalnych, terytorialnych, a także funkcjonalnych),

- język a styl; stylowe odmiany języka,

- współczesne media jako miejsce dialogu,

- nowe media – nowe gatunki,

- funkcja eufemizmu i tabu językowego we współczesnej polszczyźnie,

- grzeczność językowa we współczesnej polszczyźnie.

Literatura:

1. E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2002.

2. C. Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

3. R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

4. R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku. Podręcznik dla szkół wyższych, Kraków 2003.

5. E. Jerzyk, M. Michalik, Mowa ciała jako element komunikacji niewerbalnej,

w: Komunikowanie się w marketingu, Warszawa 2004, s. 282-292.

6. S.P. Morreale, B. H. Spitzberg, J. K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, przeł. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, Warszawa 2007, s. 172-205.

7. P. Tomaszewski, Polski Język Migowy – mity i fakty, „Poradnik Językowy” 2004, z. 6, s. 59-72.

8. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009.

9. J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2007.

10. R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 39-46.

11. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2000.

12. Profilowanie w języku i tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1998.

13. Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 2003.

14. J. Warchala, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

15. K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004.

16. K. Ożóg, Kategorie semantyczne często używane w tekstach reklamowych, w: idem, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2001. (wybór, np. np. s. 83-106; 239-245).

17. D. Dabert, Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań 2003. (wybór – np. s. 9-26; 69-108; 109-126)

18. A. Cieślikowa, Nazwy własne we współczesnym języku polskim, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 97-111.

19. E. Jędrzejko, Systemy onimiczne różnych języków a językowe obrazy świata: w stronę porównawczej onomastyki kulturowej , „Onomastica” XLV, Kraków 2000, s. 5-25.

20. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa – Kraków 1998.

21. A. Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej: onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2008

22. M. Rutkowski, K. Skowronek, Media i nazwy, 2005

23. E. Rzetelska-Feleszko, Onomastyka kulturowa, w: Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K.Skowronek, Kraków 2007, s. 57-62.

24. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001.

25. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987 (wybór)

26. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

27. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001.

28. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

29. Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, 2010.

30. Tabu w języku i kulturze, „Język a kultura” 2009.

31. M. Marcjanik, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Kielce 2001.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać miejsce języka polskiego na tle innych języków świata, określić cechy i istotę języka,

- wskazać stereotypy kulturowe i kulturowe obrazy świata zawarte w języku,

- określić relację między komunikacją werbalną a niewerbalną i zależności między nimi w różnych tekstach, wskazać kulturowe aspekty komunikacji niewerbalnej,

- zinterpretować i zanalizować dowolny tekst, korzystając z różnych metodologii językoznawczych (w tym strukturalizm, pragmatyka, kognitywizm),

- poprawnie korzystać z przedstawianej na zajęciach terminologii językoznawczej,

- czytać artykuły dotyczące różnych sposobów analizy i interpretacji wybranych tekstów, dyskutując z przyjętymi założeniami; wskazywać ich zastosowanie w praktyce,

- samodzielnie zinterpretować, zanalizować i opisać wybrany problem językoznawczy w różnych tekstach kultury,

- przygotować prezentację multimedialną o charakterze teoretycznym

- powiązać wiedzę z zakresu językoznawstwa z elementami wiedzy historycznoliterackiej i teorii literatury, a także etnolingwistyki, socjolingwistyki i psycholingwistyki,

- wskazać najważniejsze tendencje współczesnej polszczyzny.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- ocena aktywności w trakcie zajęć,

- ocena prezentacji,

- pisemna praca zaliczeniowa,

- egzamin ustny.

Kryteria oceny:

- obecność na zajęciach;

- aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność samodzielnej analizy i interpretacji tekstu w ramach wskazanych w treściach kształcenia problemów;

- czynne korzystanie z narzędzi opisu językoznawczego podczas opisu badanego materiału;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach nauki przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.